Gode råd for oppstart av kirkelig aktivitet

Foto: KA
Publisert: 20/08/2020
Det er fortsatt viktig å ha skjerpet oppmerksomhet på smittevern. Se spørsmål og svar om konfirmasjon.

KA har fått en del henvendelser vedrørende oppstart av kirkelige aktiviteter nå etter sommeren. Flere av spørsmålene omhandler arbeid med barn og unge. Et spørsmål som går igjen, er hvordan man skal forstå «unntaksbestemmelsen» for avstandskravet på en meter mellom barn og unge under 20 år.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) blir barn sjelden selv syke av covid-19, men barns rolle med tanke på smittespredning er fortsatt noe uavklart. Når det gjelder unge mennesker (ungdom og unge voksne) er det større variasjon i sykdomsforløpet, der noen får alvorlig sykdom, men andre får få eller ingen symptomer. Barn og unge kan derfor være smittespredere uten at de selv er klar over det, og det er derfor viktig at menighetene er ansvarlige og bidrar til å holde smittesituasjonen under kontroll.

Folkehelseinstituttet (FHI) kom i juni med en egen unntaksbestemmelse for barn og unge, og vi viser til formuleringen i Den norske kirkes smittevernveileder datert 16.06.20:

Unntaksbestemmelsen - barn og unge:
Dette er en unntaksbestemmelse som kun kan anvendes der det er nødvendig å kunne gjennomføre en organisert aktivitet. Ved unntak fra avstandskravet ved arrangementer for barn og unge under 20 år som anses som et skolelignende tilbud, anbefales det at deltakerne holder seg til en fast gruppe/kohort som ikke blandes med andre grupper, tilsvarende det beskrevet i veiledere for smittevern i barnehage- og skoler på Utdanningsdirektoratets nettsider.
Det presiseres at unntaket kun gjelder under pågående aktivitet, og det er viktig at deltakerne for øvrig forholder seg til enhver tid gjeldende smittevernråd som god håndhygiene og redusert avstand både innad i gruppene og mellom gruppene. Det oppfordres derfor til å organisere barn og unge mest mulig i faste grupper.

KA forstår dette som at fritak fra avstandskravet kun gjelder under visse forutsetninger, og når det er nødvendig for å kunne gjennomføre aktiviteten. Unntaksbestemmelsen bør derfor forvaltes med fornuft i den enkelte virksomhet.

Det er fortsatt viktig å ha skjerpet oppmerksomhet på smittevern i menighetenes barne- og ungdomsarbeid. Ifølge FHI er risikoen for smitte høy på lokalt nivå, men lav på nasjonalt nivå. Menighetene må fortsatt bidra til å holde smittesituasjonen under kontroll, og dette skjer altså ved å fortsette med de smitteverntiltak som allerede er innført og – ved eventuelle smitteutbrudd – bidra i arbeidet med smittesporing.

FHI varsler at fremover vil det i større grad bli kommunens rolle å oppdage, vurdere og håndtere lokal oppblussing av epidemien. Dette betyr at arbeidsgiver i kirkelige fellesråd må være oppdatert på hvordan smittesituasjonen er i sitt fellesområde, og innrette seg deretter. Konkret ser vi dette nå skje i Indre Østfold, der kirkelig fellesråd har innført tiltak i tråd med medisinskfaglige begrunnelser fra kommunelegen og føringer fra kommuneledelsen i Indre Østfold kommune.

KA presiserer at når aktivitet nå gjenopptas i menighetene, er Den norske kirkes smittevernveileder datert 16. juni fortsatt gjeldende, og vi minner også om at Kirkerådet har laget et ressursdokument som særlig omhandler konfirmasjonsgudstjenestene.

Ved oppstart av aktiviteter minner vi om følgende:

  • Vi anbefaler ledere og ansatte å sette seg godt inn i Den norske kirkes smittevernveileder datert 16. juni ved gjenopptaking av kirkelige aktiviteter. Vi viser også til Kirkerådets ressursnotat for gjennomføring av konfirmasjonsgudstjenester. I tillegg må arbeidsgivere følge med på smittesituasjonen i eget område/fellesråd.
  • Alle arrangement skal ha en ansvarlig arrangør. Smittesporingsarbeidet blir lettere med lister med navn og kontaktinformasjon.
  • I arbeid med barn og unge er det fortsatt viktig å opprettholde avstand mellom barna, og aller helst minimum en meter. Det er likevel innført en unntaksbestemmelse som kan anvendes når det er nødvendig.
  • KA oppfordrer fortsatt til en «gradvis og kontrollert» gjenåpning av kirkelige aktiviteter. Vi minner også om betydningen av gode, lokale prosesser og involvering og medvirkning av alle arbeidslivets parter, når aktiviteter nå gjenopptas.

 

Spørsmål og svar

Hvilken status har Den norske kirkes smittevernveileder?

Den norske kirkes smittevernveileder datert 16.06.20 er den bransjestandarden som gjelder for aktivitet i Den norske kirke. Den er utviklet i henhold til nasjonale myndigheters regler og anbefalinger om smittevern. Veiledningen er godt forankret i Kirkerådet, KA, Norges kirkevergelag, Bispemøtet og drøftet med aktuelle fagforeninger.

Når en menighet organiserer arbeidet innenfor disse rammene, driver menigheten på en smittevernforsvarlig måte. Den enkelte virksomhet må selv vurdere hvordan smitteverntiltakene kan tilpasses lokale forhold og hvordan aktiviteten kan gjennomføres på en måte som er inkluderende og smittevernmessig forsvarlig for ulike målgrupper/deltagere.

Det er kommunen som fører tilsyn med at virksomheter driver smittevernfaglig forsvarlig. Kommunelegen kan ved behov fastsette strengere bestemmelser enn de som er omtalt i denne veilederen.

Er én-meters-regelen opphevet for barn og unge under 20 år?

Det finnes en unntaksbestemmelse som gjelder aktiviteter for barn og unge i gitte situasjoner, der én-meters-regelen oppheves. Denne bestemmelsen står omtalt i covid-19-forskriften §13, se bestemmelsen på lovdata.no.

I Den norske kirkes smittevernveileder om «Kirkelig undervisning og annet barne- og ungdomsarbeid» under punkt 2.4, forstår vi unntaksbestemmelsen slik:

Dette er en unntaksbestemmelse som kun kan anvendes der det er nødvendig å kunne gjennomføre en organisert aktivitet. Ved unntak fra avstandskravet ved arrangementer for barn og unge under 20 år som anses som et skolelignende tilbud, anbefales det at deltakerne holder seg til en fast gruppe/kohort som ikke blandes med andre grupper, tilsvarende det beskrevet i veiledere for smittevern i barnehage- og skoler på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Det presiseres at unntaket kun gjelder under pågående aktivitet, og det er viktig at deltakerne for øvrig forholder seg til enhver tid gjeldende smittevernråd som god håndhygiene og redusert avstand både innad i gruppene og mellom gruppene. Det oppfordres derfor til å organisere barn og unge mest mulig i faste grupper.

Dette betyr blant annet at konfirmanter kan sitte sammen eller fotograferes med unntak fra én-meters-regelen, dersom det vurderes som nødvendig. Unntaksbestemmelsen må forvaltes med klokskap, og den legger opp til at den enkelte virksomhet i stor grad selv må gjøre vurderinger basert på lokale forhold.

Vi anbefaler som grunnregel å organisere barn og unge i mindre grupper (kohorter), for eksempel en konfirmantgruppe.

Dersom du likevel er usikker på hvordan arbeidet organiseres lokalt, anbefaler vi å kontakte lokal smittevernlege for å drøfte mulige tvilssituasjoner.

Hva ligger i begrepet nærkontakt?

Med begrepet nærkontakter menes personer som har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19. Typiske nærkontakter er personer som bor i samme husstand, nærmeste kolleger i et kontorfellesskap, samme kohort i barnehage og skole mv.

Man er også nærkontakt hvis man har hatt kontakt i mer enn 15 minutter sammenhengende under to meters avstand.

Personer må gå i karantene ved et eventuelt smitteutbrudd hos en nærkontakt. Se FHIs beskrivelse av nærkontakter hos FHI. 

Hvordan skal vi organisere barne- og ungdomsarbeidet vårt?

FHI anbefaler alle virksomheter å organisere arbeidet sitt slik at man begrenser antall nærkontakter.

Vi anbefaler som grunnregel å organisere barn og unge i kohorter, for eksempel en konfirmantgruppe. Det er en fordel om man kan organisere de unge i samme grupper som gjelder i barnehage og skole.

Gruppene bør ikke blandes i pauser. Ved henting og bringing av barn, anbefaler vi foresatte å holde avstand og unngå opphopning i entré/våpenhus e.l.

Det er mulig å anvende unntaket fra en meters-regelen for barn og unge under 20 år. FHI anbefaler likevel å opprettholde avstand mellom barn og unge så langt det er mulig.

Kommer det ny smittevernveileder?

Smitteveilederen datert 16.06.20. er Den norske kirkes bransjestandard for all kirkelig virksomhet, også barne- og ungdomsarbeidet.

Det kommer ingen ny smitteveileder, men gjeldende smitteveileder vil bli revidert dersom situasjonen rundt covid-19 endrer seg, og det kommer nye nasjonale føringer som slår inn i det kirkelige arbeidet.

Husk at lokale helsemyndigheter kan innføre strengere lokale restriksjoner i tråd med smittesituasjonen lokalt. Strengere lokale regler går foran de nasjonale reglene.

Du finner Den norske kirkes smittevernveileder her.

Hvordan måles én meters avstand?

Det er avstanden fra skulder til skulder som fortsatt gjelder.

Noen ansatte og foresatte er engstelige for at konfirmasjonsgudstjenestene og selskapene i etterkant skal utløse smitteutbrudd. Hvordan skal vi håndtere dette?

Når menighetene gjennomfører etter den standarden som Den norske kirkes smittevernveileder legger opp til, gjennomføres disse på en ansvarlig måte. De fleste menigheter arrangerer flere konfirmasjonsgudstjenester enn vanlig, og noen har egne seremonier når en konfirmant eller pårørende er i risikogruppen.

Det er viktig at praktisk gjennomføring er godt forankret hos ansvarlig arbeidsgiver og virksomhetsansvarlig. Vi anbefaler alle å være godt oppdatert på lokale forhold som tilsier at det kan være nødvendig å konsultere med lokal smittevernlege.

Helsemyndighetene har satt en grense på 20 personer for private selskaper (som i eget hjem/hage), og 200 ved offentlige arrangement (som i et lokale med ansvarlig arrangør). Les mer om dette hos FHI. 

Kommer det nye sentrale føringer vedrørende konfirmantleirer?

Slik smittesituasjonen er nå, kommer det ikke nye føringer sentralt fra Den norske kirke. Menighetene organiserer leirer i henhold til smittevernveilederen punkt 2.4 og i tråd med FHIs råd vedrørende «arrangementer, samlinger og aktiviteter». Selv om det åpnes for leirer og overnattinger, vurderer vi fortsatt at «bo-hjemme-leir» er et godt alternativ til å arrangere leirer med overnattinger.

Les mer om arrangementer og aktiviteter for barn og unge av lengre varighet hos FHI.

Kan konfirmantene bruke kapper under konfirmasjonsgudstjenestene?

Konfirmantene kan bruke kapper, men det er viktig å ha god hygiene rundt håndtering av kappene – for eksempel bruk av håndsprit før og etter bruk av kapper.

Er det karantenetid på bruk av konfirmantkapper?

Konfirmantkapper trenger ikke å være i karantene. Dette er i tråd med Folkehelseinstituttets anbefaling for tekstiler som normalt benyttes til flere og som ikke er i tett kontakt mot ansiktet.

Les anbefalingen om tekstiler hos FHI.

Kan konfirmantene prøve konfirmantkappene om de bruker håndsprit før og etter bruk?

Ja.

Kan vi gjennomføre fotografering i forbindelse med konfirmasjonsgudstjenestene?

Fotografering kan gjennomføres under visse forutsetninger. I utgangspunktet anbefaler vi at det tas bilde av den gruppen/kohorten som har undervisning sammen. Begrens tiden konfirmantene står sammen.

Selv om unntaksbestemmelsen fra én-meters-regelen kan benyttes, er det fortsatt et mål å opprettholde avstand for å redusere smitterisiko.

Hvordan gjennomfører vi forbønnshandlingen på en smittevernforsvarlig måte? 

Forbønn ved håndspåleggelse kan gjennomføres forutsatt god håndhygiene. Vi anbefaler at liturg bruker håndsprit mellom hvert knefall, og at konfirmantene bruker håndsprit på vei til alterringen.

Kan konfirmantene sitte sammen under konfirmasjonsgudstjenesten?

Konfirmanter som konfirmeres sammen med sin gruppe (kohort) kan sitte sammen, men vi anbefaler likevel en meters avstand. Dersom de ikke konfirmeres sammen med sin kohort må de uansett sitte med en meter avstand.

Selv om unntaksregelen åpner for fritak fra en-meters regelen i gitte situasjoner, vurderer vi det som unødvendig å plassere konfirmantene tett sammen i denne situasjonen.

Andre spørsmål knyttet til gudstjenester og kirkelige handlinger kan rettes til Kirkerådet.

Spørsmål knyttet til andre aktiviteter kan rettes til KA.

Vi ønsker lykke til med oppstart av høstens aktiviteter!

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone