Enige om ny og grønnere hovedavtale på KA-sektoren

F.v. Anne Cecilie Andresen (KA), Kristian Mollestad (Presteforeningen), Karianne Hansen Heien (Fagforbundet) og Irmelin Stødle (Delta). Foto: KA
Publisert: 02/12/2021
Forpliktelsen til å jobbe mot klimakrisen gjennomsyrer den nye hovedavtalen. Likestillingsprofilen er også skjerpet.

Sent tirsdag kveld ble partene på KA-sektoren enige om ny hovedavtale med varighet fra 1. januar 2022 og ut 2025. En vesentlig endring fra den gamle avtalen er at ansvaret for klimahandling understrekes sterkt.

I formålsbestemmelsen heter det: «Partene erkjenner at verden er i en klimakrise som krever handling på alle nivåer i samfunnet. Dette gjelder også for arbeidslivet. Partene ser det som sitt felles ansvar for å verne om skaperverket og livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Hensynet til miljø og klima skal være en del av partssamarbeid og medbestemmelse, og skal bidra til å nå bærekraftsmålene.»

– Vi er glade for å ha kommet til enighet om denne formuleringen, som forplikter begge parter på en svært tydelig måte, sier KAs forhandlingssjef Anne Cecilie Andresen.

«Gir motivasjon og handlingsrom»

«Partene på KA-sektoren er stolte av at vi sammen har kommet fram til en hovedtale som så tydelig løfter fram det ansvaret som arbeidslivets parter har i arbeidet for å motvirke klimakrisen. Kirkemøtet har tidligere i høst formulert høye ambisjoner for Den norske kirkes arbeid på dette området. Gjennom avtaleverket gir vi nå kirkelige arbeidsgivere og tillitsvalgte motivasjon og handlingsrom til å finne nødvendige løsninger og omstillinger lokalt», sier partene i en felles uttalelse.

Under punktet «Grønt arbeidsliv» slår den nye hovedavtalen fast: «Partene skal på alle nivåer i partssamarbeidet jobbe for et grønt arbeidsliv i tråd med virksomhetens egne mål, nasjonale forpliktelser på bærekraftsmålene og internasjonale klimaavtaler. De lokale parter skal sammen finne løsninger og legge til rette for omstillinger som reduserer klima- og miljøavtrykket i den enkelte virksomhet. Partene bør jevnlig drøfte tiltak som bedrer virksomhetenes klimapåvirkning og vurdere konsekvensene for lønns- og arbeidsvilkår jf. § 9.»

– Tar rapporter på alvor

Hovedavtalen får også skjerpet likestillingsprofil, ved at likestillings- og diskrimineringslovens formuleringer er tatt inn i teksten, der det nå heter: «Partene forutsetter at arbeidsgiverne i samarbeid med de ansattes organisasjoner har en inkluderende og involverende arbeidsgiverpolitikk der man legger til rette for mangfold blant de ansatte i virksomheten, særlig når det gjelder kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, etnisitet, funksjonsevne, alder og andre vesentlige forhold ved en person.»

Anne Cecilie Andresen i KA peker på tre relativt ferske rapporter: «Å være en sak» (om LHBT), undersøkelsen blant kvinnelige prester og arbeidsmiljøundersøkelsen blant alle ansatte i Den norske kirke.

– Ved å legge konkrete tiltak inn i hovedavtalen, forplikter vi partene til å jobbe aktivt med disse problemstillingene. Dette kommer i tillegg til arbeidsgivers lovpålagte plikter, sier Andresen.

Oppdatering 10. januar 2022: Den nye hovedavtalen er vedtatt gjennom uravstemning blant KAs tariffbundne medlemmer.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone