«Arbeidstaker skal som hovedregel ansettes på heltid»

Foto: Torstein Kiserud/KA
Publisert: 23/01/2023
Målet om flest mulig arbeidstakere på heltid er tatt inn i loven, men det betyr ikke forbud mot deltidsansettelser.

1. januar i år trådte arbeidsmiljøloven (aml.) § 14-1 b. i kraft. Bestemmelsen sier:

(1) Arbeidstaker skal som hovedregel ansettes på heltid.

(2) Før arbeidsgiver fatter beslutning om ansettelse i deltidsstilling, skal arbeidsgiver skriftlig dokumentere behovet for deltidsansettelse. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for tillitsvalgte, og spørsmålet om deltidsansettelse skal drøftes med de tillitsvalgte.

Lovfestingen er en formalisering av en lenge uttalt politisk målsetning om at flest mulig arbeidstakere skal jobbe heltid, men bestemmelsen innebærer ikke et forbud eller noen rettslig begrensning i arbeidsgivers adgang til å ansette på deltid.

Formålet med heltidsnormen skal først og fremst være å bidra til bevisstgjøring i virksomhetene og å motvirke unødvendig bruk av deltid.

Krav til dokumentasjon

Bestemmelsen innfører et dokumentasjonskrav knyttet til vurderingen av behovet for deltid. Arbeidsgiver skal gjøre denne dokumentasjonen tilgjengelig for de tillitsvalgte, og skal også drøfte spørsmål om ansettelse av arbeidstakere på deltid med de tillitsvalgte. Det er ingen formkrav til disse drøftelsene eller til hvordan dokumentasjonen tilgjengeliggjøres.

I vurderingen av om det er et behov for deltid, vil både forhold på arbeidsgivers og arbeidstakers side kunne tas i betraktning.

Kravet til dokumentasjon gjelder ikke for deltid jfr. aml. § 10-2 fjerde ledd: Arbeidstakere over 62 år som har redusert arbeidstid grunnet helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner.

Allerede regulert i våre avtaler

I begge hovedtariffavtalene på KA-sektoren er det et punkt som sier at heltid skal være hovedregelen og at bruk av deltid skal drøftes med de tillitsvalgte:

Kap. 1 punkt 2.3.1 Heltids-/deltidsstillinger

«Det skal som hovedregel tilsettes i heltidsstilling, med mindre omfanget av arbeidet eller en vurdering av arbeidssituasjonen tilsier noe annet. Ved ledighet foretas en gjennomgang av arbeidsplaner og oppgavefordeling for å vurdere sammenslåing av deltidsstillinger.

Arbeidsgiver skal informere og drøfte prinsippene for bruk av deltidsstillinger med de tillitsvalgte. Ved ledig stilling skal deltidstilsatte ved intern utlysning tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil hel stilling, dersom vedkommende er kvalifisert for stillingen.

De lokale parter skal drøfte utarbeidelsen av retningslinjer for hvordan det kan tilstrebes redusert bruk av deltidsstillinger. Det vises til vedlegg 5: ‘Lokale retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid’.»

Oppsummering

Innføringen av § 14-1 b. innebærer ingen stor endring for arbeidsgiverne på KA-sektoren, da våre hovedtariffavtaler lenge har hatt som hovedregel at heltid er normen.

Den største endringen er at de vurderingene arbeidsgiver skal gjøre knyttet til å ansette arbeidstakere på deltid, skal kunne dokumenteres.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone