Forslag til stillingsbeskrivelse: Kateket

Publisert: 23/04/2015

Forslag til stillingsbeskrivelse uatarbeidet av KA i 2012. Samtidig publiseres stillingsbeskrivelse for menighetspedagog. Begge stillingsomtalene krever lokal tilpasning og bearbeidelse.

1. Formalia

Stillingskode: 5176/ 5204

Stillingsbenevnelse: Kateket

Stillingsinnehaver:

Fellesråd:

Evt. nærmere om tjenestested/sokn (p.t):

 

2. Plassering i organisasjonen

 • Tilsettingsmyndighet: NN kirkelig fellesråd (jf kl.§ 14 tredje ledd)
 • Nærmeste overordnede: Kirkevergen eller den dette er delegert til.
 • Ved utførelse av gudstjenestelige og liturgiske funksjoner står kateketen under ledelse av sokneprest eller forrettende prest .
 • Kateketen har selvstendig ansvar for den faglige (innholdmessige og metodiske/ didaktiske) utførelse av eget undervisningsarbeid

 

Dersom det er flere undervisningsmedarbeidere i et område/menighet, tas det inn nærmere lokalt fastsatte bestemmelser om hvem som evt. ivaretar ledelses-/koordineringsansvar. Der det er en eller flere kateketer, legges ansvaret normalt til en av disse. Lederens/koordinatorens mandat beskrives nærmere i stillingsbeskrivelsen. Dersom koordineringsoppgavene er lagt til en annen stilling, beskrives kateketens forhold til denne også i særskilt punkt.

 

3. Formålet med stillingen

Formålet med stillingen er at alle døpte i soknet/soknene skal få tilbud om grunnleggende opplæring i den kristne tro, tilpasset egne språklige, kulturelle og psykologiske forutsetninger og forøvrig i samsvar med menighetsrådenes lokalt fastsatte planer (mål og omfang).

 

4. Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaver:

Kateketen skal:

 • Være en aktiv pådriver i menigheten/enes trosopplærings-og undervisningsarbeid
  Bidra til at alle døpte barn, unge, foreldre/foresatte som hører til i soknet er godt kjent med menighetens undervisningstilbud
 • Utføre undervisning for aldersgruppene…
 • Arbeidet forutsettes å skje i forståelse med barnas foreldre/foresatte
 • Medvirke til planlegging og gjennomføring av et visst antall gudstjenester
 • Bidra til bred deltakelse og aktiv involvering fra barn/unge og deres foreldre/foresatte i menighetens fellesskap

 

.

 • Ha et særlig ansvar for at barn/unge med spesielle behov får tilbud om tilpasset opplæring og inkluderes i menighetens fellesskap.
 • Rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere
 • Ta initiativ til samarbeid med ulike eksterne samarbeidspartnere som f. eks. barnehage, skole og organsasjoner. 
 • Planlegge og gjennomføre menighetens studie- og undervisningsarbeid blant voksne 
 • Ivareta og sikre arbeidet med flerspråklig trosopplæring

 

Andre arbeidsoppgaver

 

 • Planleggings-, budsjett- og rapporteringsoppgaver i forhold til menighetsråd/ fellesråd/ bispedømmeråd/ biskop/ kirkeråd i samsvar med lokalt fastsatte rutiner 
 • Medvirker til etablering av rutiner for evaluering og brukertilbakemelding
 • Sekretæroppgaver/ medlemskap i følgende utvalg opprettet av menighetsråd/ fellesråd:

 

5. Egenutvikling

 • Kateketen har ansvar for egen faglig oppdatering og personlig fornyelse.

 

6. Andre forhold

 • Kateketen vigsles til tjeneste og undervisningen forutsettes utført i samsvar med Den norske kirkes læregrunnlag
 • Kateketen er underlagt taushetsplikt og skal undertegne erklæring om dette.
 • Det kreves fremlagt barneomsorgsattest i medhold av kl § 29 som forutsetning for tilsetting
 • Kateketen skal for øvrig utføre sin tjeneste innenfor rammer fastsatt i Tjenesteordning for kateket, fastsatt av Kirkemøtet 20.11.2004.

 

7. Kriterier for jobboppfyllelse

 • At målene fastsatt i menigheten/es lokale undervisningsplaner blir nådd innen fastsatte frister
 • At tiltakene oppnår bred deltakelse.
 • At det kan dokumenteres høy brukertilfredshet. 
 • At arbeidet blir evaluert og videreutviklet.
 • At et tilstrekkelig antall frivillige er engasjert.
 • At menighetene nyter tillit hos samarbeidspartnere som barnehager, skole og andre aktuelle organisasjoner i lokalsamfunnet. 
 • At undervisningsarbeidet beriker gudstjenestelivet i menigheten.

 

Del i sosiale medier:
Relaterte artikler

Powered by Cornerstone