Spørsmål og svar om midlertidig ansettelse

Publisert: 17/11/2023

Hvem kan ansettes «midlertidig»?

Hva anses som arbeid av «midlertidig karakter»?

Hvordan vurdere om arbeidet er av midlertidig karakter

Hva anses som «arbeid i stedet for en annen» (vikariat)?

Må den man vikarer for være en bestemt person?

Hvor lenge kan man ansette noen midlertidig?

Hva skjer om en ansatt har vært midlertidig tilsatt for lenge, mer enn 3 år (vikar) og 4 år (arbeid av midlertidig karakter)

Hva skjer om man har inngått en midlertidig arbeidsavtale men har et fast arbeidskraftsbehov?

Har vikarer fortrinnsrett til stillinger?

Har midlertidige ansatte som ikke er vikarer fortrinnsrett til nye stillinger?

Må midlertidig arbeidstaker varsles om opphør av sin arbeidsavtale?

Hva skjer hvis ikke varsel gis en måned før fratreden?

Hva bør jeg som arbeidsgiver passe på ved midlertidige ansettelser i virksomheten?

 

Hvem kan ansettes «midlertidig»?

Arbeidsmiljølovens klare hovedregel er at alle arbeidstakere skal ansettes fast, jf. § 14-9 første ledd.

Unntaksregelen om midlertidig ansettelse følger av annet ledd. Denne bestemmelsen oppstiller fem ulike situasjoner hvor arbeidsgiver kan foreta midlertidig ansettelse:

 • Arbeid av midlertidig karakter
 • Arbeid for en eller flere andre (vikariat), 
 • Praksisarbeid,
 • Deltaker i arbeidsmarkedstiltak.
 • Deltakere i den organiserte idretten, for eksempel trenere, dommere og ledere

I KA-sektoren vil unntakene fra fast ansettelse ofte gjelde arbeid av «midlertidig karakter» og arbeid i stedet for en annen (vikariat).

Hva anses som arbeid av «midlertidig karakter»?

Det er arbeid der man kun trenger vedkommende arbeidstaker en fast bestemt periode. Ofte er det tydelig at et arbeid er av midlertidig karakter, for eksempel sesongarbeid og kortsiktige prosjektstillinger.

Hvordan vurdere om arbeidet er av midlertidig karakter

Det er ikke alltid lett å vurdere om man kun trenger arbeidskraft en fast bestemt periode. Det må da foretas en helhetsvurdering av arbeidsforholdet. Viktige momenter her er da

 • tidsrommet for behovet for ansettelsen,
 • er arbeidsoppgavene er klart avgrenset,
 • om arbeidsoppgavene krever særlige kvalifikasjoner,
 • om arbeidet skiller seg fra det virksomheten vanligvis driver med.

Avgrenset faller normalt sett inn under denne bestemmelsen.

Hva anses som «arbeid i stedet for en annen» (vikariat)?

Kravet om at arbeidstaker utfører «arbeid i stedet for en annen», innebærer at man tilsetter en arbeidstaker ved vakanse i virksomheten som går inn og gjør arbeid til vakansen opphører.

Må den man vikarer for være en bestemt person?

Nei. Det er ikke et krav om at vikaren må vikariere for en navngitt ansatt. Det er tilstrekkelig at vikaren overtar «arbeidet» som vanligvis utføres av øvrige ansatte. Derfor er det tillatt å benytte ferievikarer som avløsere ifbm. ferieavvikling, uten at disse vikariatene knyttes til bestemte personer (anonyme vikarer).

Hvor lenge kan man ansette noen midlertidig?

Arbeidstakere som har vært sammenhengende ansatt i et «arbeid av midlertidig karakter», skal anses som fast ansatt når det har gått over fire år.

Arbeidstakere som har vært sammenhengende ansatt i et vikariat, skal anses som fast ansatt når det har gått over tre år.

Hva skjer om en ansatt har vært midlertidig tilsatt for lenge, mer enn 3 år (vikar) og 4 år (arbeid av midlertidig karakter)

Da blir vedkommende arbeidstaker fast ansatt

Hva skjer om man har inngått en midlertidig arbeidsavtale men har et fast arbeidskraftsbehov?

Hvis vedkommende utfører oppgaver som er av fast og ikke midlertidig karakter og vedkommende heller ikke er vikar kan vedkommende bli fast ansatt Selv om det er inngått en avtale om midlertidig arbeidskontrakt, så følger det av aml § 14-9 at.

Vær oppmerksom på at en arbeidstaker kan ha krav på fast ansettelse, dersom dere ansetter en arbeidstaker i midlertidig stilling uten at dere har et reelt behov for midlertidig arbeidskraft.

Har vikarer fortrinnsrett til stillinger?

Nei.

Har midlertidige ansatte som ikke er vikarer fortrinnsrett til nye stillinger?

Ja, hvis arbeidstakeren er midlertidig ansatt og ikke får fortsatt ansettelse på grunn av virksomhetens forhold(nedbemanninger mv), har vedkommende fortrinnsrett til ny ansettelse, se arbeidsmiljøloven § 14-2. Arbeidstaker må være kvalifisert for stillingen og har vært ansatt i minst 12 måneder til sammen i virksomheten.

Reglen gjelder ikke for vikarer, jf. annet ledd.

Må midlertidig arbeidstaker varsles om opphør av sin arbeidsavtale?

Arbeidstaker må varsles om opphør om arbeidsavtalen har vart lengre enn et år. Varselet må gis en måned før fratreden.

Hva skjer hvis ikke varsel gis en måned før fratreden?

Dersom fristen ikke overholdes, kan arbeidsgiver ikke kreve at arbeidstakeren fratrer før en måned etter at varsel er gitt.

Hva bør jeg som arbeidsgiver passe på ved midlertidige ansettelser i virksomheten?

 • Drøfte bruken av midlertidige ansatte i virksomheten med tillitsvalgte minst én gang i året, jf. aml. § 149 (2) og HTA pkt. 2.3.2. Grunnlaget for og omfanget av midlertidige ansettelser, samt konsekvensene dette innebærer for arbeidsmiljøet er det som skal drøftes.
 • Sørge for at det alltid inngås en skriftlig arbeidskontrakt.
Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone