Spørsmål og svar om tariff 2016

Publisert: 19/09/2016
Det er mange som har henvendt seg til KA med ulike spørsmål om iverksettingen av tariffoppgjøret 2016, og innføringen av det nye lønnssystemet. Vi har derfor satt opp en side med de vanligste spørsmålene, og svar til disse. Forhåpentligvis kan du her finne svar på det du eventuelt måtte lure på i denne forbindelse.

Innholdsoversikt:

1. Jeg har en arbeidstaker som ligger over minstelønn. Skal arbeidstakeren likevel ha fullt tillegg?
2. Er det noen som ikke skal ha tillegg? 
3. Arbeidstaker ligger i lønnsgruppe 3 med 5 års ansiennitet. Får han ikke da tillegg?
4. Hvordan avgjør jeg lønn for en som er nyansatt etter 01.05.2016?
5. Jeg har en ansatt i kapittel 4, men uten fastsatt minstelønn/ unormert stiling. Får denne noen regulering?
6. Vi hadde en daglig leder (stillingskode 5241) som ble ansatt 10.04.2016 og en annen som ble ansatt 10.05.2016. Skal begge arbeidstakerne ha lønnstillegg på 2,4 prosent?
7. Skal arbeidstaker ha tilleggene både i tabell 1 og fra lønnstabellen (tabell 2) gjeldende fra 01.05.2016?
8. Jeg har en ansatt i lønnsgruppe 1 med mer enn 20 års ansiennitet. Får denne noen tillegg?
9. Prest i stillingskode 5226 – er det endringer i stillingskoden for prest?
10. Prest i stillingskode 5226 – hva innebærer det at disse arbeidstakerne er flyttet til lønnsgruppe 5?
11. Skal prestene i stillingskode 5226 har godtgjøring for ubekvem arbeidstid?
12. Er det lokale lønnsforhandlinger i 2016?
13. Er det lokale lønnsforhandlinger for ansatte i kapittel 3 og 5 i 2016?
14. Kommunen eller et eksternt firma kjører lønn for oss. Er det greit at disse ringer direkte til KA for å spørre om eventuelle uklarheter?
15. Må jeg utbetale sykepenger etter 67?
16. Må jeg utbetale sykepenger til ansatte over 70?
17. Hva er aldersgrensen? Er den 70 eller 72?
18. Jeg har forsøkt så godt jeg kan, men skjønner ikke noe av dette. Hva gjør jeg?1. Jeg har en arbeidstaker som ligger over minstelønn. Skal arbeidstakeren likevel ha fullt tillegg?
Alle arbeidstakere i HTA kapittel 4 som var ansatt per 30.04.2016 og som er innplassert i en lønnsgruppe skal ha det tillegget som ligger i tabell 1, jf. rundskriv 04/2016 side 1. 

2. Er det noen som ikke skal ha tillegg?
Alle som er ansatt i HTA kapittel 4 innen 30.04.2016 skal ha tillegg. De med normert minstelønn, skal ha fra tabell 1. De som er ansatt i stillinger uten fastsatt minstelønn/ unormerte stillinger skal ha påslag på 2,4 prosent. De som er ansatt 01.05.2016 eller senere blir innplassert i den nye lønnstabellen hvor tilleggene allerede er innarbeidet (se tabell 2). 

3. Arbeidstaker ligger i lønnsgruppe 3 med 5 års ansiennitet. Får han da ikke tillegg?
Jo, han får tillegget for lønnsgruppe 3 med (minst) 4 års ansiennitet, kroner 9 800. Lønnstillegget gis til alle som har oppnådd en gitt ansiennitet. For eksempel gis lønnstillegg for 6 år til alle som har mellom 6 og 8 års ansiennitet pr. 30.04.2016.

4. Hvordan avgjør jeg lønn for en som er nyansatt etter 01.05.2016?
For ansatte med tiltredelse fra 01.05.2016 plasseres direkte inn i tabellen i vedlegg 1 til RS 04/2016 (tabell 2) Man skal da kun forholde seg til utregnet laveste årslønn i tabellen rundskrivets vedlegg 1

5. Jeg har en ansatt i kapittel 4, men uten fastsatt minstelønn/ unormert stiling. Får denne noen regulering?
Til ansatte i stillingskodene 5160, 5242, 5241, 5246, 5104, 5219,5201, 5102, 5224, 5245 og 5199 (stillinger uten fastsatt minstelønn/ unormerte stillinger i kapittel 4) gis det et tillegg på 2,4 prosent med virkning fra 01.05.2016. Grunnlaget for prosentøkningen er lønn per 30.04.2016.

6. Vi hadde en daglig leder (stillingskode 5241) som ble ansatt 10.04.2016 og en annen som ble ansatt 10.05.2016. Skal begge arbeidstakerne ha lønnstillegg på 2,4 prosent?
Nei, det er bare arbeidstakeren som er ansatt 10.04.2016 som skal ha tillegg på 2,4 prosent. De som er ansatt 1.05.2016 eller senere har ikke krav på tillegget. 

7. Skal arbeidstaker ha tilleggene både i tabell 1 og fra lønnstabellen (tabell 2) gjeldende fra 01.05.2016?
Nei. Ingen skal ha tilleggene fra den lønnstabellen i forbindelse med tariffoppgjøret i år. Denne skal kun benyttes for de som endrer ansiennitetsgruppe etter 01.05.2016. Påslaget i vedlegg 1 (tabell 2) gjelder bare ved ansiennitetsopprykk, og skal kun gis i forbindelse med det.

8. Jeg har en ansatt i lønnsgruppe 1 med mer enn 20 års ansiennitet. Får denne noen tillegg?
20 årsregelen har bortfalt. Alle som har 16 års ansiennitet skal ha 7 300 kroner i tillegg. Ingen med 16 års ansiennitet eller mer skal tjene mindre enn 384 700 kroner.

9. Prest i stillingskode 5226 er det endringer i stillingskoden for prest?
Stillingskoden for prester er den samme, men er overført til lønnsgruppe 5, og er følgelig ikke lenger bundet opp mot statens hovedtariffavtale.

10. Prest i stillingskode 5226 – hva innebærer det at disse arbeidstakerne er flyttet til lønnsgruppe 5?
Det innebærer at prestene i stillingskoden 5226 skal ha de tilleggene som fremgår av tabell 1, etter at de er plassert i henhold til reell ansiennitet.

11. Skal prestene i stillingskode 5226 har godtgjøring for ubekvem arbeidstid?
Ja, de skal ha tilleggene som følger av HTA kapittel 1, paragraf 5

12. Er det lokale lønnsforhandlinger i 2016?
Nei, i år er det ikke lokale forhandlinger for ansatte i HTA kapittel 4. 

13. Er det lokale lønnsforhandlinger for ansatte i kapittel 3 og 5 i 2016?
For ansatte i HTA kapittel 3 og 5 må det foretas en lokal prosess. Dette framgår av rundskriv 04/2016.

14. Kommunen eller et eksternt firma kjører lønn for oss. Er det greit at disse ringer direkte til KA for å spørre om eventuelle uklarheter?
Ja.

15. Må jeg utbetale sykepenger etter 67?
Arbeidstaker må være mellom 67 og 70 år og inntekten må overstige 2G for at vedkommende skal ha rett til sykelønn etter tariffavtalen. (per 01.05.2016 er 2G lik 185 152 kroner). Etter utløpet av stønadsdagene i folketrygdloven § 8-51 (arbeidsgiverperioden pluss 60 dager) har arbeidstaker mellom 67 og 70 år krav på differansen mellom full lønn og pensjon. Arbeidstaker har rett til denne utbetalingen i 50 uker. 

Arbeidstaker dokumenterer differansen mellom full lønn og pensjon.

Dersom arbeidstaker mellom 67 og 70 år ikke tar ut pensjon har arbeidstaker krav på sykepenger tilsvarende stillingens størrelse forutsatt at inntekten er over 2G. Dersom inntekten til arbeidstaker mellom 67 og 70 år er lavere enn 2G har arbeidstaker ikke krav på sykepenger.

16. Må jeg utbetale sykepenger til ansatte over 70?
Ansatte over 70 år har ikke rett til sykepenger.

17. Hva er aldersgrensen? Er den 70 eller 72?
Etter arbeidsmiljøloven er aldersgrensen 72 år. I tariffavtalen er imidlertid aldersgrense satt til 70 år. For å kunne praktisere en aldersgrense på 70 år, må hver virksomhet (hvert fellesråd) fastsette en bedriftsintern aldersgrense. Arbeidsgiverne kan ikke være lavere enn 70 år. De virksomheter som ønsker å ha en slik aldersgrense må gjøre et vedta om dette etter reglene i aml. § 15-13a nr. 3. Før Fellesrådet vedtar en slik aldersgrense skal den drøftes med de tillitsvalgte. Dette forutsetter at virksomheten har en tilfredsstillende pensjonsordning. Dette er oppfylt gjennom kravene til pensjonsordning i HTA. Aldersgrensen må gjøres kjent for de ansatte.

Aldersgrensen må dessuten praktiserer konsekvent slik at alle ansatte i utgangspunktet må avslutte sitt arbeidsforhold ved fylt 70 år. I rettspraksis har det forkommet at et avvik fra dette har blitt akseptert, men det er snakk om i helt unntakstilfeller (under 10%) og på arbeidsgivers risiko.  Kravet til konsekvent praktisering omfatter også ansatte som går på pensjonistvilkår

18. Jeg har forsøkt så godt jeg kan, men skjønner ikke noe av dette. Hva gjør jeg?
Ring KA!

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone