Enighet i lønnsoppgjøret i Den norske kirke

Ingrid B. Tenfjord, direktør i KAs arbeidsgiveravdeling. Foto: KA
Publisert: 25/06/2019
Rammen er på 3,2 prosent. Medarbeidere i unormerte stillinger prioriteres. Neste år blir det også lokale forhandlinger.

Etter forhandlinger 18. og 19. juni samt tirsdag 25. juni, har KA og fagforeningene kommet til enighet om et anbefalt resultat i mellomoppgjøret for Den norske kirke.

Den økonomiske rammen for oppgjøret er 3,2 prosent. Dette er tilsvarende frontfag, samt offentlig sektor og øvrige sammenlignbare områder. 

Lønnsjusteringer

For ansatte i fellesråd og menighetsråd (hovedsakelig kateketer/menighetspedagoger, trosopplæringsmedarbeidere diakoner, kantorer/organister, kirketjenere og gravplassansatte) innebærer resultatet at innplasserte i lønnsgruppene 1 til 5 får et lønnstillegg på mellom 9.000 og 15.000 kroner, med virkning fra 1. mai i år. I tillegg vil garantilønnen i alle lønnsgrupper og ansienniteter øke utover tillegget, med virkning fra 1. august.

De som ligger under den nye garantilønnen skal justeres ytterligere opp fra samme dato. Se tabeller over lønnstillegg og nye garantilønner her.

Prioriterer de unormerte stillingene

For de unormerte som ikke følger en lønnsgruppe, gis det et tillegg på 3,35 prosent.

– Det har vært viktig for KA å få på plass gode lønnsjusteringer til de unormerte i år, ettersom disse ofte har blitt for lavt prioritert, sier direktør i KAs arbeidsgiveravdeling, Ingrid B. Tenfjord.

I rettssubjektet Den norske kirke (hovedsakelig prester, sentralkirkelig ansatte og ansatte på bispedømmekontorene) det avtalt et tillegg på 4,1 prosent til de såkalt unormerte – altså de som ikke følger lønnsgrupper med ansiennitetsstiger. For de som ligger i lønnsgrupper er tillegget på 3,2 prosent, begge med virkning fra 1. mai.

Lokale forhandlinger i 2020

Det blir ikke lokale lønnsforhandlinger i 2019, men partene er enige om at det skal avsettes midler til dette i 2020-oppgjøret for både fellesråd/menighetsråd og rettssubjektet Den norske kirke (rDnk).

– For KA har det vært prioritert å få på plass en avtale i år om kommende lokale forhandlinger. Vi vet at mange har nødvendige justeringer som må følges opp. Ikke minst kan kommunereformen gi behov for lokale forhandlinger i de sammenslåtte fellesrådene, sier Tenfjord.

– KA tror at en melding allerede nå om at lokale forhandlinger kommer neste år, kan gi arbeidsgiverne tid lokalt til å avklare behov og skjevheter etter for eksempel fellesrådssammenslåinger, som det så kan forhandles om med potten som kommer i 2020.

Gravplasskolen og alderspensjonister

Det er lagt inn nye merknader til visse bestemmelser i lønnsgruppe 1 og 2 om lønnsmessig uttelling for gjennomføring av Gravplasskolen. Arbeid etter alderspensjonistvilkår, jf. HTA kapittel 1 pkt. 12.5, skal fra 01.05.2019 avlønnes med kr. 207 pr. time.

KAs styre skal godkjenne

Mellomoppgjør avgjøres ikke med uravstemning, men av KAs styre. Også fagforeningene skal foreta godkjenning av det anbefalte resultatet i henhold til sine rutiner. Svarfristen for dette er fredag 5. juli. Resultatet kan iverksettes straks godkjenning foreligger, og KA vil sende ut rundskriv om iverksetting. Tariffoppgjøret for KAs organisasjonsmedlemmer, som opprinnelig skulle vært gjennomført 20. juni, vil finne sted fredag 28. juni.

For fullstendig oversikt over de fremforhandlede justeringene, se KAs tilbud 3, som også er det anbefalte resultatet.

 

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone