Ti fagforeninger i brudd – KA beklager situasjonen

Direktør i KAs arbeidsgiveravdeling, Ingrid B. Tenfjord (t.v.), og forhandlingsleder Marianne Liaklev. Foto: KA
Publisert: 30/10/2020
– Uaktuelt å påføre medlemsvirksomhetene varige, økte forpliktelser nå, sier KAs forhandlingsleder Marianne Liaklev.

Publisert 29. oktober, oppdatert 30. oktober kl. 02.20.

Sju av fagforeningene på kirkelig sektor valgte torsdag kveld å bryte tarifforhandlingene etter to dager. Ytterligere tre brøt forhandlingene natt til fredag.

– Vi tar til etterretning at disse fagforeningene mener at årets oppgjør må løses hos Riksmekleren. Vi beklager situasjonen, sier Ingrid B. Tenfjord, direktør i arbeidsgiveravdelingen i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

Forhandlingene med de resterende tolv fagforeningene er nå satt på pause til mekling er avholdt.

Ville gjøre overgangsordning permanent

De som torsdag kveld valgte å bryte forhandlingene i hovedtariffoppgjøret, er Presteforeningen, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet, Sykepleierforbundet, Forskerforbundet, Akademikerforbundet og Kirkelig Undervisningsforbund.

Kravet KA ikke har imøtekommet og som var utslagsgivende for de sju, var å videreføre en tidsbegrenset avtale om en midlertidig lønnskompensasjon på fem lønnstrinn ved opphevingen av prestenes boplikt. Det ble foreslått gjort ved å permanent fjerne de fem laveste lønnsalternativene for prestene.

– Krevende situasjon for norsk økonomi

Staten inngikk denne avtalen med prestenes fagforeninger da boplikten ble opphevet i 2015. Overgangsordningen utløper i 2021. Denne avtalen har en historisk bakgrunn som nå ligger mange år tilbake i tid og det foreligger ikke per i dag et tilsvarende tilpasningsbehov knyttet til prestenes boligsituasjon.

– Formålet med denne overgangsordningen var å gi prestene tid til å tilpasse seg en ny boligsituasjon i forbindelse med oppheving av bopliktordningen. Avtalen ble gitt mange års varighet for å gi rom for omstilling for dem som allerede var i jobb, i tillegg til å ivareta dem som hadde begynt å studere da avtalen ble inngått, sier forhandlingsleder Marianne Liaklev i KA.

Fagforeningene som nå har gått i brudd, ønsker å gjøre disse endringene permanente og begrunner dette med en vanskelig rekrutteringssituasjon.

– Det er etter vår oppfatning ikke riktig å omgjøre en konkret begrunnet overgangsavtale til en varig ordning med begrunnelse i noe helt annet. Årets tariffoppgjør foregår i en krevende situasjon for norsk økonomi. Vi ser det ikke som aktuelt å påføre våre medlemsvirksomheter varige, økte forpliktelser i årets tariffoppgjør, sier Liaklev.

Ønsker partssammensatt rekrutteringsutvalg

For å møte rekrutteringsutfordringene på sektoren har KA foreslått å nedsette et partssammensatt utvalg som skal jobbe fram mot neste tariffoppgjør. Følgende mandat er foreslått:

  • På basis av andres og eventuelt egne undersøkelser kartlegge hvilke momenter ungdom generelt vektlegger i sitt valg av utdanning og fremtidig arbeidsgiver.
  • Innhente informasjon om undersøkelser mv. som evt. finnes spesifikt om rekruttering til kirkelig utdanning, utviklingsfremmende faktorer på kirkelige arbeidsplasser, for eksempel fra KIFO, rekrutteringsprosjektet i regi av Kirkerådet, arbeidsmiljøkartlegginger osv. Disse skal samles og vurderes av utvalget.
  • Sammenligne lønnsnivå og lønnssystemer på KA-området opp mot lønnsnivået og lønnssystemet for sammenlignbare stillinger og utdanninger på andre tariffområder.
  • Drøfte mulige karrierefremmende tiltak for ulike kirkelige yrkesgrupper.

– Rapporten fra et slikt utvalgsarbeid vil gi oss et helhetlig grunnlag for å finne fram til mest mulig treffsikre rekrutteringstiltak. Vi beklager sterkt at ikke disse organisasjonene er enige i dette, sier Marianne Liaklev i KA.

Neste stopp: Riksmekleren

Natt til fredag valgte også Fagforbundet, Creo og Fellesorganisasjonen å gå i brudd. Som følge av dette ble det avtalt å sette forhandlingene med de øvrige tolv fagforeningene på pause til etter meklingen.

Mekling hos Riksmekleren med arbeidstakerorganisasjonene som har brutt forhandlingene, er foreløpig ikke berammet. KA kommer tilbake med mer informasjon om dato og forberedelser snarlig.

22 arbeidstakerorganisasjoner er part i tariffavtalene i KAs tariffområde. Forhandlingene med de fagforeningene som ikke har brutt, er satt på pause til etter meklingen.

Organisasjonene som er medlemmer i KA har sin egen hovedtariffavtale. Forhandlingene om denne skjer når kirkeoppgjøret er ferdig.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone