– Gir positive signaler om ideelle barnehager

Publisert: 18/01/2019
Den nye regjeringsplattformen taler varmt om private barnehagers bidrag til mangfold og kvalitet. – Nå er jeg spent på hvordan gode ønsker blir fulgt opp i praksis, sier avdelingsdirektør Øystein Dahle.

Den nye regjeringsplattformen utgått av KrF, Høyre, Frp og Venstre har et eget kapittel om barnehager. Her sies det blant annet: «Gjennomgå reguleringen og finansieringen av private barnehager for å sikre god kvalitet, likebehandling av barn og mangfold i barnehagesektoren.»

«Regjeringen ønsker et mangfoldig barnehagetilbud»

KA har flere ganger pekt på behovet for en gjennomgang av finansieringssystemet for å sikre bedre økonomiske rammer for mindre, private barnehager. Positive reformer på sektoren, slik som bemanningsnorm og styrket pedagogandel, må gjennomføres på en måte som ikke svekker livsgrunnlaget for mange av de mindre barnehagene.

I Granavolden-plattformen heter det at «Regjeringen ønsker et mangfoldig barnehagetilbud og vil legge til rette for at alle barn får mulighet til å gå i barnehage. Mangfoldet i barnehagesektoren har vært avgjørende for full barnehagedekning og utviklingen av kvalitet og ulike pedagogiske profiler.»

LES OGSÅ: – KA-sjefen om tro og livssyn i Granavolden-plattformen: Løfter feltet, men viktige avklaringer gjenstår

– Representerer et viktig supplement

Øystein Dahle i KA liker tankegodset, men etterlyser mer konkrete løfter.

– Små og selvstendige barnehager, slik som menighetsbarnehagene, representerer et viktig supplement i et mangfoldig barnehagetilbud og må sikres forutsigbare økonomiske rammebetingelser. Regjeringsplattformen gir positive signaler om at regjeringen vil lytte til utfordringene hos de små og ideelle barnehagene. Plattformen er imidlertid lite konkret på tiltak for at målet om mangfold i barnehagesektoren skal opprettholdes, og jeg er spent på hvordan dette blir fulgt opp i praksis, sier han.

Ifølge Private Barnehagers Landsforbund (PBL) skiller det i dag mer enn 100.000 kroner i tilskudd per barn under tre år mellom kommunene som gir minst og mest i tilskudd til barnehage, og at den vedtatte bemanningsnormen for mange av de private barnehagene ikke er finansiert.

 

Barnehager i Granavolden-erklæringen

Vi vet stadig mer om hvor viktige de tidlige årene i barnas liv er for deres senere utvikling. Nettopp derfor er kvalitet, kompetanse og trygghet i barnehagene viktig. Barnehagen skal gi trygg og god omsorg og samtidig stimulere til lek, læring og utvikling på barns premisser. Godt barnehagemiljø krever kompetanse og samspill både mellom barn og trygge voksne, og barna imellom.

Regjeringen ønsker et mangfoldig barnehagetilbud og vil legge til rette for at alle barn får mulighet til å gå i barnehage. Mangfoldet i barnehagesektoren har vært avgjørende for full barnehagedekning og utviklingen av kvalitet og ulike pedagogiske profiler.

Barnehagen kan gi barna gode sosiale ferdigheter og forståelse for egne og andres grenser, og regjeringen vil fremheve viktigheten av trening i sosial kompetanse. Språk er nøkkelen til like muligheter i skolen og i samfunnet.

Læring må skje gjennom lek, og den enkelte barnehage må ha frihet til å legge til rette for et stimulerende miljø som støtter opp om barns lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Små barn utvikler ferdigheter gjennom lek, og det er ingen motsetning mellom lek og læring. Lek har verdi i seg selv og er en god arena for mestring og utvikling.

Gode barnehager er aller viktigst for de mest sårbare barna, barn som trenger sosialt fellesskap, trygge og kompetente voksenpersoner og språklig stimuli og utvikling. Derfor vil regjeringen følge opp arbeidet med aktiv rekruttering til barnehager i områder med høy andel minoritetsspråklige barn, og gode moderasjonsordninger som gjør barnehage tilgjengelig for alle.

Regjeringen vil:

 • Fortsette arbeidet med kompetanseheving for å heve kvaliteten i barnehagen.
 • Over tid øke andelen barnehagelærere i barnehagene til 50 prosent.
 • Lovfeste retten til et godt barnehagemiljø.
 • Styrke etter- og videreutdanningen slik at flere ansatte får barnefaglig kompetanse.
 • Sikre et mer forutsigbart opptakssystem.
 • Gjennomgå reguleringen og finansieringen av private barnehager for å sikre god kvalitet,
 • likebehandling av barn og mangfold i barnehagesektoren.
 • Styrke språkopplæringen i barnehagene.
 • Vektlegge trening i sosial kompetanse og utvikling av sosiale ferdigheter.
 • Sikre en mangfoldig eierstruktur og barnehager med ulike profiler.
 • Legge til rette for at alle barn får mulighet til å gå i barnehage.
 • Styrke rekrutteringen av menn til barnehagene.
 • Ha seksualitet og grensesetting som tema i barnehagene.
 • Utvikle et bedre og mer uavhengig tilsynssystem for barnehagene.
 • Videreføre likebehandlingen av offentlige og private barnehager.
 • Styrke samarbeidet mellom foreldre, barnehage, skole, skolefritidsordning og andre kommunale tjenester.

Last ned hele regjeringsplattformen her (pdf).

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone