Disse yrkesgruppene kan få tilbud om barnehage-/skoleplass for å få gjort jobben

Foto: KA
Publisert: 22/03/2020
Regjeringen definerer avvikling av gravferd og gravplassforvaltning som en samfunnsviktig funksjon. Slik tolker KA dette for ansatte i kirken og på gravplassen.

Torsdag ble det presisert fra Justisdepartementet at drift av gravplasser samt gjennomføring av gravferdsseremonier defineres som samfunnsviktige funksjoner. Da ble andre versjon av «Liste over virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon og nøkkelpersonell som kan få tilbud om plass i barnehage og barneskole» offentliggjort.

Dette er KAs tolkning av departementets presisering, gjort i samråd med Kirkerådet og Bispemøtet:

 

De kirkelige virksomheters ansvar

Gravplassmyndigheten tilligger kirkelig fellesråd i de aller fleste kommuner i medhold av gravferdslovens § 3. Det følger av rollen som ansvarlig gravplassmyndighet å sørge for at gravplassdriften opprettholdes med forsvarlig bemanning under den pågående pandemikrisen.

Også gjennomføring av gravferdsseremonier er definert som en samfunnskritisk funksjon. Ansvaret for gjennomføring av kirkelig gravferd som kirkelig handling tilligger prestetjenesten, og det vil tilsvarende være den øverste ledelse av prestetjenesten som må sørge for tilstrekkelig antall prester til å gjennomføre gravferder.

Gjennomføring av gravferdsseremonier i Den norske kirke forutsetter samtidig medvirkning fra ansatte i de kirkelige fellesrådene. Arbeidet for å sikre tilstrekkelig bemanning for å ivareta de kirkelige gravfersseremonier må derfor gjøres i nært samarbeid mellom kirkelig fellesråd og prost/biskop.

 

Driftsmessige utfordringer knyttet til stengte barnehager/skoler

Ettersom barnehager og skoler er stengt, vil både opprettholdelses av gravplassdriften og gjennomføring av gravferdsseremonier kunne skape utfordringer dersom det eneste tilgjengelige kirkelige personell er hjemme grunnet omsorg for mindreårige barn.

Kommunene er derfor bedt om å gi barnehage/ skoletilbud til foreldre som innehar samfunnskritiske funksjoner.

 

Hvem kan få tilbud om barnehage/skoleplass?

Det er presisert fra Justisdepartementet at terskelen for å få tilbud om slik plass skal være høy. Utgangspunktet for stengning av både barnehager og skoler er å hindre smittespredning.

Det må derfor gjøres en konkret vurdering av momentene i den nå oppdaterte listen over gruppene som har en kritisk eller viktig samfunnsfunksjon for å avklare hvilke yrkesgrupper som er omfattet og i hvilket omfang det er behov for barnehage/skoleplass for disse.

Justeringen som angår kirkelig tilsatte gjelder «Avvikling av gravferd», med presisering av at følgende stillinger er aktuelle:

  • Prester som gjennomfører gravferdsseremonier og formidler dødsbudskap til pårørende ved uventet dødsfall, på oppdrag fra politiet.
  • Personell som har oppgaver med å grave graver, håndtere kister og administrere gravferd.

Ut ifra dette antar KA at følgende kirkelig personell faller inn under disse bestemmelser:

  • Øverste leder av kirkelig fellesråd (kirkeverge/kirkesjef) i de kommuner der fellesrådene er gravplassmyndighet etter gravferdsloven. I større kommuner med egen gravplassjef/avdelingsleder omfattes også denne samt eventuelt nødvendig administrativt støttepersonell.
  • Gravplasspersonell inkludert de som arbeider på krematorier.
  • Nødvendig kirkelig betjening knyttet til planlegging og gjennomføring av kirkelig gravferdsseremonier. Prester er nevnt særskilt i Justisdepartementets oversikt. Etter samråd med Kirkerådet og Bispemøtet legger KA til grunn at også kirketjener og kirkemusiker normalt vil være å anse som nødvendig personell dersom gravferdsseremonien skal gjennomføres i kirke/kapell. Mange steder er for øvrig kirketjenerstillingen en kombinert stilling som deltar både i den kirkelige seremonidelen og har ansvar for det praktiske arbeidet med kistegravlegging og nedsetting av askeurne. Dette gjelder uavhengig av kirkelig gravferdsseremoni eller ikke. Kirketjenere vil derfor også kunne være omfattet av punktet over.
  • Ifølge NHO Service og Handel definerer Helse- og omsorgsdepartementet renhold som avgjørende for opprettholdelse av samfunnskritiske funksjoner. De som utfører renhold knyttet til gravferd må dermed også antas å falle inn under bestemmelsen.

Også prester med ansvar for å formidle dødsbudskap til pårørende ved uventet dødsfall på oppdrag fra politiet, faller inn under bestemmelsen. Nærmere spørsmål om råd vedrørende praktiseringen av disse situasjonene, tilligger Kirkerådet som ansvarlig for ordningen å avklare. Les mer her.

 

Antall dager

Tilbudet om barnehage/skoleplass for barn av foreldre som ivaretar samfunnskritiske funksjoner skal ifølge Justisdepartementet praktiseres restriktivt. Det er videre forutsatt at begge foreldrene må falle inn under ordningen for at muligheten for barnehage/skoleplass vil bli vurdert.

Det anbefales at det i forbindelse med gjennomføring av gravferdsseremonier, normalt kun søkes om plass for den eller de ukedager slike seremonier skal gjennomføres. Av hensyn til forsvarlig ivaretakelse av pårørende (sorgsamtale), bør det for prester i særlige tilfeller også kunne vurderes en ytterligere dag. For gravplassforvaltningen må det gjøres en konkret vurdering lokalt av hvilket faktisk behov som foreligger.

 

Arbeidstaker må søke

Ansvaret for å gi et tilbud ligger i utgangspunktet til rektor eller barnehagestyrer i den enkelte skole eller barnehage. Kommunen kan ha etablert egne ordninger og fremgangsmåter. Det kan variere i hvilken grad det er behov for dokumentasjon, og hvilke opplysninger som etterspørres. Det er arbeidstaker selv som må søke om barnehage eller skoleordning. Rett til barnehage/skole forutsetter at begge foreldre har arbeid knyttet til en kritisk samfunnsfunksjon, med mindre man er alene om omsorgen for barnet.

 

Lokal vurdering – arbeidsgivernes felles ansvar

Det kan ikke forventes å få barnehageplass og skole etter disse reglene for alle som har gravplassfunksjoner eller oppgaver knyttet til kirkelig gravferdsseremoni i sin stilling. Fellesrådene og prostene bør snarlig gjennomgå egen virksomhet med sikte på å få avklart hvilke og hvor mange arbeidstakere som vurderes som kritisk nødvendig.

Deretter bør det avklares hvor mange av disse igjen som vil ha behov for barnehage/skoletilbud. Det bør klargjøres et skriv som gis til de aktuelle arbeidstakerne, som kan brukes som dokumentasjon ved søknad om barnehage/skole dersom dette etterspørres. Du finner mal for slik dokumentasjon her.

 

Vedlegg: Justisdepartementets presiseringer

«Personell i virksomheter med samfunnskritisk funksjonen kan få tilbud om barnehage og barneskole, (...) Listen omfatter også andre viktige samfunnsfunksjoner som ikke inngår i de 14 samfunnskritiske funksjonene, men som vurderes som viktige i tilknytning til håndteringen av utbruddet av koronaviruset. Personell som er kritisk for å opprettholde forsvarlig drift i disse virksomhetene kan også få tilbud om barnehage-/skoleplass.
Oversikten er ikke uttømmende. Behovet for endringer i listen vurderes fortløpende. Det kan bli aktuelt både å innskrenke og utvide adgangen til barnehage-/skoleplass.

(...)

Hovedregelen er at barnehager og skoler er stengt for å hindre spredning av smitte. Terskelen for å få tilbud om barnehage-/skoleplass skal av hensyn til smittevernet ligge høyt.
Antall personell som defineres innenfor kritiske samfunnsfunksjoner som ber om opprettholdelse av barnehage- /skoletilbud bør derfor begrenses så mye som mulig.
Følgende presiseres:
• det er nøkkelpersonell innenfor de samfunnskritiske funksjonene som er omfattet, og ikke funksjoner som generelt kan være viktige uten å være samfunnskritiske.
• det bør legges til grunn en restriktiv linje hvor det bør oppfordres til deling av barnepass mellom foreldrene.
• bruk av andre slektninger og andre til barnepass kan ved behov vurderes, men eldre og andre personer i risikogrupper bør ikke brukes.
• barna skal være under 12 år og barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner for at de skal få et tilbud.

(…)

Kommunene og eiere av private barnehager gis anledning til å foreta en selvstendig vurdering av den enkelte person som ber om barnehage-/skoleplass. Det betyr at selv om en person faller inn under en av kategoriene personell under kulepunkt 1, så får ikke vedkommende automatisk tilbud om barnehage/skoleplass for sitt/sine barn.
Kommunene og eiere at private barnehager gis også anledning til unntaksvis å tilby barnehageplass/skoleplass til barn av personell som ikke normalt jobber innenfor samfunnskritisk funksjon, men som skal utføre en oppgave som er kritisk for en slik funksjon.»

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone