Kompetanse og kompetanseutvikling – overgrepsproblematikk

Kunnskap om overgrep og krenkelser er av stor betydning for alle som møter mennesker som har vært eller er utsatt for overgrep og krenkelser.

Gå til samleside om seksuell trakassering og overgrep

Ulike grupper ansatte og frivillige har ulike kompetansebehov: 

Alle ansatte og frivillige bør ha kunnskap om overgrep og hvordan de skal forholde seg dersom de får kjennskap til slike saker, særlig dersom den anklagede er en ansatt eller frivillig.

Ansatte og frivillige som møter mennesker med overgreps- og krenkelseserfaringer har behov for generell kunnskap om overgrep og hvordan man møter overgrepsutsatte.

Ansatte og frivillige som arbeider med barn og unge eller har ansvar for frivillige, vil ha et særlig behov for kompetanse på holdningsskapende og forebyggende arbeid.

Ledere bør ha god oversikt over problematikken, og nødvendig juridisk og annen kompetanse til å håndtere eventuelle saker.

Ressurser:

Når det rettes anklage mot en ansatt eller frivillig anklages for overgrep: Se: Håndtering av overgreps- og krenkelsessaker der den anklagede er en kirkelig ansatt eller frivillig.

Det finnes mange kilder til kunnskap om overgrep og krenkelser, både gjennom ulike kunnskapssentra, utdanninger, kurs og litteratur, for eksempel:

  • Stiftelsen Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep har ansatte med fagkunnskap om vold, krenkelser og overgrep mot kvinner, menn og barn. Ressurssenteret holder jevnlige kurs om temaet og det er mulig å bestille lokale/regionale kurs. På ressurssenterets nettside finnes også en liste over aktuell litteratur.
  • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress utvikler og sprer kunnskap gjennom forskning og utviklingsarbeid, undervisning og veiledning.
  • Statens barnehus gir blant annet råd og veiledning til privatpersoner og offentlige instanser ved mistanke om vold og overgrep mot barn. Det er 11 slike barnehus i Norge.
  • Også krisesenter, incestsenter o.l. kan ha tilbud om kurs og undervisning.
  • Ressursbanken tilknyttet trosopplæringsreformen har mye aktuelt stoff om overgrep og krenkelser mot barn og unge. Søk f.eks. på «overgrep».
  • Kartlegging av overgrepssaker i Den norske kirke. KA og Kirkerådet gjennomfører jevnlige undersøkelser som kartlegger forekomsten av meldte overgrepssaker og det forebyggende arbeidet som blir gjort i Den norske kirke. Rapport fra 2016 og 2017. 
Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone