Kirkeledere savner mer støtte fra de folkevalgte

Foto: Torstein Kiserud/KA
Publisert: 02/06/2022
Arbeidet i kirken er ofte meningsfullt, men mange kirkeledere sliter med prioriteringene, ifølge medarbeiderundersøkelse.

I 2021 gjennomførte konsulentselskapet Rambøll en medarbeiderundersøkelse i Den norske kirke i samarbeid med representanter fra fagforeningene, fellesrådene, Kirkerådet og KA.

Arnt Olaf Storeng, managing consultant hos Rambøll, mener medarbeiderundersøkelsen viser flere særtrekk hos Den norske kirke sammenlignet med andre sektorer, spesielt på ledelsesfronten. Storeng er blant annet opptatt av hvordan ledere i kirken løser og ser på rollen sin.

Savner mer støtte fra leder

– God ledelse dreier seg om å finne balansen mellom ulike sider av lederrollen. Resultatene hos Den norske kirke tyder på at oppgaveorienterte siden av lederskap synes noe mindre ivaretatt enn relasjonelle sider ved lederrollen, sier han. 

Denne formen for lederskap kommer igjen til syne når de ansatte skal si noe om hva de savner hos sine ledere.

– Ifølge undersøkelsen synes medarbeidere å forvente mer støtte fra sin leder til å prioritere mellom oppgaver og tydeligere formidling av målsettinger for eget arbeid, fortsetter Rambøll-konsulenten. 

Opplever stress

Men undersøkelsen avdekker ikke bare behov og ønsker fra ansatte opp mot ledere. Også en del ledere i Den norske kirke savner mer bistand fra sine overordnede, altså det valgte rådet og dets leder.

– Mer enn hver tredje kirkeverge svarer negativt på om de mottar hjelp til å prioritere blant oppgaver. Mer enn 40 prosent svarer negativt på hvorvidt de opplever stress som medfører ubehag. Det er ikke urimelig å se disse to forholdene i sammenheng, mener Storeng.

Han understreker at Rambøll her er usikre på hvem kirkevergene har tenkt på når der de har svart på disse spørsmålene. 

– Vi antar at det er svært ulik praksis med hensyn til hvorvidt leder av kirkelig fellesråd oppleves som leder for kirkevergen.

Håndbok for rådsledere

Sammenlignet med andre bransjer er svarene i trossamfunnet noe mer negative på spørsmål om hvorvidt man følger opp målsettinger og gjennomfører planer.

Fagdirektør Harald Askeland i KA trekker fram viktigheten av det gode samarbeidet mellom en kirkeverge eller daglig leder og den valgte rådslederen, slik dette er formulert i KAs håndbok for kirkelige rådsledere:

 

«Enhver leder har krav på tilbakemelding fra overordnende. Dette innebærer både bekreftelse på det positive og tilbakemelding på det som ikke fungerer. Rådet som styre, med rådets leder som viktig kontaktpunkt, må opptre på en slik måte at det fremmer både motivasjon, trivsel og engasjement hos kirkeverge, noe som ofte vil spre seg til resten av organisasjonen».

Muligheter og utvikling

Selv om undersøkelsen avdekker en del utfordringer i Den norske kirke, er det også en del tendenser og resultater hvor kirkeansatte framstår som langt mer fornøyde enn ansatte andre steder. 

– Ansatte i Den norske kirke svarer mer positivt på muligheten til både å bruke og utvikle egen kompetanse i jobben. Enkelte grupper i organisasjonen synes også å ha mer handlingsrom og god anledning til å planlegge egen jobb, sier Storeng

Medarbeidere opplever dessuten gjennomgående jobben som mer meningsfull og ser sammenhengen mellom egne oppgaver og trossamfunnets funksjon.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone