Gjelder også 2022 og 23: 9/2021: Påminning: OU-trekk 2021 for fellesråd, menighetsråd og organisasjonsmedlemmer

Publisert: 28/06/2021
De sentrale partene er enige om et felles arbeid med opplæring og utvikling (OU) i KA-området. Det skal avsettes midler fra arbeidsgiverne og arbeidstakerne lokalt til dette formålet (totalt 0,15% av grunnlønnsmassen). Ansattes andel er 210 kr pr. årsverk pr. år og skal trekkes månedlig med 1/12.

Avtalegrunnlag: Avtalen med mandatet for OU-styrets arbeid er tatt inn som vedlegg 6 i Hovedtariffavtalen, og har to ulike ordninger. Dette rundskrivet gjelder ordningen for fellesråd, menighetsråd og organisasjonsmedlemmer. Rettssubjektet Den norske kirke (rDnk) har en egen OU-ordning, og dette rundskrivet gjelder ikke for rDnk.

Finansiering av OU-arbeidet: OU-arbeidet finansieres med et trekk fra de lokale parter som tilsvarer 0,15 % av den registrerte grunnlønnsmassen hvert år i tariffperioden. Det konkrete beløpet beregnes og faktureres fra KA til den enkelte arbeidsgiver ut fra de dataene som innrapporteres til lønns- og personalregisteret (LPR) pr 1. desember årlig.

Arbeidstakers andel: Den delen av finansieringen som den enkelte arbeidstaker skal dekke, er fastsatt til kr 210 pr. årsverk pr. år. Det skal trekkes 1/12 månedlig av netto lønn, da trekket ikke er skattefritt. Alle fastlønte og timelønte skal trekkes, inkludert de som er i vikariater og engasjementer av mer enn 6 måneder varighet. Trekket skal beregnes forholdsvis for deltidsstillinger. Tidligere ble trekket foretatt en gang i året – de siste årene har avtalen etter HTA vært månedlig trekk. Dette rundskrivet er kun å betrakte som en påminning om det månedlige trekket som skal foretas.

Oppbevaring og betaling av trekket: Trekket oppbevares av arbeidsgiver som kortsiktig gjeld i balanseregnskapet. I løpet av første halvår sender KA en faktura som inneholder både arbeidstakernes og arbeidsgivers andel av OU-midlene. Fakturaens pålydende (totalt 0,15 % av grunnlønnsmassen pr 1. desember) minus arbeidstakernes andel blir arbeidsgivers andel.

Marit Halvorsen Hougsnæs
adm.dir.

Ingrid B. Tenfjord
direktør

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone