Her er KAs forslag til løsning på kirkestreiken

Ingrid B. Tenfjord (t.v.) og Marit Halvorsen Hougsnæs. Foto: KA
Publisert: 29/12/2020
KA er åpen for å innvilge kravet om å gjøre boligkompensasjonen til en fast del av lønnen for nye prester. Det betinger at prestene går over på samme tilleggssatser som andre ansatte og at lønnssystemet harmoniseres fra 2022.

– Etter bruddet i meklingen 12. desember har vi ikke registrert noen bevegelse på arbeidstakernes side når det gjelder det spørsmålet som er oppgitt som grunnlag for den pågående kirkestreiken. KA har både i forhandlinger, meklingen og i tiden etter streikens utbrudd, signalisert tydelig vilje til å gå i dialog med arbeidstakerorganisasjonene om en løsning, sier administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, Marit Halvorsen Hougsnæs.

– I et forsøk på å komme ut av en fastlåst situasjon legger vi nå åpent fram en skisse til løsning, sier Hougsnæs.

Tirsdag kveld sendte KA ved direktør Ingrid B. Tenfjord i arbeidsgiveravdelingen et åpent brev/tilbud på e-post til de ti arbeidstakerorganisasjoner som er i streik. Brevet ble omtalt i Vårt Land litt senere samme kveld. Her omtales KAs forslag til løsning på den pågående kirkestreik. Løsningsforslaget består av tre elementer:

1. Innfrielse av kravet om opprettholdt lønnsnivå for kapellan, prostiprest og sokneprest

KA tilbyr å etterkomme kravet fra arbeidstakerorganisasjonene om å slette de nederste 5 lønnsalternativer for prester i stillingskode 1555, 0922 og 1537.

– I dette ligger det en erkjennelse av at den lønnskompensasjon som ble gitt fra staten som følge av bortfall av bopliktordningen, har festet seg som «den nye normalen» for presters lønn, sier Tenfjord.

2. Krav om at prestene skal inn på samme satser for tilleggslønn som alle andre kirkelig ansatte

Etter utskillelsen fra staten per 01.01.2017 er prestene den eneste kirkelige arbeidstakergruppe som har beholdt statens satser for tilleggslønn.

– Ordningen medfører administrativt merarbeid og gir liten mening i lokale stabsfellesskap som arbeider felles om de fleste arbeidsoppgaver. Kravet om harmonisering av satsene har vært et uttalt mål for KA siden 2017, sier Tenfjord.

3. Overgang til KAs lønnssystem fra 2022 med nødvendige tilpasninger

Det har over lengre tid vært jobbet for å finne fram til et felles, helhetlig lønnssystem for Den norske kirke. Å forene ulike lønnssystemer er komplisert, og spørsmålet har vært forsøkt løst også tidligere gjennom partssammensatte utvalg.

– KA krever nå en tilslutning til målsettingen om overgang til KAs lønnssystem også for prestene fra 2022. Det vil forutsette en del tilpasninger. Arbeidstakerorganisasjonene tilbys derfor medvirkning til dette gjennom et nytt partssammensatt utvalgsarbeid, sier Tenfjord.

Tilpasningene skal ha særlig fokus på å finne fram til en hensiktsmessig innplassering av stillinger med krav om seks års utdanning samt harmonisering av ansiennitetsstiger som i dag varierer fra 10 til 28 år. Tilpasningene skal ikke påføre virksomhetene økte lønnskostnader. Arbeidet skal være ferdig senest 1. mars 2022.

– Vi går snart inn i et nytt år og ønsker med dette å bidra til en forsvarlig og snarlig løsning på den pågående konflikten. Kirkens medlemmer trenger en kirke som er til stede og tilgjengelig i alle lokalsamfunn over hele landet, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.

Mediehenvendelser kan rettes til Ingrid B. Tenfjord (tlf. 988 89 229), eventuelt til Trygve W. Jordheim (tlf. 970 71 856).

Alt om Tariff 2020

 

Her er brevet som ble sendt fagforeningene på e-post tirsdag kveld, i forkant av offentliggjøring:

Til arbeidstakerorganisasjonene som er i streik på KA-sektoren – åpent brev/tilbud

KA har i perioden etter 12. desember ikke registrert noen bevegelse på arbeidstakernes side når det gjelder det spørsmål som er oppgitt som grunnlag for den pågående kirkestreik. For å bidra til løsning på den pågående konflikt, fremmer KA følgende forslag med følgende momenter:

  1. De nederste 5 lønnsalternativer for prester i stillingskode 1555, 0922 og 1537 slettes med virkning fra 005.21. Dagens alternativ 6 blir nytt alternativ 1 osv.
  2. Tilsatte innplassert i alternativ 1-5 i nevnte stillingskoder overføres til alternativ 6 med reell ansiennitet med virkning fra 01.05.21.
  3. De alminnelige satsene for tilleggslønn i HTA, gjøres gjeldende også for prester med virkning fra 01.05.2021, ved at alle merknader om henvisning til statens satser slettes fra HTA.
  4. Kostnader og/eller innsparinger knyttet til punktene 2 og 3 avklares i, og blir en del av, mellomoppgjøret i 2021.
  5. Det nedsettes et partssammensatt utvalg for å fremme forslag til nødvendige tilpasninger i det eksisterende lønnssystemet på KA-sektoren. Målsetningen med arbeidet er å få etablert et helhetlig lønnssystem for Den norske kirke ved hovedtariffoppgjøret i 2022. Tilpasningene skal ha særlig fokus på å finne fram til en hensiktsmessig innplassering av stillinger med krav om 6 års utdanning samt harmonisering av prestenes ansiennitetsstiger mot øvrige arbeidstakere på KA-området. Tilpasningene skal ikke påføre virksomhetene økte lønnskostnader. Arbeidet skal være ferdig senest 1. mars 2022.
Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone