Korona-FAQ: Spørsmål og svar for arbeidsgivere

Photo by Dylan Gillis on Unsplash
Publisert: 23/03/2020
KAs arbeidsgiveravdeling får mange henvendelser knyttet til stengte skoler og barnehager, sykepenger, karantene, feriereiser og mye annet. Se de mest stilte spørsmålene – og svarene – her. Sist oppdatert 19.11.2020.

SPØRSMÅL:

Korona og personvern

En arbeidstaker er påvist smittet av COVID-19, kan jeg informere de andre arbeidstakerne om det? 

En arbeidstaker er i pålagt karantene, kan jeg informere de andre arbeidstakerne om det?

 

Sykemelding og karantene

Må arbeidstaker bli sykemeldt ved mistanke om korona-sykdom eller når den ansatte må i karantene? (nytt 19.11.20) 

Hvor lang er arbeidsgiverperioden ved sykefravær som er knyttet opp til koronaviruset?

Har arbeidstaker rett på sykepenger dersom han eller hun settes i karantene?

Må arbeidsgiver betale lønn for ansatt som blir satt i karantene på jobbreise/tjenestereise?

Kan arbeidsgiver pålegge den ansatte karantene ved mistanke om smittefare?

Kan arbeidsgiver kreve at ansatte opplyser om hvor de har reist på fritiden?

Må arbeidsgiver betale lønn hvis arbeidstaker blir satt i karantene i utlandet etter feriereise? Har ansatte som ikke møter på jobb etter ferien fordi de er «karantenefast» gyldig fravær?

 

Hjemmekontor

Bør vi tilrettelegge for hjemmekontor for de ansatte?

Vil yrkesskadeforsikringen dekke ansatte med hjemmekontor? 

Koronapålagt hjemmekontor – hva må arbeidsgiver gjøre for å ivareta HMS?

Oppdaterte råd om hjemmekontor (nytt 14.05.20)

 

Hjemme med barn

Hvor mange omsorgsdager har arbeidstaker krav på? (nytt 18.11.20)

Hva skjer dersom arbeidstaker ikke har flere omsorgsdager igjen?

Har arbeidstaker krav på omsorgspenger når skolene og barnehager er åpne? (nytt 18.11.20)

Har arbeidstaker krav på omsorgspenger ved stengte barnehager/skoler? (nytt 18.11.20) 

Flere dager med omsorgspenger til særskilt sårbare barn m.m. (nytt 22.04.20)

Kan omsorgspenger ("sykt barn dager") tas ut fleksibelt? 

 

Arbeidstid og arbeidsplanlegging 

Kan arbeidsgiver pålegge ansatte å jobbe overtid?

Skal arbeidstaker ha endret tillegg for særskilt arbeidstid når arbeidsgiver beslutter endringer i arbeidsplan?

Kan vi endre arbeidstidene til de ansatte når gudstjenester eller andre arrangementer bli avlyst? Og har arbeidstaker da krav på godtgjøring for ubekvem arbeidstid?

Kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker å ta ut avspasering som følge av det reduserte aktivitetsnivået?

En kirkemusiker er hyret inn til å ta enkelttjeneste på en avlyst gudstjeneste. Må vi betale vedkommende?

 

Ferie og reise

Har ansatte rett til å utsette antall feriedager? 

Kan arbeidsgiver forby ansatte å dra på private reiser til områder med smittefare, eller til utlandet generelt?

Har ansatte krav på å endre avtalt ferie fordi ferien går til smitteutsatte områder?

Vil ansatte som pådrar seg karantene etter reise som er i strid med myndighetenes reiseråd ha krav på sykepenger/lønn når de kommer hjem (nytt 22.04.20)?

 

Permittering 

Er det adgang til å permittere som følge av koronapandemien når vi ikke lengre har oppgaver til de ansatte, eller økonomien blir dårlig?

 

Aktiviteter, tiltak og personell 

Kan virksomheten bli erstatningsansvarlig dersom de avlyser arrangementer basert på råd gitt av helsemyndighetene som følge av koronautbruddet?

Vil ansatte på gravplass/krematoriene kunne regnes som «samfunnsmessig kritisk personell» når det gjelder retningslinjer for utvidet rett til barnepass/skole?

 

SVAR:

Korona og personvern

En arbeidstaker er påvist smittet av COVID-19, kan jeg informere de andre arbeidstakerne om det? 

Dersom en arbeidstaker er smittet av COVID-19, er dette å regne som en helseopplysning. Helseopplysninger er en særskilt kategori av personopplysninger og behandling av denne type opplysning er i utgangspunktet forbudt. Loven gir imidlertid visse unntak. 

Datatilsynet oppgir følgende mulighet for å behandle opplysningen om at en arbeidstaker er smittet av COVID-19: 

I den grad det vurderes som nødvendig for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø, kan arbeidsgiveren gi informasjon innad i virksomheten om at en ansatt er smittet eller er i karantene. Pass på at den ansattes integritet og verdighet ivaretas. Bruk sunn fornuft i samarbeid med de som er berørt.

Arbeidstakeren som berøres kan også gi sitt samtykke til at informasjonen gis til de øvrige arbeidstakerne. 

Se mer informasjon om korona og personvern på arbeidsplassen på Datatilsynets nettsider. 

 

En arbeidstaker er i pålagt karantene, kan jeg informere de andre arbeidstakerne om det? 

Opplysninger om at noen er i karantene, uten å oppgi årsaken til karantenen, er ikke en helseopplysning. Det er dermed mulig å gi informasjon til andre arbeidstakere om at andre arbeidstakere er i karantene. Bakgrunnen bør i utgangspunktet ikke oppgis. Dersom den vurderes oppgitt, bør dette drøftes med den berørte. Arbeidstaker kan også gi sitt samtykke til at bakgrunnen for karantenen oppgis til de øvrige arbeidstakerne. 

Datatilsynet viser imidlertid til at en opplysning om at en arbeidstaker er i karantene er en personopplysning, som stiller krav til behandling av opplysningen. For mer informasjon se Datatilsynets nettsider.

 

Sykemelding og karantene

Må arbeidstaker bli sykemeldt ved mistanke om korona-sykdom eller når den ansatte må i karantene?

Lagt til 11.06.20, oppdatert 17.11.20.

Arbeidstakerne kan ikke lenger kreve å få bruke egenmelding de første 16 dagene av sykefraværet. Dette gjelder all sykdom, også covid-19-relatert sykdom. Dersom den ansatte må i karantene som følge av råd fra myndighetene må den ansatte sykemeldes for å ha gyldig fravær. Sykemelding er kun nødvendig i de tilfeller der den ansatte ikke kan utføre arbeidet fra hjemmefra.

Dersom arbeidstaker blir pålagt karantene på grunn av utenlandsreise kan arbeidstaker ha rett til sykepenger. Dette gjelder også dersom reiserådene endrer seg samtidig som arbeidstaker er i utlandet, slik at arbeidstaker pålegges karantene ved hjemkomst. Reisen må være i tråd med de gjeldende reiserådene på utreisetidspunktet. Dette innebærer at dersom arbeidstaker reiser til et land som myndighetene fraråder på utreisetidspunktet vil den kunne risikere å ikke få sykemelding for fraværet, og heller ikke få sykepenger.

 

Hvor lang er arbeidsgiverperioden ved sykefravær som er knyttet opp til koronaviruset?

Oppdatert: 19.11.20

20. mars ble det vedtatt å redusere arbeidsgiverperioden fra 16 til tre dager for betaling av sykepenger for fravær som er korona-relatert. 

Arbeidsgiver må imidlertid utbetale sykelønn i 16 dager, men kan kreve refusjon, i ettertid, av NAV for de resterende utbetalte sykepengene utover tre dager. Fristen for å kreve refusjon, i forbindelse med korona, er forlenget fra tre til ni måneder. Her er NAVs informasjon og skjema knyttet til refusjonsordningen.

 

Har arbeidstaker rett på sykepenger dersom han eller hun settes i karantene?

Arbeidstaker har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at han eller hun må holdes isolert fordi vedkommende kan være smittet av koronaviruset. Dette gjelder også hvis legen ikke vet sikkert om vedkommende faktisk er smittebærer. Nav kan godta sykmelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen.

Det fremgår av Navs rundskriv til bestemmelsen at:

I helt spesielle tilfeller kan det også gis rett til sykepenger etter § 8-4 første ledd, for personer som ikke selv har fått bekreftet noen underliggende sykdom, men som er eller antas å være bærere av en smittsom sykdom som er av betydning for folkehelsen. Dette vil være aktuelt i forbindelse med virusutbrudd der verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en «alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse», som for eksempel koronavirus (2019-nCoV).

Dersom legen etter en faglig forsvarlig vurdering kommer til at personen antas å være smittebærer av en slik sykdom, og det er viktig at personen ikke arbeider av hensyn til å motvirke spredning av den smittsomme sykdommen, skal dette godtas som grunnlag for sykepenger. Den smittsomme sykdommen har i slike tilfeller medført arbeidsuførhet for personen.

Se NAVs sider med informasjon til arbeidsgivere om korona.

 

Må arbeidsgiver betale lønn for ansatt som blir satt i karantene på jobbreise/tjenestereise?

Ja, ved tjenestereiser må dette bli arbeidsgivers risiko. Derfor må lønn betales til den ansatte i perioden vedkommende er forhindret fra å komme seg på jobb etter en slik reise. Dette gjelder også selv om det ikke, eller bare delvis, er mulig å tilrettelegge for hjemmekontor. Vedkommende kan også ha rett på sykepenger, se eget punkt om dette.

 

Kan arbeidsgiver pålegge den ansatte karantene ved mistanke om smittefare?

Nei, arbeidsgiver kan ikke pålegge karantene, det må helsemyndighetene gjøre. Arbeidsgiver må innenfor styringsretten kunne beslutte at den ansatte ikke møter på jobb, slik at man unngår eventuell smitte.

Arbeidsgiver kan pålegge den ansatte å jobbe hjemmefra. Hvis det ikke er mulig å jobbe hjemmefra, får arbeidsgiver uansett lønnsplikt i perioden.

Dersom det ikke er helsemyndigheter som har pålagt karantene, vil arbeidsgiver uansett måtte betale lønn dersom de pålegger arbeidstaker å være borte fra arbeidsplassen.

 

Kan arbeidsgiver kreve at ansatte opplyser om hvor de har reist på fritiden?

Arbeidsgiver kan kreve at den ansatte opplyser om en har foretatt reiser til områder hvor det foreligger smitterisiko, eller uansett om man har reist i områder som gir karantene etter myndighetenes vedtak. Dette for at arbeidsgiver skal kunne vurdere om det foreligger behov for tiltak, slik at man kan unngå spredning av smitte på arbeidsplassen. Det samme gjelder opplysninger om husstandsmedlemmers reiser, eller om arbeidstaker på annen måte kan ha vært utsatt for smitte.

 

Må arbeidsgiver betale lønn hvis arbeidstaker blir satt i karantene i utlandet etter feriereise? Har ansatte som ikke møter på jobb etter ferien fordi de er «karantenefast» gyldig fravær?

Det vil være arbeidstakers egen risiko å komme seg hjem igjen etter endt feriereise. Arbeidstaker har ikke krav på lønn, men en uforutsett situasjon som dette vil være gyldig fravær. Det kan vurderes om den ansatte har krav på sykepenger. Det forutsettes at den ansatte har hatt dialog med lege, og at legen har vurdert det som sannsynlig at symptomene skyldes koronavirus.

 

Hjemmekontor

Bør vi tilrettelegge for hjemmekontor for de ansatte?

På bakgrunn av anbefalinger fra myndighetene oppfordrer KA til at arbeidsgiverne tilrettelegger for hjemmekontor helt eller delvis der det er mulig.

 

Vil yrkesskadeforsikringen dekke ansatte med hjemmekontor?

Hvis det er avtalt eller pålagt at den ansatte skal ha arbeidssted hjemme permanent eller midlertidig vil yrkesskadeforsikringen også gjelde hvis det oppstår skader i forbindelse med arbeidet. I tilfeller med hjemmekontor kan det noen ganger være vanskelig å skille mellom hva som har skjedd under arbeid, og hva som har skjedd i den ansattes fritid.

 

Koronapålagt hjemmekontor – hva må arbeidsgiver gjøre for å ivareta HMS?

Ettersom forskrift om arbeid i arbeidstakers hjem sier at forskriften ikke gjelder for arbeid som er kortvarig eller tilfeldig, vil denne forskriften ikke gjelde for de fleste hjemmekontor som skyldes koronaepidemien. Merk likevel at arbeidsmiljøregelverket for øvrig gjelder likevel – arbeidsgiver har derfor fremdeles ansvar for at arbeidsforholdene på hjemmekontorene er fullt forsvarlig, og at arbeidet ikke fører til  plager, skader eller sykdom. Det  oppfordres til at arbeidsgivere, ansatte og verneombud jobber sammen om å finne gode midlertidige løsninger.

Se arbeidstilsynets tips for arbeidstakere med midlertidig hjemmekontor her

 

Oppdaterte råd om hjemmekontor 

Oppdatert 18.11.20

Der ansatte er avhengig av offentlig transport, oppfordres arbeidsgivere til å legge til rette for hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet i så stor grad som mulig.

Det anbefales videre at det legges til rette for at ansatte jobber til ulike tider innen normal arbeidsdag mellom 08 og 16. Dette vil bidra til å redusere passasjertettheten på kollektivtrafikk i rushtrafikken.

Når ansatte skal vende tilbake til arbeidsplassen skal arbeidsgiver legge til rette for at de ansatte kan holde 1 meters avstand til hverandre.

Det oppfordres til å følge godt med på hvilke anbefalinger og pålegg myndighetene løpende gir for hjemmekontor, og følge disse.

 

Fem anbefalinger til arbeidsgivere ved utstrakt bruk av hjemmekontor

  • Hold kontakt med arbeidstakerne og snakk med dem jevnlig. Spør hva de trenger i arbeidshverdagen.
  • Finn og avtal digitale løsninger som lar arbeidstakerne holde god kontakt med hverandre. Eksempler på digitale kanaler for video er Skype, Teams og FaceTime.
  • Innfør eller bruk både formelle og uformelle digitale møteplasser. Ta gjerne kaffen med kollegene digitalt!
  • Sørg for at de har en ergonomisk best mulig arbeidsplass, med for eksempel regulerbar arbeidsstol, god belysning og stor nok og regulerbar dataskjerm. I de tilfeller den enkelte arbeidsplass kanskje ikke er optimalt tilpasset, kan organisatoriske tiltak være med på å avhjelpe situasjonen. Dette kan for eksempel være variasjon i arbeidsstilling, tiltak for fysisk aktivitet, hyppigere pauser o.l.
  • Oppfordre de ansatte til å ta pauser og til å variere arbeidsstillingen, for eksempel ved å variere bruk av arbeidsbord og stoler.

 

Hjemme med barn 

Hvor mange omsorgsdager har arbeidstaker krav på?

Oppdatert 18.11.20

Fra 1. juli nullstilles omsorgsdagene, slik at arbeidstakerne har krav på 10 omsorgsdager fra og med første juli. Dette betyr at med ett eller to barn har hver forelder rett på 10 omsorgsdager, og med tre eller flere barn har hver forelder 15 omsorgsdager. Det er ikke mulig å overføre ubrukte dager fra første halvår, dette betyr i praksis at de fleste arbeidstakerne vil ha 10 omsorgsdager hver ut året.

Arbeidsgivere oppfordres til å gi fleksibilitet med henhold til bruk av hjemmekontor for de som må være hjemme med barn, og at omsorgsdagene brukes når hjemmekontor ikke er mulig.

Hva skjer dersom arbeidstaker ikke har flere omsorgsdager igjen?

Oppdatert 18.11.20

Dersom det kommer lokale utbrudd og stengninger etter at kvoten er brukt opp, får foreldre flere omsorgsdager. 

Dersom kvoten er brukt opp gjelder følgende: 

be om at skolen eller barnehagen bekrefter at skolen/klassen/barnehagen er stengt, eller at barnet er satt i karantene. Dette må gjøres skriftlig. Det kan godt være en e-post, og bør komme fra rektor eller barnehagen. Denne bekreftelsen skal foreldrene levere til arbeidsgiver. Deretter forskutterer arbeidsgiver pengene og krever refusjon av folketrygden.  

 

Har arbeidstaker krav på omsorgspenger når skolene og barnehager er åpne?

Oppdatert 18.11.20 

Når skoler og barnehager er åpne igjen er det ikke lenger mulig å ta ut omsorgsdager («sykt barn dager») for alminnelig friske barn som holdes hjemme med bakgrunn i frykt for smitte.

Hvis den ansatte likevel velger å være hjemme for å passe friske barn, vil arbeidstakeren ikke ha krav på omsorgspenger eller lønn, og man vil i utgangspunktet heller ikke ha gyldig fravær. Men hvis barnet blir sykt, gjelder de alminnelige reglene om omsorgspenger som tidligere. Det kreves som før ikke bekreftelse fra lege på at barnet er sykt i disse tilfellene.

 

Har arbeidstaker krav på omsorgspenger ved stengte barnehager/skoler?  

Lagt til 18.11.20

Dersom barnehager/skoler fremdeles er stengte og arbeidstaker som fører til at arbeidstaker må være hjemme med barn, kan arbeidstaker benytte seg av omsorgspengene. Omsorgspengene er normalt forbeholdt barn under 12 år.  

 

Flere dager med omsorgspenger til særskilt sårbare barn m.m.

Lagt til 22.04.20

Det gis likevel unntak for enkelte «friske» barn som likevel må holdes helt eller delvis hjemme av særlige smittevernhensyn, selv om barnehage og skole åpner. Dette kan eksempelvis være hvis barnet har kronisk sykdom eller andre forhold som fører til en særlig sårbarhet for smitte av korona. I slike tilfeller skal behovet for at barnet skal være hjemme vurderes og bekreftes av lege for å fortsatt gi rett til omsorgspenger.

Det samme vil gjelde situasjoner der barna må holdes hjemme av hensyn til en annen ekstra utsatt person i husholdningen. Dette vil også kunne utløse rett til omsorgspenger. Også i disse tilfellene må situasjonen bekreftes av lege for å gi rett til omsorgspenger.

For disse særlig sårbare gruppene, utvides nå retten til omsorgspenger ytterligere, utover den doblingen av omsorgspenger som allerede er gjort. Utvidelsen gjelder så lenge disse barna ikke kan gå i barnehage eller skole.

Se mer informasjon her

 

Kan omsorgspenger («sykt barn dager») tas ut fleksibelt?

Oppdatert 18.11.20

Hvis arbeidstaker ønsker det og tjenesten tillater det kan arbeidsgiver samtykke til fleksibelt uttak av omsorgspenger eksempelvis uttak av halve dager eller timer. Forutsetningen er at det totale antall dager ikke overstiger det man har krav på. I en del tilfeller kan dette gi en mer fleksibel situasjon, både for arbeidsgiver og arbeidstaker, særlig i en ev. hjemmekontorsituasjon.

 

Arbeidstid og arbeidsplanlegging

Kan arbeidsgiver pålegge ansatte å jobbe overtid?

Arbeidsgiver kan pålegge arbeidstaker å arbeide utover avtalt og alminnelig arbeidstid når det foreligger et «særlig og tidsavgrenset behov», jf aml § 10-6 (1). Situasjonen som er oppstått som følge av koroNaviruset vil kunne oppfylle dette kriteriet. Fravær hos andre ansatte som fører til behov for at andre arbeider mer e.l. kan være grunnlag for å pålegge overtid.

 

Skal arbeidstaker ha endret tillegg for særskilt arbeidstid når arbeidsgiver beslutter endringer i arbeidsplan?

Kortvarige avvik fra gjeldende arbeidsplan for kortere tidsrom enn 6 uker medfører ikke endring i utbetaling av de faste tillegg til månedslønn. Ved reell merbelastning eks. i form av flere kvelds- og nattevakter og lørdags- og søndagsvakter utbetales differansen i forhold til det beregnede faste tillegget. Ved endring av arbeidsplanene og avvik som varer mer enn 6 uker, skal det foretas ny beregning av fast tilleggslønn, jf. HTA kap. 3 pkt. 3.6 Tilleggslønn.

Ekstrahjelper får tilleggsytelsene godtgjort i henhold til faktisk utført arbeid som gir rett til tillegg, jf. HTA 3.6 siste ledd.

 

Kan vi endre arbeidstidene til de ansatte når gudstjenester eller andre arrangementer bli avlyst? Og har arbeidstaker da krav på godtgjøring for ubekvem arbeidstid?

Vi skiller i hovedsak mellom avlysninger som skjer før eller etter to uker før iverksettelse av arbeidet:

Avlysning to uker (eller mer) før iverksettelse

Dersom aktiviteten avlyses tidligere enn to uker før iverksettelse, kan arbeidsplanen endres, jf. arbeidsmiljøloven (aml.) § 10-3. Arbeidsplanen endres etter drøftinger med tillitsvalgte til en passende plan etter aktiviteter. 

Dersom arbeidsplanen endres og arbeidet på helligdagen bortfaller, bortfaller også grunnlaget for helge- og høytidstillegget og vedkommende har ikke krav på å få tillegget utbetalt.

Dersom dette imidlertid er lagt inn i tilleggslønnen etter Hovedtariffavtalen kapittel 3, punkt 3.6, skal det ikke trekkes fra utbetalingen. Det følger av bestemmelsen at mindre avvik ikke skal medføre endring i utbetaling av faste tillegg til månedslønnen. Dette innebærer at dersom helge- og høytidstillegget er lagt inn i de faste tilleggene til månedslønnen, skal utbetalingen ikke endres selv om arbeidsplanen endres. Unntaket er dersom endringen er fast og vil være et avvik som varer mer enn 6 uker. Eksempelvis: Fellesrådet arrangerer basar annenhver lørdag hele året. Dersom fellesrådet beslutter at denne ordningen skal avvikles ut året på grunn av overhengende fare for koronavirus, vil grunnlaget for tillegget bortfalle og den faste månedlige utbetalingen av tilleggene knyttet til disse dagene kan dermed endres.

Avlysning senere enn to uker før iverksettelse

Dersom en aktivitet endres senere enn to uker før iverksettelse, kan ikke arbeidsplanen endres ensidig av arbeidsgiver. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan da enten bli enige om en ny arbeidsplan der arbeidstiden endres, eller arbeidstaker kan arbeide etter opprinnelig arbeidsplan. KA legger til grunn at i det i denne ekstreme avvikssituasjonen utvises betydelig fleksibilitet fra alle parter.

Som tidligere nevnt vil det, dersom tilleggslønn er lagt inn i fast tillegg til månedsutbetalingen av lønn etter HTA kap.3, pkt. 3.6, ikke være grunnlag for å trekke fra tillegget fra utbetalingen, med mindre avviket er av fast karakter (mer enn 6 uker).

Dersom tillegget ikke er lagt inn i den månedlige utbetalingen av lønn til arbeidstaker, vil det, slik KA ser det, være rimelig at tillegget utbetales uavhengig av om arbeidstaker arbeider denne dagen eller ikke. Vi vil anbefale at det i disse situasjonene, avtales med arbeidstaker at arbeidstiden flyttes fra helligdagen til en annen dag samme uke og at tillegget for arbeid på helge- og høytidsdag (etter opprinnelig arbeidsplan) utbetales.

Dersom arbeidstaker motsetter seg en avtale om endret arbeidstid selv om en aktivitet er avlyst, kan arbeidsgiver sette arbeidstaker til annet arbeid i det tidsrommet.

 

Kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker å ta ut avspasering som følge av det reduserte aktivitetsnivået?

Avspasering er ikke lovregulert. Det vil normalt bli en tolkning av hva avtalen lokalt sier om spørsmålet. Selv om arbeidsgiver kan pålegge avspasering, anbefaler vi en dialog mellom partene i den spesielle tiden vi er inne i nå. Avspasering er uansett et godt alternativ for eksempel der arbeidstaker må være hjemme med barn som følge av stengt barnehage eller skole, og han eller hun ikke har flere sykt barn-dager igjen.

 

En kirkemusiker er hyret inn til å ta enkelttjeneste på en avlyst gudstjeneste. Må vi betale vedkommende?

