Koronaråd til deg som er arbeidsgiver

Photo by kate.sade on Unsplash
Publisert: 05/03/2020
Hvordan håndtere ulike arbeidsgiverspørsmål knyttet til koronapandemien. Sist oppdatert 13.03.2020.

Etter at myndighetene som følge av koronapandemien innførte nye tiltak 12.03.2020, har situasjonen i Norge gått inn i en helt ny fase. Skolene og barnehagene stenges, reiser generelt frarådes, de fleste arrangementer av ulikt slag avlyses, og alle som ankommer fra land utenfor Norden skal i karantene. Som tidligere anbefaler vi at virksomhetene holder seg løpende oppdatert på informasjon hos Folkehelseinstitituttet og Helsenorge. Under følger en gjennomgang av regelverk og råd når det gjelder håndteringen som arbeidsgiver.

Se også Spørsmål og svar om arbeidsgiveri (korona-FAQ)

 

Karantene og sykepengerettigheter
Arbeidstakers rett til sykepenger og arbeidsgivers plikt til å betale slike, reguleres av folketrygdloven og Hovedtariffavtalen. Grunnvilkåret er at vedkommende er arbeidsufør på grunn av sykdom. Arbeidstakere i karantene som følge av mulig koronasmitte kan ha rett på sykepenger. Det er i slike tilfeller krav om at arbeidstaker har sykmelding fra lege, som følge av at legen har vurdert at man er eller kan antas å være smittet og derfor settes i karantene i inkubasjonstiden på 14 dager.

Nav legger i korte trekk til grunn følgende:

  • Man kan ha rett på sykepenger dersom man etter en faglig vurdering av legen har, eller antas å ha, en smittsom sykdom av betydning for folkehelsen.
  • Det samme gjelder dersom kommunelegen nedlegger forbud mot at en arbeidstaker utfører arbeid på grunn av smittefare. 
  • For å ha rett på sykepenger må man ha en sykmelding.
  • Forutsetningen er at man tar kontakt med lege. Dette gjelder også ved isolasjon i karantene.
  • Legen som sykmelder pasienten vurderer hvordan konsultasjonen skal foregå.
  • Hjemmekontor kan være et aktuelt tiltak for å unngå sykmelding.

KA oppfordrer arbeidsgiver til å tilrettelegge for hjemmekontor i tilfeller der det er mulig, for å i størst mulig grad unngå sykmelding. Dersom ansatte selv velger å isolere seg i frykt for smitte eller å være smittet, gir det ikke rett til sykepenger, og er i utgangspunktet ugyldig fravær med mindre det er avklart med arbeidsgiver.

Dersom arbeidstaker har vært i områder med virus eller vært i kontakt med personer som kan være smittet, men sykmelding ikke gis, kan arbeidstaker og arbeidsgiver bli enige om tiltak som hjemmekontor, lønnet permisjon eller at visse arbeidsoppgaver unngås i perioden. Ved begrunnet mistanke kan arbeidsgiver også pålegge dette, men vi anbefaler å ha en tett dialog med arbeidstaker.

Se også Navs sider om sykmeldinger i forbindelse med koronaviruset.

 

Reisevirksomhet
KA oppfordrer alle til å følge reiserådene fra myndighetene. Arbeidsgiver bør anmode arbeidstakere om å unngå ferie- og fritidsreiser etter at myndighetene nå har bedt om at unødig reising unngås. Dette kan imidlertid ikke pålegges den enkelte arbeidstaker. De offisielle reiserådene skjelner mellom områder med utbredt spredning, som det anbefales å unngå reiser til, og områder med vedvarende spredning, som det er spesifikke reiseråd knyttet til. Se nærmere informasjon hos Folkehelseinstituttet og Utenriksdepartementet.

Når det gjelder tjenestereiser anbefaler KA at alle reiser utenlands avlyses. For øvrige tjenestereiser bør virksomhetene ta en løpende vurdering, og begrense dette til det som er strengt nødvendig for utføring av tjenesten. Arbeidsgiver vil etter styringsretten stå fritt til å avlyse tjenestereiser, kurs og andre reiser eller samlinger for arbeidstakerne.

Arbeidstakerne har ikke anledning til å på generelt grunnlag nekte å utføre tjenestereiser med henvisning til frykt for koronasmitte. Vi anbefaler likevel å være lydhør for arbeidstakernes ønsker og avveie dette opp mot virksomhetens behov - særlig etter siste oppdaterte henstilling fra det offentlige om å minimere reising.

 

Hjemmekontor
Vi anbefaler å legge til rette for at arbeidstakerne kan jobbe helt eller delvis hjemmefra der dette er mulig.

 

Ferie
Arbeidstakere som avlyser eller får sin feriereise avlyst som følge av koronavirus, vil ikke ha rett til å endre eller utsette fastsatt ferie. Det er selvsagt åpent for å bli enig med arbeidsgiver om at slik endring kan gjøres.

På den annen side vil virusutbruddet kunne oppfylle kravene i ferieloven § 6 nr. 3 for at arbeidsgiver ensidig kan endre fastsatt ferie. Dette er aktuelt i de tilfellene ferieavviklingen «på grunn av uforutsette hendinger vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder». Arbeidstaker kan i slike tilfeller kreve dokumenterte merutgifter erstattet.

 

Endring i arbeidsoppgaver, overtid etc.
Når nå utviklingen av koronaviruset gjør at arrangementer og tjenestereiser må avlyses, eller det av andre grunner blir behov for endring i arbeidsoppgaver, vil arbeidsgiver i stor utstrekning ha anledning til å pålegge dette. Overtidsarbeid kan også være aktuelt «når det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det», jf. arbeidsmiljøloven § 10-6.

 

Følg med på oppdatert informasjon
Informasjon og råd i forbindelse med koronautbruddet endres daglig på sidene det er lenket til i denne artikkelen. Vi anbefaler at virksomhetene følger med på utviklingen fortløpende.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone