Valgregler for valg av KAs Landsråd

Publisert: 06/03/2009
Valg av landsråd er hjemlet i vedtektenes §7. Valgreglene fastsettes slik:

Lokalkirkelige organer i Den norske kirke 

 1. Antall representanter 

Lokale kirkelige organer i Den norske kirke velger 3-5 representanter fra hvert bispedømme, basert på fordelingsmodellen for antall representanter pr bispedømme etter årsverk. Tellepunktet for antall årsverk som benyttes når man fastsetter antall representanter som skal velges fra hvert bispedømme settes til 1.desember, ved siste tilgjengelige innberetning til KA (LPR). 

Fordelingsmodell:

 • 0-249 årsverk: 3 representanter
 • 250-449 årsverk: 4 representanter
 • Over 450 årsverk: 5 representanter

Ved 3 eller 4 representanter må minimum 2 være rådsmedlemmer og ved 5 representanter må minimum 3 være rådsmedlemmer. 

 1. Krav til valglisten
 • minimum 40 % representasjon av hvert kjønn 
 • minimum 50 % rådsmedlemmer 
 • geografisk spredning av kandidater i bispedømmet 
 • det tilstrebes aldersspredning 

Kandidatlisten skal inneholde minimum det dobbelte antall navn av de som skal velges i prioritert rekkefølge (6-10 navn).  

Kandidatlisten skal inneholde kandidatenes alder, yrkeserfaring og kirkelige verv/ansatt i. 

Alle lokale kirkelige organer som er medlemmer av KA skal på forhånd tilskrives med oppfordring til å fremme forslag på kandidater. Valgkomiteen skal spørre om kandidatene er villige til å stå på listen. 

 1. Valgkomité  

Valgkomiteen er ansvarlig for gjennomføringen av valget i bispedømmet. Valgkomité til valg av landsrådsmedlemmer består av 3 personer. Valgbare til valgkomiteen er personer som er rådsmedlemmer på valgtidspunktet eller daglig leder i fellesrådet (1 medlem). 

Valgkomiteen velges på en samling for rådsmedlemmer senest 1. september året før ny landsrådsperiode starter. Denne samlingen kan være digital.  

 1. Valg til landsrådet  

Valgkomiteens innstilling sendes medlemmene i bispedømmet minimum 1 måned før kontaktmøtet. Valget skjer skriftlig i kontaktmøtet eller digitalt i etterkant.  

I tillegg til valgkomiteens liste, er benkeforslag tillatt. 

De tre-fem representantene fra hvert bispedømme som får flest stemmer, blir medlemmer av landsrådet. De neste blir varamedlemmer i prioritert rekkefølge (inget øvre antall varamedlemmer).

Det regionale kontaktmøtet består av representanter for de kirkelige organer i bispedømmet som er medlemmer i KA. 

 • Medlemmer som har mindre enn 5 årsverk kan delta med 1 representant. 
 • Medlemmer som har mellom 5 og 15 årsverk kan delta med 2 representanter. 
 • Medlemmer som har mer enn 15 årsverk kan delta med 3 representanter. 

Valget skjer ved simpelt flertall blant de med stemmerett.  

Valget skjer skriftlig eller digitalt, og hver representant har 1 stemme. Den enkelte representant som deltar, kan ha med fullmakt til å benytte alle stemmene for sitt råd. Fullmakt fra rådsleder oversendes KA i forkant av møtet. 

Hver delegat fører opp det antallet navn som skal velges (3-5 navn). Man kan kun føre opp en person en gang per stemmeseddel.  

Ved stemmelikhet som påvirker om man blir fast eller varamedlem eller rekkefølgen blant varamedlemmer, gjennomføres det skriftlig omvalg blant disse. Ved fortsatt stemmelikhet benyttes loddtrekning.  

Valgte rådsmedlemmer trer ikke ut av landsrådet i perioden selv om man trer ut av valgt kirkelig organ. En ansatt som er valgt inn, trer ut av landsråd dersom ansettelsesforholdet opphører. 

 1. Tilleggsmandat

a) For medlemmer med over 100 årsverk gis det ett tilleggsmandat.

b) Tilleggsmandat oppnevnes lokalt av det fellesrådet som har tilleggsmandat, og meldes fra om til KA innen 1. februar. Det oppgis samtidig 2 varamedlem i prioritert rekkefølge. 

c) Dersom 3 trer ut, er det anledning til suppleringsvalg. 

Øvrige medlemmer med tariffbinding 

 1. KAs styre oppnevner etter forslag fra administrerende direktør innen utgangen av året før valget skal foregå, en valgkomité. Medlemmene skal på forhånd tilskrives med oppfordring til å fremme forslag på kandidater.  
 2. Valgkomiteen skal settes sammen av 3 personer som er representanter for medlemmene (styremedlemmer/ansatte med arbeidsgiveransvar). 
 3. Administrerende direktør i KA oppnevner sekretær for valgkomiteen.
 4. Valgkomiteen skal innen 1. desember fremme et forslag til valgliste på det dobbelte antall av de medlemmer som skal velges, dvs. minimum 6 kandidater på listen. Forslaget bør ha minst 40 % representasjon av hvert kjønn blant de foreslåtte kandidatene. Listen skal settes opp i prioritert rekkefølge.
  Tellepunktet for antall årsverk som benyttes når man fastsetter antall representanter som skal velges settes til 1. desember, ved siste tilgjengelige innberetning til KA (LPR).
 5. Styremedlemmer/ansatte med arbeidsgiveransvar kan velges til landsrådet. Valgkomiteen skal spørre om kandidatene er villige til å stå på valglisten.
 6. Administrerende direktør i KA sender valglisten til avstemning medlemmene. Hvert medlem har 1 stemme, pluss 1 ekstrastemme for hvert 10. årsverk medlemmet har arbeidsgiveransvar for. Ingen medlemmer har mer enn 10 stemmer. Resultatet av avstemningen skal være innsendt til KA innen 1. februar. Det antall som vedtektene tilsier, blir medlemmer av landsrådet. De resterende blir varamedlemmer i prioritert rekkefølge.
 7. a. For medlemmer med over 100 årsverk gis det ett tilleggsmandat 
  b. Tilleggsmandat oppnevnes lokalt av organisasjonen som har tilleggsmandat, og meldes fra om til KA innen 1. februar. Det oppgis samtidig 2 varamedlem i prioritert rekkefølge.
  c. Dersom 3 trer ut, er det anledning til suppleringsvalg. 

Medlemmer uten tariffbinding  

 1. KAs styre oppnevner etter forslag fra administrerende direktør innen utgangen av året før valget skal foregå, en valgkomité. Medlemmene skal på forhånd tilskrives med oppfordring til å fremme forslag på kandidater.  
 2. Valgkomiteen skal settes sammen av 3 personer som er representanter for medlemmene (styremedlemmer/ansatte med arbeidsgiveransvar).  
 3. Administrerende direktør i KA oppnevner sekretær for valgkomiteen.  
 4. Valgkomiteen skal innen 1. desember fremme et forslag til valgliste på det dobbelte antall av de medlemmer som skal velges til, men minimum 4 kandidater på listen. Forslaget bør ha minst 40 % representasjon av hvert kjønn blant de foreslåtte kandidatene. Listen skal settes opp i prioritert rekkefølge.
  Styremedlemmer/ansatte med arbeidsgiveransvar kan velges til landsrådet. Valgkomiteen skal spørre om kandidatene er villige til å stå på valglisten. 
  Tellepunktet for antall årsverk som benyttes når man fastsetter antall representanter som skal velges settes til 1. desember året før valget. 
 5. Administrerende direktør i KA sender valglisten til avstemning blant KAs «medlemmer uten tariffbinding».
  Hvert medlem har 1 stemme, pluss 1 ekstrastemme for hvert 10. årsverk medlemmet har arbeidsgiveransvar for. Ingen medlemmer har mer enn 10 stemmer. Resultatet av avstemningen skal være innsendt til KA innen 1. februar. Det antall som vedtektene tilsier, blir medlemmer av landsrådet. De resterende blir varamedlemmer i prioritert rekkefølge.  
 6. a. Det gis ett tilleggsmandat for medlemmer med over 100 årsverk.
  b. Tilleggsmandat oppnevnes lokalt av medlemmet som har tilleggsmandat, og meldes fra om til KA innen 1. februar. Det oppgis samtidig 2 varamedlem i prioritert rekkefølge.
  c. Dersom 3 trer ut, er det anledning til suppleringsvalg. 

Den norske kirke (rettssubjektet)  

 1. Den norske kirke (rettssubjektet) ved Kirkerådet oppnevner/velger 1 medlem pr. 93 årsverk til Landsrådet i KA. Oppnevningen varer i 4 år (jf. §7) 
 2. Tellepunktet for antall årsverk som benyttes når man fastsetter antall representanter som skal velges settes til 1. desember, ved siste tilgjengelige innberetning til KA (LPR).
  Kirkerådet oppnevner innen 1. februar sine medlemmer og 10 varamedlemmer i prioritert rekkefølge. 
 3. Blant kandidatene som oppnevnes skal det være:
  Minimum 40% representasjon av hvert kjønn 
 4. Kandidatene skal være:
  Minst 50 % av de oppnevnte skal være medlemmer av sentrale eller regionale kirkelige organ på valgtidspunktet. En ansatt som er oppnevnt, trer ut av landsråd dersom ansettelsesforholdet opphører. 
 5. Dersom 8 trer ut, er det anledning til suppleringsvalg. 
   

Vedtatt av Landsråd 2021

Del i sosiale medier:
Relaterte artikler
Powered by Cornerstone