Dersom arbeidskraftbehovet er bortfalt etter at arbeidsgiver har inngått avtale med kirkemusikker, eksempelvis pga. avlyst gudstjeneste, beror det på en fortolkning av den inngåtte avtalen hvilke muligheter arbeidsgiver har til å avlyse arbeidet uten å utbetale avtalt lønn/honorar.

Dersom arbeidsgiver ved avtaleinngåelsen har satt som forutsetning at behovet for arbeidet fortsatt er til stede når arbeidet skal utføres, må det vurderes om forutsetningene ikke lenger er til stede når aktiviteter må avlyses på grunn av koronaviruset, slik at avtalen bortfaller.

Er det imidlertid ikke tatt et slikt forbehold ved avtaleinngåelsen, består arbeidsgivers lønnsplikt, med mindre vilkårene for heving eller tilbakekall av avtalen er innfridd. Det er også mulig å inngå en ny avtale med innleid kirkemusiker om å utsette arbeidet eller eventuelt oppheve avtalen. Dette fordrer imidlertid enighet.


 

Ferie og reise 

Har ansatte rett til å utsette avtalte feriedager? 

Nei, den ansatte har ikke rett til å kreve utsettelse. Men det kan likevel være lurt å vise forståelse, forsøke å være fleksibel og legge til rette for endringer i ferien i denne spesielle situasjonen, hvis det lar seg gjøre å kombinere dette med driften i virksomheten.

 

Kan arbeidsgiver forby ansatte å dra på private reiser til områder med smittefare, eller til utlandet generelt?

Oppdatert 18.11.20

Arbeidsgiver kan som hovedregel ikke begrense hva den ansatte skal gjøre på fritiden. Dette gjelder selv om den ansatte planlegger reiser til område med smittefare. Arbeidsgiver bør spesielt oppfordre ansatte til å ikke dra på reiser utenfor Norge, ettersom man vil måtte i karantene ved hjemkomst til Norge. Det er også henstilt til å begrense øvrige reiser så mye som mulig.

Hvis den ansatte velger å reise til risikoområder bør arbeidsgiver sikre at arbeidstaker overholder karantenetiden. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller legge til rette for hjemmekontor der det er en mulighet.

 

Har ansatte krav på å endre avtalt ferie fordi ferien går til smitteutsatte områder?

Arbeidstaker kan ikke kreve det. Hvis partene blir enige, kan man gjøre om på tidspunktet for ferie.

 

Vil ansatte som pådrar seg karantene etter reise som er i strid med myndighetenes reiseråd ha krav på sykepenger/lønn når de kommer hjem?

Oppdatert 18.11.20

Ansatte som bevisst velger å reise i strid med myndighetenes reiseråd og som får karantene når de kommer hjem, kan nektes sykepenger, eks hvis den ansatte har vært på «harrytur» til Sverige for å handle og pådrar seg karantene ved hjemkomst kan nektes sykepenger. Hvis karantenen fører til at den ansatte ikke kan utføre sine arbeidsoppgaver i stillingen, vil den ansatte heller ikke som utgangspunkt ha krav på lønn fra arbeidsgiver.

 

Permittering

Er det adgang til å permittere som følge av koronapandemien når vi ikke lengre har oppgaver til de ansatte, eller økonomien blir dårlig?

Ved permittering fritas arbeidstaker midlertidig fra arbeidet. Arbeidsforholdet fortsetter å bestå, men arbeidsgiver betaler ikke lønn. Arbeidstaker kan søke Nav om dagpenger. Permittering er således inngripende for den enkelte ansatte som vil få erstattet lønn med dagpenger under permittering.

Hovedavtalen § 13 har bestemmelser om permittering og åpner for dette etter en konkret vurdering dersom det inntreffer ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser som gjør det nødvendig å helt eller delvis innstille driften, jf. arbeidsmiljøloven § 15-3 (10). Dette er situasjonen for mange av KAs medlemmer nå. Arbeidsgiver bør i samarbeid med de ansatte i første omgang søke å finne alternative arbeidsoppgaver, inkludert tid til planlegging og kompetansehevning, omdisponering av arbeidskraft o.l. før permittering vurderes. Vi legger til grunn i situasjonen som har oppstått vil arbeidsgiver ha forholdsvis vid adgang til å pålegge endring av arbeidsoppgaver. Det er viktig å ha dialog med arbeidstaker og tillitsvalgte i disse situasjonene.

For virksomheter innen Den norske kirke og andre som har hoveddelen av sine inntekter fra offentlige bevillinger, vil redusert drift ha begrensede økonomiske konsekvenser.  Arbeidsgiverne bør også ta med i vurderingen at permittering vil ha negative økonomiske konsekvenser for ansatte som får erstattet lønn med dagpenger.

Behovet for permittering skal drøftes med tillitsvalgte etter Hovedavtalen § 13-2 d). Alternative arbeidsoppgaver og omdisponering av arbeidskraft vil inngå i drøftelsene. Det skal sette opp undertegnet protokoll fra drøftingene. Permittering skal varsles skriftlig til den enkelte ansatte med minst 14 dagers varsel. Arbeidsgiver skal dekke full lønn i disse 14 dagene og i første del av permitteringsperioden, den såkalte arbeidsgiverperioden.

Hvis permittering vurderes, bør KA kontaktes for bistand til å gjennomføre permitteringen på en korrekt måte.

Fra 1. november utvides permitteringsperioden til 52 uker. Samtidig fases flere særregler ut.  Regjeringen fastsatte 13. mars i år at arbeidsgiverperioden midlertidig ble redusert til 2 dager, fra tidligere 15 dager. Denne regelen er nå avviklet.

Permitterte sikres inntekt i 52 uker slik:

1) Arbeidsgiverperiode I – 10 dager med lønn fra arbeidsgiver (2 uker)

2) Dagpenger under permittering – 30 uker

3) Arbeidsgiverperiode II – 5 dager med lønn fra arbeidsgiver (1 uke)

4) Dagpenger i ytterligere 19 uker

Særordninger som gjelder ut året (dagpenger)

  • Midlertidig oppheving av ventetid på tre dager for dagpenger
  • Midlertidig økt terskel som gjør at dagpengene kan graderes opp til 60 prosent, mot 50 prosent ellers
  • Forhøyet dagpengesats: dagpengene gis med 80 prosent av de første 3G, og deretter med 62,4 prosent opp til 6G
  • I tillegg vil det frem til 1. juli 2021 fortsatt være enklere å ta utdanning med dagpenger. Det arbeides også med et permanent regelverk på dette området

 

Aktivitet, tiltak og personell 

Kan virksomheten bli erstatningsansvarlig dersom de avlyser arrangementer basert på råd gitt av helsemyndighetene som følge av koronautbruddet?

Den klare hovedregel er at utleier ikke blir erstatningsansvarlig for de tap arrangører påføres som følge av at arrangementer ikke kan gjennomføres som planlagt.

Det følger av smittevernloven § 4-1 at helsedirektoratet kan fatte vedtak om bl.a. at arrangementer avlyses for å hindre spredning av sykdom, direktoratet kan fatte vedtak for hele eller deler av landet.

Videre har kommunen anledning til å avlyse arrangementer, stenge virksomheter mv. Smittevernloven gir ikke hjemmel for erstatningsansvar i slike situasjoner som nevnt og lovens forarbeider forutsetter at den enkelte må bære egne kostnader som følger av vedtak etter smittevernloven.

I lys av at vi har levd med Korona-pandemien i en lang periode, vil KA oppfordre til at det inntas i avtaler som inngås at det tas forbehold om gjennomføringen på grunn av den gjeldende situasjonen. Det bør da presiseres at man som bestiller ikke bærer noen økonomiske omkostninger ved at avtalen ikke gjennomføres dersom myndighetenes retningslinjer er til hinder for gjennomføring.

 Vil ansatte på gravplass/krematoriene kunne regnes som «samfunnsmessig kritisk personell» når det gjelder retningslinjer for utvidet rett til barnepass/skole?

20. mars ble det avklart at avvikling av gravferd også regnet som en samfunnskritisk funksjon. Det vil si at også disse ansatte kommer inn under ordningen med utvidet rett til barnehage eller skoleordning. 

Justisdepartementet: Avvikling av gravferd er samfunnskritisk funksjon

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone