Kirkebygg og eiendomsforvaltning

Publisert: 01/03/2009
Kirkebygg og eiendomsforvaltningRøstJiri Havran

 

Kirkebygg og eiendomsforvaltning www.kirkesøk.no - www.kyrkjesøk.no

kyrkjesøk.no, eller kirkesøk.no, om ein vil, 
er ei ny KA-nettside som nyttar delar av informasjonen som allereie ligg i
KAs kyrkjebyggdatabase til å presentere norske kyrkjer for publikum.
Les meir om kyrkjesøk.no på ka.no   
 


Statlig støtte - Rentekompensasjon

Rentekompensasjonsordningen er en viktig støtteordning for kirkebygg, Det er en rekke tiltak man kan søke om. Ved å klikke på på denne lenken finner du informasjon om hvem som kan søke og hvilke tiltak ordningen omfatter.


Kirkekontroll 2014

KA har gjennomført en runde med kirkekontroll, hvor de kirkelige fellesrådene gjorde en god innsats og leverte besvarelser for 1511 av de 1625 kirkebyggene. Rapporten er ferdig utarbeidet, og er publisert på ka.no. Rapporten har blitt sendt i ett eksemplar til hvert kirkelig fellesråd.

Rapporten er tilgjengelig i papirutgave i KAs nettbutikk for kr. 100.


Kirkekontroll 09/10

I august 2009 startet KA en landsomfattende sikringskontroll av alle landets kirker.
Prosjektet har fått navnet ”Kirkekontroll 2009/2010”, og er en oppfølger av ”Kirkekontroll 2005/2006”.
Rapporten etter kontrollen, "Vel bevart? - en tilstandsrapport for norske kirker 2009/2010", kan lastes ned via lenken "Vel bevart" øverst til høyre, under "Les mer om..."
Papirutgaven av rapporten kan kjøpes fra KAs nettbutikk for kr. 100.


Kirker og eiendommer tilhørende Den norske kirke

Norske menigheter eier ca en million kvadratmeter bygningsmasse fordelt på kirker, menighetshus, kontorbygninger, kapell, driftsbygninger mv. I tillegg kommer kirketomter og kirkegårder. Til sammen utgjør dette en stor og krevende eiendomsmasse som skal forvaltes til fellesskapets beste, både på kort og lang sikt.

Bygg- og eiendomsforvaltning er et samlebegrep for de oppgavene og aktivitetene som er nødvendige for at bygninger og eiendommer skal tilfredsstille kravene til funksjonell, teknisk og estetisk standard gjennom sin levetid. Disse kravene er i stadig endring, både fordi eiere og brukere har behov for forandringer og tilpasninger og som følge av at myndighetene innfører nye tekniske krav.


Hva er god bygg- eiendomsforvaltning?

Bygningsforvaltningen oppfattes gjerne som en støttefunksjon til den primære virksomheten som drives i bygget. Mens hovedfokuset i bygningsforvaltningen tidligere var rettet mot teknisk drift og vedlikehold, har brukerbehov og brukertilfredshet fått stadig større betydning i de seinere år.

Eiendomsforvaltningsutvalget har i NOU 2004:22 uttrykt dette på følgende måte: "God eiendomsforvaltning er å gi brukerne gode og effektive bygg til lavest mulig kostnad. Dette innebærer å skape best mulige rammevilkår for brukernes virksomhet over tid."


Kirkeforvalteren mellom barken og veden

Kirkene representerer et felleseie for samfunnet, både historisk, kulturelt og religiøst. Det gjør at mange interesser må ivaretas, og at kirkene er underlagt et mer omfattende og strengere regelverk enn bygninger generelt. Selv om dette kan skape spesielle utfordringer for kirkeforvalterne, handler det grunnleggende sett om at kirkene skal fungere optimalt for sine brukere over tid, innenfor de rammene som regelverket setter.


Lover og regler for kirkelig bygg- og eiendomsforvaltning

Forvaltningen av soknekirkene er et lokalt ansvar i Norge. Kirkeloven fastslår at kirken er soknets eiendom og skal forvaltes av kirkelig fellesråd. Menighetsrådet og prestene har ansvaret for den kirkelige bruken og kommunen har økonomisk ansvar for å dekke utgifter til bygging, drift og vedlikehold.

Det er særlig fire lover som setter rammer for den kirkelige bygg- og eiendomsforvaltningen. Se lenker i kolonnen til høyre. Loverket vil også bli nærmere beskrevet under Forvaltning.


Følgende personer er knyttet til KAs avdeling for kirkebygg og kulturminneforvaltning:

Oddbjørn Sørmoen, direktør og avdelingsleder, tlf. 23 08 14 48, mob. 419 30 818
Cathrine Lillo-Stenberg, kulturminner og inventar, tlf. 23 08 14 45, mob. 993 09 260
Harald Ringstad, energi og enøk, tlf. 23 08 14 47, mob. 948 42 080
Ingrid G Staurheim, sikringstiltak, tlf. 23 08 14 46, mob. 980 68 304
Kjersti Kambestad, kirkebyggdatabasen, tlf. 23 08 14 43, mob. 975 37 837

- og eiendomsforvaltning:

Bente Espenes, eiendomsjuss, tlf. 23 08 14 41, mob. 92448395
Øystein Dahle, lov, regelverk, økonomi, tlf 23 08 14 40, mob. 995 04 440

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone