Høyt engasjement for meningsfulle jobber

Foto: Torstein Kiserud/KA
Publisert: 04/11/2021
71 prosent av de ansatte i Den norske kirke har svart på undersøkelsen om hvordan de har det på jobb.

I høst er det for første gang på ni år blitt gjennomført en medarbeiderundersøkelse blant alle ansatte i Den norske kirke. Samlet svarprosent er på 71. Blant fellesrådsansatte er svarandelen 67 prosent, mens 82 prosent av de ansatte i rettssubjektet/Kirkerådet har svart.

– Dette er gode tall, og vi vil takke alle som har svart. Med så høy svarprosent er grunnlaget der for å jobbe videre med tiltak, sier seniorrådgiver i KA og prosjektleder for medarbeiderundersøkelsen, Linn Maria Kierulf.

Undersøkelsen viser at Den norske kirke kjennetegnes av høyt engasjerte medarbeidere. Medarbeiderne opplever å ha den kompetansen som trengs, og de er villige til å gjøre en ekstra innsats når det er nødvendig.

Solid utdannelse og erfaring

Mange identifiserer seg i høy grad med kirkens formål og opplever at jobben de gjør er meningsfull og viktig. Spørsmål knyttet til utvikling og autonomi er også blant dem som oppnår høyest vurdering.

– Den norske kirke har kompetente medarbeidere med solid utdannelse og erfaring. Det er derfor gledelig å se at de i stor grad opplever å få bruke seg selv og sin fagkunnskap på den måten de selv mener er best, sier leder av styringsgruppen for undersøkelsen og direktør i KAs arbeidsgiveravdeling, Ingrid B. Tenfjord.

Et annet positivt funn er at medarbeiderne opplever god, relasjonell støtte fra sin leder. Samtidig er balanse, gjennomføringsevne og oppgaveorientert ledelse det som oppnår lavest vurdering i undersøkelsen. Dette betyr at medarbeiderne opplever at målene er for utydelige og at oppfølgingen av planer ikke er god nok.

– Det er flott å se at mange av lederne i Den norske kirke er gode på å se og følge opp de ansatte, men det er en utfordring at ansatte ikke opplever seg godt nok fulgt opp når det gjelder mål og planer, sier Linn Maria Kierulf.

En del sliter med balansen

I undersøkelsen rapporterer nær én av tre om høyt stressnivå, og en del sliter i ulik grad med balansen mellom jobb og fritid.

8,4 prosent har opplevd mobbing eller trakassering. Én av seks blant disse har ikke meldt fra. Én av fire opplever at det forekommer personkonflikter mellom ansatte på sin arbeidsplass.

– Jeg vil understreke at de nasjonale tallene ikke nødvendigvis er overførbare til hver enkelt virksomhet, så det er viktig å studere egne funn og ta tak i det som er utfordrende lokalt, sier Ingrid B. Tenfjord.

Hun understreker at samordning med den andre arbeidsgiverlinjen er nødvendig i denne prosessen og minner om viktigheten av å informere tillitsvalgte og verneombud. Samtidig vil både KA og Kirkerådet ta tak i de momentene som er mer gjennomgripende, for å vurdere relevante nasjonale tiltak.

Videre oppfølging

Alle virksomheter med mer enn fem besvarelser vil få sine resultater tilsendt direkte fra Rambøll. Virksomheter med færre besvarelser vil av personvernhensyn ikke få tilgang til egne resultater.

KA vil etter hvert publisere mer informasjon om undersøkelsen og videre oppfølging. Følg også med på Kirkerådets sider om medarbeiderundersøkelsen.

Se foilene fra KAs webinar 9. november 2021

Se foilene fra Rambølls presentasjon under Kirkelederkonferansen (pdf)

 

FAKTA: Medarbeiderundersøkelsen i Den norske kirke, høsten 2021

  • Undersøkelsen gikk til alle ansatte, også midlertidig ansatte, som jobbet Den norske kirke i 30 prosent stilling eller mer per 15. august 2021.
  • Totalt 5.972 ansatte svarte, tilsvarende 71 prosent av de inviterte.
  • Medarbeidere med sluttdato før 27. september 2021 ble ikke invitert.
  • Ansatte i lengre permisjoner/fravær i perioden da undersøkelsen ble gjennomført (f.eks. lengre sykmeldinger og foreldrepermisjoner) ble ikke invitert. Det samme gjaldt korttidsvikarer.
  • Undersøkelsen ble gjennomført av Rambøll.
  • Styringsgruppen bestod av representanter for KA, Kirkerådet, Norges Kirkevergelag og Nettverk for kirkelige fellesråd.
Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone