Vedtekter for Norges kirkevergelag (NKVL)

Publisert: 06/06/2006
pr. 28.02.17

§ 1 Formål

NKVL er et rådgivende kompetansenettverk innen KA. NKVL er hjemlet i KAs vedtekter § 9.

NKVL har som overordnet oppgave å bidra aktivt til å utvikle god ledelse og administrasjon i den lokale kirke gjennom nettverksbygging og kompetanseutvikling. Dette skjer i tilknytning til NKVLs arbeid lokalt og regionalt og som rådgivende kompetanseorgan innen KA.

NKVLs hovedoppgave er arbeidet i lokale og regionale nettverk i bispedømmene.

§ 2 Organisasjon og oppgaver

Medlemsskap
Medlemmer i NKVL er de daglige ledere for de fellesråd og menighetsråd i ettsokns kommuner som er medlemmer i KA.

Regionallag
I hvert bispedømme organiseres arbeidet i et regionalt kirkevergelag. Laget ledes av et regionallagsstyre som består av tre medlemmer med varamedlemmer. De regionale kirkevergelag har som formål å:

 • styrke kollegafellesskapet blant kirkevergene i bispedømmet,
 • bidra til kompetanseutvikling,
 • fremme saker for NKVL/KA, gi grunnlag for uttalelser m.v.

Det regionale kirkevergelag skal administrere vedtektsfestede regionale kontaktmøter og legge til rette for arbeidet i den regionale nominasjonskomite.

Regionallagsstyret utgjør, sammen med de tre-fem KA-landsrådsmedlemmene fra bispedømmet, et regionalt kontaktorgan. 

Lederforum
Lederne i de regionale kirkevergelag utgjør NKVLs styre som møtes normalt 4 ganger pr. år. styret i kirkevergelaget konstituerer seg selv. Styret skal :

 • arbeide for å gjennomføre lagets formål
 • holde kontakten med regionallagene
 • medvirke i behandlingen av aktuelle administrative og faglige saker gjennom utarbeidelsen av uttalelser, utredninger, og tilrådinger.
 • ta selvstendige initiativ i behandlingen av aktuelle administrative og faglige saker som det er aktuelt å fremme
 • fremme budsjettforslag for KAs styre og forvalte de økonomiske rammer som bevilges av KAs styre
 • gi forslag til/oppnevne ressurspersoner i KAs arbeid
 • være medlem i arbeidsgrupper og utvalg i KA
 • arrangere årlige fagsamlinger

Referat fra styremøtene, samt godkjent årsregnskap og budsjett sendes alle medlemmene via regionallederne. Representant for NKVL har observatørstatus med tale- og forslagsrett på KAs ordinære landsrådsmøter.

§ 3 Sekretariat

KAs sekretariat ivaretar sekretariatsoppgavene for NKVLs lederforum og bistår de regionale kirkevergelagenes nettverksfunksjon.

§ 4 Finansiering

NKVLs arbeid drives innenfor eget budsjett med ramme vedtatt av KAs styre.

§ 5 Vedtektsendring

Vedtektene fastsettes av KAs styre. Forslag til endring av vedtektene kan fremmes av KAs styre, NKVLs styre og regionallagene. NKVLs styre skal uttale seg før endelig vedtak fattes. I arbeidet med NKVLs styres uttalelse skal regionallagene gis anleding til å uttale seg.

Vedtatt i KAs styre 28.02.2017

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone