Arbeidstid og godtgjøring ved høytider

Publisert: 08/12/2016
Høytidene innebærer for mange kirkelige virksomheter et høyt aktivitetsnivå. I den forbindelse er det enkelte bestemmelser om arbeidstid og godtgjøring som det kan være nyttig å friske opp. Denne artikkelen tar derfor for seg de særskilte bestemmelsene som gjør seg gjeldende i høytider.

I KAs tariffområde går det et skille mellom arbeidstakere som

1. har ordinær dagarbeidstid forlagt til tiden mellom kl. 06.00 og kl. 17.00, som f.eks. kontorpersonale.
2. har variabel arbeidstid etter arbeidsplan, som for eksempel kirketjener og organist (ordinært arbeid på kveld (etter kl 17), lør- og søndager og/ eller helge- og høytidsdager).

Arbeidsplan

Det følger av arbeidsmiljøloven § 10-3 at det skal lages arbeidsplaner der arbeidstiden er variabel. Ansvaret for å utarbeide slike planer påhviler arbeidsgiver. En slik plan viser hva som er arbeidstid og hva som er arbeidsfrie perioder. Arbeidsplaner skal drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte så tidlig som mulig og senest to uker før iverksettelse.

Eksempel på arbeidsplan for kirketjener 70% – ukentlig arbeidstid 24,85 t pr uke

 kl

 mandag

 tirsdag

 onsdag

 torsdag

 fredag

 lørdag

 søndag

 8

 

 

 

 

 

 

 

 9

 

 

 

 

 

 

 

 10

 

 

 

 

 

 

 

 11

 

 

 

 

 

 

 

 12

 

 

 

 

 

 

 

 13

 

 

 

 

 

 

 

 14

 

 

 

 

 

 

 

 15

 

 

 

 

 

 

 

 16

 

 

 

 

 

 

 

 17

 

 

 

 

 

 

 

 18

 

 

 

 

 

 

 

 19

 

 

 

 

 

 

 

Da høytidene er en tid med gjennomgående høyere og mer variabelt aktivitetsnivå samt avvikende behov for arbeidskraft, kan det være hensiktsmessig å utarbeide egne arbeidsplaner for slike perioder.

Helge- og høytidsdager

Alle arbeidstakere i KA-området har som utgangspunkt rett til fri uten trekk i lønn på helge- og høytidsdager, jf. Lov om helligdager og helligdagsfred og Lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager. Men i praksis vil svært mange ha plikt til å arbeide på disse dagene ettersom mye av kjernevirksomheten i kirken foregår på disse tidspunktene.

Arbeidstakere med ordinær dagarbeidstid (1)

Det følger av  HTA kapittel 1 § 4 pkt. 4.6 at arbeidstakere med ordinær arbeidstid slutter arbeidet, uten trekk i lønn, kl 12.00 onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul- og nyttårsaften.

Arbeidstakere med variabel arbeidstid (2)

Arbeidstakere som har ordinært arbeid på helge – og høytidsdager skal ha denne arbeidstiden kompensert i henhold til HTA kapittel 1 § 5 pkt. 5.3 (helge - og høytidstillegg) med 1 1/3 timelønn pr. arbeidet time. Slik kompensasjon skal gis bare til de som arbeider på slike dager og tillegget gis pr. arbeidet time. Dette tillegget kan helt eller delvis tas ut i fritid, jf. pkt. 5.3.2 etter at spørsmålet om utbetaling og/eller avspasering er drøftet med de tillitsvalgte. Det er arbeidsgiver som avgjør om tillegget skal utbetales eller avspaseres.

Dersom arbeidstakeren får kortere arbeidstid på helge – eller høytidsdagen enn det som framkommer av arbeidsplanen, skal differansen gis som fri uten trekk i lønn på samme måte som for arbeidstakere som har vanlig arbeidstid på hverdager og dermed fri hele dagen.

Eks: Hvis en kantor etter arbeidsplanen har 6 timer arbeidstid på torsdager, vil han på Kristi himmelfartsdag spille i forbindelse med gudstjenesten og så få fri resten av dagen uten trekk i lønn. Dette gjelder bare dersom det ikke er avtalt en annen arbeidsplan.

Øvrige tillegg

Øvrige tillegg for ubekvem arbeidstid følger av HTA kapittel 1 § 5. Tilleggene skal gis for faktisk arbeidet tid.  Merk at det ikke gis lørdag – og søndagstillegg for samme tidsrom som det gis helge -og høytidstillegg, jf. HTA kapittel 1 § 5 pkt. 5.1.2 (sammenfall). Dette punktet er avvikende fra HTA i KS-området.

Arbeidstakere som etter arbeidsplanen har ordinær arbeidstid på kveld og natt, lør- og søndager samt helge- og høytidsdager og som blir syke, har krav på både lønn og tillegg som om han/ hun hadde vært på jobb, jf.HTA kapittel 1 § 8 pkt. 8.1.2. Dette gjelder også ved foreldrepermisjon. For tilkallingsvikarer gjelder spesielle regler.
 

Del i sosiale medier:
Relaterte artikler

Powered by Cornerstone