Spørsmål og svar om foreldrepermisjon

Publisert: 01/12/2023

Hvor finner jeg reglene om foreldrepermisjon?

Hvor lang er foreldrepermisjonen?

Hvor mye lønn skal arbeidstaker ha under foreldrepermisjonen?

Hva skjer dersom arbeidstaker vanligvis tjener mer enn 6G? Har vedkommende rett til å få dekket det overskytende beløpet av arbeidsgiver?

Hva menes med «full lønn»?

Har alle rett til foreldrepenger?

Kan man strekke permisjonstiden ut i tid ved å ta delvis permisjon?

Er det mulig å ta ekstra permisjon – uten lønn?

Har far rett til fri i forbindelse med fødselen?

 

Hvor finner jeg reglene om foreldrepermisjon?

Retten til permisjon i forbindelse med fødsel eller adopsjon følger av arbeidsmiljøloven (aml.) kapittel 12 og retten til foreldrepenger reguleres av folketrygdloven (ftrl.) kapittel 14.

I KA-sektoren reguleres retten til full lønn under slik permisjon i Hovedtariffavtalen (HTA) kapittel 1 § 8 punkt 8.3.

Hvor lang er foreldrepermisjonen?

Utgangspunktet er at foreldrene har rett til totalt 12 måneder med foreldrepermisjon i forbindelse med fødsel, jf. aml. § 12-5 (1). Arbeidsmiljøloven regulerer kun selve retten til permisjon, og ikke retten til foreldrepenger.

Hvor mye lønn skal arbeidstaker ha under foreldrepermisjonen?

Den økonomiske ytelsen under foreldrepermisjonen kalles foreldrepenger. Retten til foreldrepenger reguleres av folketrygdloven. Foreldrepengene som utbetales av trygden (NAV) har imidlertid et tak og er oppad begrenset til 6G (6 x folketrygdens grunnbeløp). Per 1. mai 2023 utgjør 6G kr 711 720.

Hva skjer dersom arbeidstaker vanligvis tjener mer enn 6G? Har vedkommende rett til å få dekket det overskytende beløpet av arbeidsgiver?

Ja. Den generelle hovedregelen er at arbeidsgiver ikke er forpliktet til å dekke mellomlegget mellom taket på 6G og full årslønn – med mindre dette er særskilt avtalt i tariffavtale, arbeidskontrakt eller interne reglementer (f.eks. personalhåndbok eller permisjonsreglement).

I KA-sektoren har arbeidstaker en tariffestet rett til full lønn i forbindelse med avvikling av permisjon under svangerskap, fødsel og adopsjon. Dette følger av Hovedtariffavtalen kapittel 1 § 8 punkt 8.3.1. Full lønn under foreldrepermisjonen ytes for samme tidsrom som NAV dekker foreldrepenger.

Hva menes med «full lønn»?

Siden arbeidstaker har rett til lønn under permisjonen etter Hovedtariffavtalen, utbetales full lønn som om vedkommende var i arbeid. Med «full lønn» menes ordinær lønn, faste årsbeløp og variable tillegg etter oppsatt arbeidsplan, jf. HTA § 8 punkt 8.1.2.

Har alle rett til foreldrepenger?

Rett til foreldrepenger opptjenes gjennom yrkesaktivitet. For at arbeidstaker skal ha rett til «full lønn må arbeidstaker ha vært i inntektsgivende arbeid i 6 av de siste 10 månedene før permisjonen tar til, og vedkommende må ha «tiltrådt stillingen», jf. HTA kapittel 1 § 8 punkt 8.3.1.

Likestilt med yrkesaktivitet er tidsrom det gis dagpenger, sykepenger, stønad ved barns sykdom, arbeidsavklaringspenger eller foreldre- eller svangerskapspenger, jf. ftrl. § 14-6 (3).

Kan man strekke permisjonstiden ut i tid ved å ta delvis permisjon?

Ja, det er mulig å kombinere arbeid og delvis permisjon. Permisjonen kan tas ut delvis, jf. aml. § 12-6 (1). Delvis permisjon baseres på avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, jf. aml. § 12-6 (2). Foreldrepengene blir gradert tilsvarende den delvise permisjonen, jf. ftrl. § 14-16 (1). Permisjonen må imidlertid tas innenfor en tidsramme på tre år, jf. aml. § 12-6 (3).

Er det mulig å ta ekstra permisjon – uten lønn?

Ja. Hver av foreldrene kan, i tillegg til den ordinære permisjonen i henhold til aml. § 12-5 (1), ta inntil ett år ytterligere permisjon for hver fødsel, jf. aml. § 12-5 (2). Slik permisjon må tas ut umiddelbart etter den ordinære foreldrepermisjonen. Foreldrene kan således ikke velge å komme tilbake til arbeidet etter permisjon i fødselspengeperioden, for så å ta permisjon etter § 12-5 andre ledd på et senere tidspunkt når barnet er blitt større.

Den utvidede retten til permisjon gjelder ikke dersom foreldrene har valgt delvis permisjon.

Man har ikke rett til foreldrepenger under slik utvidet permisjon etter aml. § 12-5 (2).

Har far rett til fri i forbindelse med fødselen?

Ja. I forbindelse med fødsel har faren rett til 2 ukers omsorgspermisjon med full lønn for å bistå moren, jf. HTA kapittel 1 § 8 punkt 8.3.5.

Dersom du har spørsmål knyttet til foreldrepermisjon, kan du ta kontakt med Arbeidsgiveravdelingen i KA på ka@ka.no.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone