Sikring og beredskap

En helhetlig brannsikring av kirkebyggene er viktig for å ta vare på verdier. Les KAs ressursmateriale på området.

Her finner du også KAs ressurser om innbrudds- og tyverisikring

KA har kjørt et prosjekt om fare for naturskade på kirkebygg, sammen med Riksantikvaren. Det er laget en veileder til kirkeeiere og forvaltere om fare for flom, skred i bratt terreng og kvikkleireskred. 

Restverdiredning og kriseberedskap (RVR) handler om å være forberedt når brann eller naturskade rammer kirka. Her finner du informasjon om hvordan man kan arbeide forebyggende for å være forberedt. 

Risikovurdering er viktig for å gjøre gode prioriteringer med hensyn til sikring. KA har utarbeidet et risikoanalyseverktøy som kan være til hjelp i sikringsarbeidet. Dette er tilgjengelig for de som er innlogget i Kirkebyggdatabasen: www.kirkebyggdatabasen.no

Powered by Cornerstone