Slik kan kirkelig sektor bidra til integreringen

Publisert: 05/04/2022
Integreringen av ukrainske flyktninger vil påvirke KAs medlemsvirksomheter. Les våre tips og råd, og se webinar i opptak.

Først publisert 25. mars 2022. Oppdatert 4. og 5. april.

Norske kommuner er i gang med å bosette tusenvis av ukrainske flykninger. Hvordan kan trossamfunn og frivillige organisasjoner bidra til å skape et godt møte med lokalsamfunnet for de som kommer til Norge som flyktninger? Hvilke problemstillinger kan dukke opp når vi ønsker å tilby nye aktiviteter som medfører endringer i arbeidsoppgaver for ansatte i kirkene og organisasjonslivet?

Vi vil her peke på noen problemstillinger knyttet til disse temaene:

  • Endringer i arbeidsoppgaver for ansatte
  • Politiattest for frivillige
  • Arbeidstillatelse og arbeidsforhold for ukrainske flyktninger

Artikkelen vil bli løpende oppdatert etter hvert som nye temaer aktualiseres. Har du innspill? Send oss en e-post!

LES OGSÅ: KA om Ukraina-flyktningene: – Et samlet arbeidsliv står klart!

WEBINAR 19. mai: Hva kan trossamfunn og organisasjoner bidra med? Del 2

Endringer i arbeidsoppgaver for ansatte

Ennå har bare en svært liten andel av ukrainerne på flukt kommet til Norge. Norske myndigheter antar at dette tallet vil øke kraftig, og UDI anslår 30.000 ukrainske flyktninger i 2022. Samtidig tas det forbehold om at tallet kan bli langt høyere.

Et slikt omfang vil sannsynligvis bety at norske organisasjoner og menigheter i større eller mindre grad vil måtte justere sitt arbeid og sin innsats mot denne gruppen. Omfanget av dette vil selvsagt variere fra sted til sted.

For å tilpasse seg denne situasjonen kan det bli nødvendig å gjøre endringer i tilsattes arbeidsoppgaver. Alle stillinger er til en viss grad dynamiske og vil endre seg i tråd med at prosjekter og oppgaver ferdigstilles, samfunnet endres, arbeidsgivers behov blir et annet osv. Dette vil vanligvis være uproblematisk, og de fleste endringer i stillingen som ikke er av svært betydelig art – tidligere omtalte man det gjerne som at stillingens grunnpreg ikke måtte endres – vil være innenfor arbeidsgivers styringsrett.

Dette vil også være utgangspunktet dersom arbeidsgiver har behov for å gjøre endringer i ansattes arbeidsoppgaver i forbindelse med situasjonen i Ukraina. For de fleste vil sannsynligvis endringen være variasjoner innenfor oppgaver de allerede har. For noen kan det være snakk om større justeringer, og det kan være ansatte som motsetter seg endring eller nye oppgaver. Dersom det er snakk om en kortvarig endring i oppgaver, vil arbeidsgiver ha større anledning til justering enn dersom endringen er langvarig.

Endringer som er betydelige vil kunne kreve samtykke fra arbeidstaker for å gjennomføres, eller eventuelt at arbeidsgiver går til såkalt endringsoppsigelse (oppsigelse kombinert med tilbud om annen stilling). Dette vil som nevnt sannsynligvis sjelden være aktuelt.

KA antar at behov og utfordringer i stor grad blir avklart i dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker eventuelt tillitsvalgte lokalt. Ta gjerne kontakt med KA for veiledning.

Politiattest for frivillige

En stor andel av flyktningene som kommer fra Ukraina er barn. Her har både menigheter og organisasjonslivet allerede igangsatt ulike tilbud til de nyankomne. Det er viktig at alle samarbeider best mulig for å møte flyktningenes behov, og særlig barna, på en god måte. Disse barna er i en særdeles sårbar situasjon, og det er viktig at tilbud til dem er planlagt godt også med tanke på å unngå at de skulle bli utnyttet av medarbeidere med andre hensikter enn å hjelpe.

Vi ønsker derfor å minne om at det, i tillegg til andre forebyggende tiltak, er viktig å innhente politiattest for frivillige som skal jobbe med barn. Det er kun arbeid med barn og unge samt arbeid med personer med utviklingshemming det er anledning til å innhente politiattest for. Hjemmel for innhenting av politiattest, formålet med dette samt forslag til retningslinjer kan du lese nærmere om i denne artikkelen.

Fra tidligere undersøkelser vet vi at de fleste arbeidsgiverne i Den norske kirke har rutiner for innhenting av politiattest ved ansettelser, mens praksisen for frivillige medarbeidere er langt mer varierende. Vi understreker derfor ordningen for frivillige spesielt. Imidlertid er det grunn til å minne om at dette også er viktig å få på plass hos de virksomhetene som ennå ikke innhenter politiattest ved tilsettinger.

Arbeidstillatelse og arbeidsforhold for ukrainske flyktninger

Regjeringen har besluttet å gi ukrainere som kommer til Norge nå såkalt kollektiv beskyttelse. Det vil si at de slipper individuell vurdering, men gis oppholdstillatelse i foreløpig ett år etter gruppevurdering. Denne oppholdstillatelsen innebærer at flyktningen også har arbeidstillatelse.

Å ha et arbeid er en meget viktig del av integreringen i det norske samfunnet. KA oppfordrer alle våre medlemmer til å ta sin del av samfunnsansvaret ved å vurdere muligheten for å tilby arbeid til flyktninger. Mange av flyktningene har høy kompetanse og vil kunne være et viktig tilskudd til norske menigheter og organisasjoner.

Det er viktig å understreke at ved sysselsetting av flyktninger vil alle bestemmelser i arbeidsmiljøloven og tariffavtalene gjelde fullt ut. Det vil si at de vanlige reglene for eksempel om avlønning og adgangen til midlertidige tilsettinger gjelder. Dersom arbeidstaker dekker et fast behov, skal vedkommende i utgangspunktet ansettes i fast stilling.

Det ligger en åpning for midlertidige tilsettinger på generelt grunnlag i inntil 12 måneder for en begrenset del av arbeidsstokken i arbeidsmiljøloven (§ 14-9 annet ledd bokstav f). I tillegg er det selvsagt anledning til å tilsette midlertidig når arbeidet er av midlertidig karakter, typisk prosjekter eller sesongbehov (samme bestemmelse, bokstav a). Det er derfor mulig å for eksempel sette i gang egne prosjekter for å gi arbeid til flyktningene i en periode, men det må vurderes i hvert enkelt tilfelle om regelverket er oppfylt.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til kirkeordningen § 40 skal ansatte i Den norske kirke i stillinger som er av betydning for å virkeliggjøre Den norske kirkes formål være medlemmer av Den norske kirke. Dispensasjon kan gis av biskopen. KA har oppfordret biskopene til å klargjøre rammene og eventuelt lage felles retningslinjer for hvilke stillinger det kan forventes å få dispensasjon for samt gi rask avklaring av dispensasjonssøknader.

I svar fra Bispemøtet 4. april heter det at biskopene er gjort kjent med brevet fra KA. "Et samlet bispekollegium har meldt tilbake at de vil sørge for en rask og velvillig behandling av individuelle søknader om dispensasjon fra medlemskravet for flyktninger fra Ukraina", heter det videre.

 

Eksterne ressurssider:

Kronikk fra LO, NHO, Unio, KS, YS, Virke, Akademikerne og Spekter: «Flyktningkrisen: Et samlet norsk arbeidsliv står klart»

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone