Forslag til stillingsbeskrivelse: Menighetspedagog

Publisert: 23/04/2015

Forslag til stillingsbeskrivelse utarbeidet av KA i 2012. Samtidig publiseres ny stillingsbeskrivelse for kateket. Begge stillingsomtalene krever lokal tilpasning og bearbeidelse.

1. Formalia

Stillingskode: 5248/5235

Stillingsbenevnelse: Menighetspedagog

Stillingsinnehaver:

Fellesråd:

Evt. nærmere om tjenestested/sokn (p.t):

 

2. Plassering i organisasjonen

Tilsettingsmyndighet: NN kirkelig fellesråd (jf kl.§ 14 tredje ledd)
Nærmeste overordnede: Kirkevergen eller den dette er delegert til.
Ved utførelse av gudstjenestelige og liturgiske funksjoner står menighetspedagogen under ledelse av sokneprest eller forrettende prest.
Menighetspedagogen har selvstendig ansvar for den faglige (innholdmessige og metodiske/ didaktiske) utførelse av eget undervisningsarbeid

 

Dersom det er flere undervisningsmedarbeidere i et område/menighet, tas det inn nærmere lokalt fastsatte bestemmelser om hvem som evt. ivaretar ledelses-/koordineringsansvar. Der det er en eller flere kateketer, legges ansvaret normalt til en av disse. Menighetspedagogens relasjon til leder/koordinator beskrives nærmere under dette punkt i stillingsbeskrivelsen.

 

3. Formålet med stillingen

Formålet med stillingen er at alle døpte i soknet/soknene skal få tilbud om grunnleggende opplæring i den kristne tro, tilpasset egne språklige, kulturelle og psykologiske forutsetninger og forøvrig i samsvar med menighetsrådenes lokalt fastsatte planer (mål og omfang).

 

4. Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaver 

 

Menighetspedagogen skal:

Være en aktiv pådriver i menigheten/enes trosopplærings- og undervisningsarbeid
Bidra til at alle døpte barn, unge og foreldre/ foresatte som hører til i soknet er godt kjent med menighetens undervisningstilbud
Gjennomføre undervisningen for aldersgruppene ……….
Arbeidet forutsettes å skje i forståelse med barnas foreldre/ foresatte
Medvirke til planlegging og gjennomføring av et visst antall gudstjenester 
Bidra til bred deltakelse og aktiv involvering fra barna/unge og deres foreldre/ foresatte i menighetens fellesskap.
Ha et særlig ansvar for at barn/unge med spesielle behov får tilbud om tilpasset opplæring og inkluderes i menighetens fellesskap.
Rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere
Ta initiativ til samarbeid med ulike eksterne samarbeidspartnere som f. eks. barnehage, skole og organisasjoner. 
Planlegge og gjennomføre menighetens studie- og undervisningsarbeid blant voksne 
Ivareta og sikre arbeidet med flerspråklig trosopplæring

 

Andre arbeidsoppgaver

 

Planleggings-, budsjett- og rapporteringsoppgaver i forhold til menighetsråd/ fellesråd/ bispedømmeråd/ biskop/ kirkeråd i samsvar med lokalt fastsatte rutiner 
Medvirker til etablering av rutiner for evaluering og brukertilbakemelding
Sekretæroppgaver/ medlemskap i følgende utvalg opprettet av menighetsråd/ fellesråd:

 

5. Egenutvikling

Menighetspedagogen har ansvar for egen faglig oppdatering og personlig fornyelse.

 

6. Andre forhold

Undervisningen forutsettes utført i samsvar med Den norske kirkes læregrunnlag.
Menighetspedagogen kan forrette gudstjenester innrettet mot undervisningsoppdraget dersom biskopen gir fullmakt
Menighetspedagogen er underlagt taushetsplikt og skal undertegne erklæring om dette.
Det kreves fremlagt barneomsorgsattest i medhold av kl § 29 som forutsetning for tilsetting

 

7. Kriterier for jobboppfyllelse

At målene fastsatt i menigheten/es lokale undervisningsplaner blir nådd innen fastsatte frister.
At tiltakene oppnår bred deltakelse.
At det kan dokumenteres høy brukertilfredshet. 
At eget arbeid blir evaluert og videreutviklet.
At et tilstrekkelig antall frivillige er engasjert.
At menighetene nyter tillit hos samarbeidspartnere som barnehager, skole og andre aktuelle organisasjoner i lokalsamfunnet. 
At undervisningsarbeidet beriker gudstjenestelivet i menigheten.

 

Del i sosiale medier:
Relaterte artikler

Powered by Cornerstone