Naturfarer truer kirkens eiendommer – ny veileder kan hjelpe eierne

Bildet viser flom på gravplassen i Kvinesdal. Foto: Sven Tommy Grøtteland/Kvinesdal kirkelige fellesråd
Publisert: 06/01/2021
Sikring av kirkebygg og gravplasser mot naturkatastrofer kan være en komplisert affære. KAs nye veileder er et nyttig verktøy for å navigere i dette landskapet.

– Mange kirkebygg har stått trygt plassert i flere hundre år, og de fleste vil stå trygt også videre. Med et klima i endring og mer ekstreme værhendelser må det imidlertid forventes at flere kirkebygg og gravplasser står i reell fare for å rammes av naturskadehendelser i framtiden. Det har de siste årene vært flere hendelser der blant annet flom har ført til betydelige skader på kirkebygg, inventar og gravplasser, sier Hanne Moltubakk Kempton i KA. Hun er spesialrådgiver i avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning, og har blant annet klima og kulturminnevern som sine fagområder. 

Reduser risikoen

Like før jul ferdigstilte KA en veileder for håndtering av naturfare for kirkebygg. Kempton har vært ansvarlig for prosjektet med veilederen.

Den er laget av Multiconsult i samarbeid med Riksantikvaren og er kvalitetssikret av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Denne veilederen gir råd til kirkeeiere og forvaltere om fare for flom, skred i bratt terreng og kvikkleireskred i tilknytning til eksisterende kirkebygg og gravplasser. Den inneholder informasjon om ansvarsforhold og aktuelle risikoreduserende tiltak, sier Hanne Moltubakk Kempton i KA.

– Kirkene er i en særstilling som kulturminner, og er blant våre mest verdifulle bygninger når det gjelder arkitektur, kunsthistorie og håndverk. Klimaendringer påvirker kirkene, og en stor andel av Norges vernede og fredede kirker er i dag truet av ødeleggelser på grunn av økt fare for flom, skred og andre naturfarer, sier Moltubakk Kempton om hvorfor veilederen har blitt laget.

Et digitalt nytteverktøy

Veilederen vil være tilgjengelig digitalt på nett slik at det skal være et enkelt verktøy for medlemmene å ta i bruk og navigere i. Den har har også en rekke tilknyttede ressurser, eksempler og fakta som brukerne kan støtte seg på i arbeidet med sikring av eiendommene sine.

– Formålet med denne veilederen er å angi hvordan kirkeeiere og forvaltere bør forholde seg til fare for flom og skred i tilknytning til eksisterende kirkebygg og gravplasser. Veilederen skal gi konkret kunnskap om risiko for naturskade for kulturhistorisk viktige kirkebygg, men mye vil også være nyttig for kirkebygg generelt, fortsetter Kempton.

Arbeidet med veilederen er en del av et prosjekt som er finansiert av Barne- og familiedepartementet (BFD) via Riksantikvaren, og er del av en større statlig satsing på sikring av kulturhistorisk viktige kirker.

Her finner du den digtale veilederen og tilhørende ressursmateriale.

Bli med på gratis kurs

Torsdag 28. januar kjører KA et gratis nettkurs på nettopp temaet håndtering av flom- og skredfare for kirker. Der får du kyndig veiledning av naturfarekoordinator Idun Holsdal (Multiconsult) og fungerende seksjonssjef Hallvard Berg (Seksjon for skred- og flomkartlegging, Norges vassdrags- og energidirektorat).

Mer informasjon om kurset og påmelding finner du her.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone