Regionreformen – endring i forskrift om myndighet mv. etter kulturminneloven

Publisert: 05/11/2019
Høringssvar til Klima- og miljødepartementet 05.11.19.

Høring – endring i forskrift om myndighet mv. etter kulturminneloven vedr. kirkebygg

Vi viser til departementets høringsbrev av 27. september 2019 vedr. utkast til endring av forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven på høring. Vi beklager at vår høringsuttalelse sendes departementet etter den fastsatte høringsfristen.

I høringsbrevet foreslås det at Riksantikvaren inntil videre beholder den samlete porteføljen av fredete og listeførte kirker. Vi viser også Kommunaldepartementets høring våren 2018 vedr regionreformen og desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunen. Det ble her lagt opp til at kirkebygg ble utelatt fra fagområder som skulle legges til fylkeskommunen. KA støttet dette, og uttalte da bl.a. følgende vedr. saksbehandling i saker som angår fredede og listeførte kirkebygg:

«Denne uavklarte situasjonen gjør at vil fraråde en delegering av oppgaver knyttet til kirkebygg til regionalleddene på det nåværende tidspunkt. Videre mener KA at en delegering til fylkeskommunene av den saksbehandling som går på kirkebyggene og ikke minst deres interiører, vil bety en betydelig svekkelse av saksbehandlingens faglige nivå. Det er allerede i dag krevende nok å ha et sterkt nok fagmiljø på nasjonalt nivå. Vi frykter at regional delegering innenfor dette fagområdet vil gjøre det svært vanskelig å få tilstrekkelig og adekvat kompetanse regionalt i et for det regionale kulturminnevernet lite fagfelt.» (KAs høringsuttalelse)

KA ønsker at gjeldende ordning med en særskilt saksbehandling for statens kulturminnepolitikk på kirkebyggfeltet videreføres. Vi er derfor tilfreds med at Barne- og familiedepartementet har foreslått at trossamfunnsloven skal inneholde en egen hjemmel til å gi overgangsregler om forvaltningen av kulturhistorisk verdifulle kirkebygg. Vi er også tilfreds med at Klima- og miljøverndepartementet nå bekrefter og gir hjemmel i forskrift om at Riksantikvaren inntil videre beholder den samlete porteføljen av fredete og listeførte kirker. KA støtter derfor forslaget om et forskriften om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven § 2 utvides med et nytt ledd som gir Riksantikvaren myndighet etter kulturminneloven i saker som gjelder kirker.

Vi imøteser departementets videre arbeid med kulturminnemeldingen når det bla. gjelder framtidige ordninger for kirker med store kulturminneverdier. Vi vil her minne om vårt innspill til arbeidet med ny kulturminnemelding der vi bl.a. pekte på behovet for nye rettslige rammer for den statlige kulturminnepolitikken overfor kirkebyggene. KA ønsker et nytt verneregime der kirkebygg og deres forvaltning omtales særskilt i kulturminneloven.

Vennlig hilsen
KA
Øystein Dahle
Direktør, Avdeling for sektorpolitikk og styring

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone