​​​​​​​4/2019: Tariffrevisjonen for KAs organisasjonsmedlemmer pr. 01.05.2019 – resultatet kan iverksettes

Publisert: 05/07/2019
​​​​​​​Partene i HTA for organisasjonsmedlemmer har forhandlet om en regulering av 2. avtaleår (mellomoppgjør), jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre og av arbeidstakerorganisasjonene, og kan derfor iverksettes. I dette rundskrivet vil resultatet gjennomgås nærmere.
 

1. Innledning

 

1.1 Om resultatet og dette rundskrivet           

KA vil i dette rundskrivet gjennomgå endringene og det praktiske rundt iverksettingen av resultatet. Dette rundskrivet gjelder kun for organisasjonsmedlemmer i KA. Mellomoppgjøret for Den norske kirke forhandles separat fra denne HTA, og omtales i eget rundskriv 03/2019.

 

1.2 Om forhandlingene og godkjenning

Forhandlingene ble gjennomført 28. juni. Partene ble enige om et anbefalt forhandlingsresultat, som i sin helhet er inntatt som vedlegg A til dette rundskrivet.

Det anbefalte forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre, jf. vedtekter for KAs arbeidsgivervirksomhet § 5 a). Alle fagforeningene har også godkjent resultatet.

 

1.3 Spørsmål/veiledning

Ved spørsmål knyttet til innholdet i dette rundskrivet eller tariffavtalene for øvrig, kan KAs arbeidsgiveravdeling kontaktes. Vi anbefaler at e-postadressen ka@ka.no, samt sentralbordets telefon 23 08 14 00 benyttes i ferietiden for mest mulig effektiv rådgivning.

 

2. Økonomi

 

2.1 Sentrale tillegg og garantilønnsøkning

For ansatte som er innplassert i kapittel 4 pkt. 4.6 lønnsgruppe 1-5 gis lønnstillegg/økning i to trinn. Dette skjer først ved et sentralt lønnstillegg pr. 01.05.2019, deretter ved en ytterligere garantilønnsøkning fra 01.08.2019, for ansatte som har en grunnlønn som er lavere enn ny garantilønn. Unormerte stillinger gis et prosenttillegg.

 

2.1.1 Sentrale lønnstillegg pr. 01.05.2019 til ansatte omfattet av HTA kapittel 4 pkt. 4.6 lønnsgruppe 1-5:

 

 

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Lønnsgruppe 1

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

Lønnsgruppe 2

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Lønnsgruppe 2B

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Lønnsgruppe 3

10 500

10 500

10 500

11 000

11 000

11 000

11 000

Lønnsgruppe 4

11 500

11 500

12 000

12 000

12 500

13 000

13 000

Lønnsgruppe 5

13 000

13 000

13 500

13 500

14 000

14 500

15 000

 

Det sentrale tillegget, slik det fremgår av tabellen ovenfor, legges i sin helhet på den enkeltes årslønn med virkning fra 01.05.2019. Dette gjelder også ansatte som ligger over laveste utregnet årslønn (garantilønn) og ansatte med mer enn 16 års ansiennitet. Tillegget er beregnet for full stilling, og deltidsansatte gis en forholdsmessig økning ut fra stillingsprosenten.

 Justeringene gjelder kun de som var ansatt pr. 30.04.2019. Arbeidstakere som har blitt ansatt etter denne dato skal ikke ha tillegg etter denne tabellen. Arbeidstakere som ansettes i perioden frem til 31.07.2019 gis lønn etter «den gamle» garantilønnstabellen pr. 01.08.2018.

I vedlegg B til dette rundskrivet gis ulike eksempler på utregning av lønnstillegget.

 

2.1.2 Stillinger uten fastsatt garantilønn («unormerte stillinger»)

Til ansatte i stillingskodene 5160, 5242, 5241, 5246, 5104, 5219, 5201, 5102, 5224, 5245, 5260 og 5199, de såkalt «unormerte stillingene», gis det et tillegg på 3,35 % av den enkeltes grunnlønn. Grunnlaget for prosentøkningen er lønn pr. 30.04.2019. Virkningsdato er 01.05.2019.

Ansatte i de unormerte stillingene som er knyttet til en bestemt lønnsgruppe 1 til 5, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.5.7 følger justeringene for den aktuelle lønnsgruppen, og gis ikke prosentillegg.

 

2.1.3 Ytterligere garantilønnsøkning pr 01.08.2019 for lønnsgrupper i HTA kapittel 4 pkt. 4.6

Pr. 01.08.2019 heves garantilønnen ut over det sentrale tillegget iht. tabell nedenfor. Dette medfører at arbeidstakere som pr. 31.07.2019 har en grunnlønn som er lavere enn garantilønn pr. 01.08.2019, gis et ytterligere lønnstillegg opp til, men ikke over, nivåene i tabellen nedenfor.

Ny garantilønnstabell gjøres gjeldende fra 01.08.2019:

 

 

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Lønnsgruppe 1

301 500

307 000

309 800

312 800

320 900

367 200

405 100

Lønnsgruppe 2

350 000

355 000

359 000

364 000

375 000

414 500

427 000

Lønnsgruppe 2B

370 000

375 000

379 000

384 000

395 000

435 000

445 000

Lønnsgruppe 3

400 000

410 000

420 000

430 000

440 000

480 000

485 000

Lønnsgruppe 4

430 000

440 000

450 000

455 000

460 000

500 000

523 000

Lønnsgruppe 5

487 700

497 400

503 000

508 300

528 800

560 000

595 000

 

Dersom arbeidstaker endrer ansiennitetsgruppe i perioden mellom 01.05.2019 og 31.07.2019, skal arbeidstaker først få lønnstillegget fra tabellen i pkt. 2.1.1 over iht. ansiennitet pr. 30.04.2019. Deretter gis det ansiennitetstillegg for ansiennitetsendring etter «den gamle» tabellen pr. 01.08.2018. 31.07.2019 skal så alle ansatte sjekkes opp mot den nye garantilønnstabellen pr. 01.08.2019 over.

I vedlegg B til dette rundskrivet gis ulike eksempler på utregning av lønnstillegget og ny garantilønn. Den nye garantilønnstabellen med ansiennitetstillegg er inntatt som vedlegg C.

 

3. Øvrige tillegg og lønnsjusteringer

 

3.1 Avlønning av alderspensjonister

Avlønning av alderspensjonister etter HTA kapittel 1 § 12.5 økes til kr 207 pr. faktisk arbeidet time, med virkning fra 01.05.2019.

 

3.2 Unge arbeidstakere

Unge arbeidstakere får minstelønn etter alder, iht. ny tabell pr. 01.08.2019:

 

Alder

Årslønn

Månedslønn

Ordinær timelønn

35,5 t/u

37,5 t/u

T.o.m. 14 år

150 750

12 563

81,66

77,31

15 år

211 050

17 588

114,33

108,23

16 år

241 200

20 100

130,66

123,69

17 år

271 350

22 613

146,99

139,15

 

3.3 Avlønning av hovedtillitsvalgt/områdetillitsvalgt/fellestillitsvalgt

Med virkning fra 01.05.2019 heves minimumsavlønning av hovedtillitsvalgt/ områdetillitsvalgt/fellestillitsvalgt til kr. 443 500, jf. HTA kapittel 3, pkt. 3.5

 

3.4 Justering i satsene for tilleggslønn pr. 01.01.2019

Vi minner om at det i forhandlingene i 2018 ble fastsatt en endring av satsene for tilleggslønn, med virkning fra 01.01.2019.

Lørdags- og søndagstillegget økte til minst kr. 53 pr. time, og det ordinære kvelds- og nattillegget økte til minst kr. 28 pr. time. Tabellen i HTA kapittel 1 pkt. 5.4.1 (kvelds- og nattillegg ved skift/turnus) bortfalt, og ble erstattet med en sats på minst 56 kr pr time.

 

4. Sluttvederlagsordningen erstattes av Sliterordningen

Sluttvederlagsordningen, jf. vedlegg 3 til HTA, ble i tariffoppgjøret mellom LO og NHO i 2018 besluttet avviklet og stengt fra og med 01.01.2019. Denne ble delvis erstattet med, og disponibel kapital ble overført til, en ny ordning kalt Sliterordningen. Formålet med Sliterordningen skal være å yte en ekstra ytelse til de som går av med AFP ved 62, 63 eller 64 år uten arbeidsinntekt ved siden av.

KA og arbeidstakerorganisasjonene ble i årets forhandlinger enige om å slutte seg til ordningen slik den fremkommer i Riksmeklerens møtebok i sak 2019-002 romertall IV Sliterordningen med bilag. Bilaget følger som vedlegg D til dette rundskrivet.  Ordningen vil formelt inntas som vedlegg til HTA i hovedoppgjøret 2020, men gjelder allerede.

 

5. Lønnsjusteringer øvrige ansatte

Lønnsoppgjøret for arbeidstakere i kapittel 3.4 (ledere) og kapittel 5 (lokalt lønns- og stillingsregulativ) skal gjennomføres i henhold til HTAs bestemmelser. Fastsetting av lønn for arbeidstakere i disse stillingene foregår normalt årlig, og i sin helhet lokalt i den enkelte virksomhet, uavhengig av de nye reguleringene i kapittel 4. For stillinger i kapittel 5 er det frist for å gjennomføre forhandlinger innen 1. oktober hvert år.

 

6. Den økonomiske rammen for oppgjøret

Tilleggene som er gitt er identiske med de som er gitt til kirkelige fellesråd og menighetsråd i HTA for Den norske kirke. Rammen er på 3,2 %, som er i tråd med frontfag, offentlig sektor og øvrige sammenlignbare områder.Den økonomiske rammen for oppgjøret er 3,2 %, som er som er identisk med oppgjøret for Den norske kirke og på linje med andre sammenlignbare sektorer.

 

Marit Halvorsen Hougsnæs   

adm. dir.

                                                                                                                      

Ingrid B. Tenfjord

direktør

 

Vedlegg:

  • Vedlegg A: Forhandlingsresultatet – vedlegg til protokoll
  • Vedlegg B: Beregningseksempler lønnsjustering
  • Vedlegg C: Garantilønnstabell med ansiennitetstillegg pr. 01.08.2019
  • Vedlegg D: Sliterbilaget
Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone