Valgregler for valg av KAs Landsråd

Publisert: 06/03/2009
Valg av landsråd er hjemlet i vedtektenes §7. Valgreglene fastsettes slik:

Valgregler til KAs landsråd

(jf. Vedtekten § 7c) Vedtatt av Landsråd 2019

 

Valgregler for valg til KAs landsråd for medlemsgruppen lokale kirkelige organer:

  1. Lokale kirkelige organer i Den norske kirke velger 3-5 representanter, fra hvert bispedømme basert på fordelingsmodellen for antall representanter pr bispedømme etter årsverk. Tellepunktet for antall årsverk som benyttes når man fastsetter antall representanter som skal velges fra hvert bispedømme settes til 1.12, ved siste tilgjengelige innberetning til KA (LPR).

 

FORDELINGSMODELL:

Antall representanter

Årsverk

3 representanter

0-249

4 representanter

250-449

5 representanter

over 450

Ved 3 eller 4 representanter må minimum 2 være rådsmedlemmer og ved 5 representanter må minimum 3 være rådsmedlemmer.

 

2. Antall medlemmer og valg av nominasjonskomité (jf. § 8)

Nominasjonskomité til valg av landsrådsmedlemmer består av 3 personer. Landsrådsrepresentantene legger frem forslag til nominasjonskomité. Komiteen velges på en samling for rådsmedlemmer senest 1. september året før ny landsrådsperiode starter.

Valgbare til nominasjonskomiteen er personer som er rådsmedlemmer på valgtidspunktet.

1 medlem av nominasjonskomiteen kan være daglig leder i fellesråd, jf.§ 8.

 

3. På kandidatlisten skal det være:

- Minimum 40 % representasjon av hvert kjønn

- Minimum 50% rådsmedlemmer

- Geografisk spredning av kandidater i bispedømmet

- Det tilstrebes aldersspredning

 

Kandidatlisten skal inneholde minimum det dobbelte antall navn av de som skal velges i prioritert rekkefølge (6-10 navn).

 

Kandidatlisten skal inneholde kandidatenes alder, yrkeserfaring og kirkelige verv/ansatt i.

 

Alle lokale kirkelige organer som er medlemmer av KA skal på forhånd tilskrives med oppfordring til å fremme forslag på kandidater. Nominasjonskomiteen skal spørre om kandidatene er villige til å stå på listen.

 

4. Valg til landsrådet

Valgte rådsmedlemmer trer ikke ut av landsrådet i perioden selv om man trer ut av valgt kirkelig organ. En ansatt som er valgt inn, trer ut av landsråd dersom ansettelsesforholdet opphører.

 

 

5. Gjennomføring av valg

Nominasjonskomiteens innstilling sendes medlemmene i bispedømmet minimum 2 måneder før kontaktmøtet. Valget skjer i kontaktmøtet. Kandidatliste og oversikt over hvem som er valgt til medlemmer og varamedlemmer til KAs landsråd skal oversendes KA innen 1. februar.

 

Retningslinjer for kontaktmøter vedtas av landsrådet.

- Valget skjer skriftlig og hver delegat har 1 stemme.

- Hver delegat fører opp det antallet navn som skal velges (3-5 navn). Man kan kun føre opp en person en gang per stemmeseddel.

 

I tillegg til nominasjonskomiteens liste, er benkeforslag tillatt.

De tre-fem representantene fra hvert bispedømme som får flest stemmer, blir medlemmer av landsrådet. De neste blir varamedlemmer i prioritert rekkefølge (inget øvre antall varamedlemmer).

 

Ved stemmelikhet som påvirker om man blir fast eller varamedlem eller rekkefølgen blant varamedlemmer, gjennomføres det skriftlig omvalg blant disse. Ved fortsatt stemmeulikhet benyttes loddtrekning.

 

6. Tilleggsmandat

a. For lokale kirkelige organ med over 100 årsverk gis det ett tilleggsmandat.

b. Det gis kun 1 tilleggsmandat per medlem.

c. Tilleggsmandat oppnevnes lokalt av det fellesrådet som har tilleggsmandat, og meldes fra om til KA innen 1. februar. Det oppgis samtidig 2 varamedlem i prioritert rekkefølge.

 

 

Valgregler til landsråd for øvrige medlemmer

De landsrådsmedlemmene som skal velges som representanter fra gruppen "øvrige medlemmer" velges på følgende måte:

 

1. KAs styre oppnevner etter forslag fra administrerende direktør innen utgangen av året før valget skal foregå, en valgkomité. Medlemmene skal på forhånd tilskrives med oppfordring til å fremme forslag på kandidater.

2. Valgkomiteen skal settes sammen av 3 personer som er representanter for medlemmene (styremedlemmer/ansatte med arbeidsgiveransvar).

3. Administrerende direktør i KA oppnevner sekretær for valgkomiteen.

4. Valgkomiteen skal innen 1. desember fremme et forslag til valgliste på det dobbelte antall av de medlemmer som skal velges til landsrådet av ”øvrige medlemmer” ut fra vedtektenes § 7 b, dvs. minimum 6 kandidater på listen. Forslaget bør ha minst 40 % representasjon av hvert kjønn blant de foreslåtte kandidatene. Listen skal settes opp i prioritert rekkefølge.

5. Representanter for ”øvrige medlemmer” (styremedlemmer/ansatte med arbeidsgiveransvar) kan velges til landsrådet. Valgkomiteen skal spørre om kandidatene er villige til å stå på valglisten.

6. Administrerende direktør i KA sender snarest valglisten til avstemning blant KAs ”øvrige medlemmer”. Hvert medlem har 1 stemme, pluss 1 ekstrastemme for hvert 10. årsverk medlemmet har arbeidsgiveransvar for. Ingen medlemmer har mer enn 10 stemmer. Resultatet av avstemningen skal være innsendt til KA innen 1. februar. Det antall som vedtektene tilsier, blir medlemmer av landsrådet. De resterende blir varamedlemmer i prioritert rekkefølge.

7. a. For øvrige medlemmer med over 100 årsverk gis det ett tilleggsmandat.
b. Det gis kun 1 tilleggsmandat per medlem.

c. Tilleggsmandat oppnevnes lokalt av organisasjonen som har tilleggsmandat, og meldes fra om til KA innen 1. februar. Det oppgis samtidig 2 varamedlem i prioritert rekkefølge.

 

Valgregler til landsråd for Den norske kirke (rettssubjektet)

  1. Den norske kirke (rettssubjektet) ved Kirkerådet oppnevner/velger 1 medlem pr. 93 årsverk til Landsrådet i KA.
  2. Kirkerådet oppnevner innen 1. februar sine medlemmer og 10 varamedlemmer i prioritert rekkefølge.
  3. Blant kandidatene som oppnevnes skal det være:

Minimum 40% representasjon av hvert kjønn

  1. Kandidatene skal være:

Minst 50 % av de oppnevnte skal være medlemmer av sentrale eller regionale kirkelige organ på valgtidspunktet. En ansatt som er oppnevnt, trer ut av landsråd dersom ansettelsesforholdet opphører.

 

Del i sosiale medier:
Relaterte artikler
Powered by Cornerstone