Overgreps- og krenkelsessaker der den anklagede er en kirkelig ansatt eller frivillig

Første skritt vil alltid være å finne ut hvem som har ansvar for å håndtere saken.

Gå til samleside om seksuell trakassering og overgrep

Når det rettes anklage eller mistanke mot en ansatt eller frivillig om overgrep eller krenkelser, er det viktig å ta saken på alvor uavhengig av hvordan du stiller deg til saken.

Ved varsling om en overgrepssak, bør det først og fremst undersøkes hvem som er ansvarlig for å håndtere saken. Det er kun den ansvarlige som skal håndtere saken videre. Ved usikkerhet omkring hvem som er ansvarlig, bør saken drøftes med overordnet leder.

Husk:

  • Handle raskt, men ikke så raskt at du gjør noe forhastet. Saken bør meldes til riktig instans samme dag.
  • Opplysningene du har mottatt skal behandles konfidensielt
  • Vær oppmerksom på meldeplikt og avvergeplikt

Ansvarlig instans:

  1. Dersom det finnes en oppdatert beredskapsplan eller rutiner for varsling av seksuelle overgrep i virksomheten, skal denne følges. 
  2. Følg ellers punktene for håndtering av overgrepssaker som ligger i /veileder som tar for seg problemstillinger en arbeidsgiver møter når en kirkelig ansatt er mistenkt eller anklaget for seksuelle overgrep/lenke/. Veilederen er fra 2010 og er ikke oppdatert på endringene i straffeloven eller i kirkelig organisering. En oppdatert veileder vil foreligge i løpet av våren/sommeren 2019.
  3. Opprett kontakt med juridisk rådgiver. Dersom den anklagede er en ansatt må rådgiveren ha arbeidsrettslig kompetanse.
  4. Veiledningshefte for kirkelige arbeidsgivere ved mistanke eller anklage mot arbeidstaker om seksuelle overgrep bør brukes som oppslagshefte for ulike sider ved håndtering av overgrepssaker i kirkelige virksomheter.
    Målet med veilederen er å bidra til at Den norske kirke håndterer saker på en profesjonell måte når en ansatt er mistenkt for seksuelle overgrep. Håndteringen skal være i tråd med kirkens etiske grunnverdier samt gjøres i henhold til gjeldende regelverk. Den utsatte skal kunne være trygg på at saken håndteres og skal ikke oppleve å krenkes ytterligere. Samtidig som den mistenkte behandles korrekt og forsvarlig.

Håndteringen av saken skal være korrekt, følge gjeldende lovverk og retningslinjer og samtidig være ivaretakende overfor både den utsatte, den anklagede og virksomheten som helhet. I sakens startfase er det lett å trå feil og gjøre ting som skaper store problemer senere i saken.

Første skritt vil alltid være å finne ut hvem som har ansvar for å håndtere saken.

Mange steder finnes en beredskapsplan for håndtering av overgrepssaker. KA anbefaler at det raskt etableres kontakt med en kompetent juridisk rådgiver. 

Uoversiktlige saker

Mange overgreps- og krenkelsessaker kan til å begynne med virke uoversiktlige. Man er usikker på hva som har skjedd, hvem man skal tro og hvilke konsekvenser det kan få. Endel saker ligger i gråsonen for det som er straffbare handlinger, men kan likevel gjelde etisk uakseptabel adferd. Utsatte og pårørende kan også være usikker på hva saken «egentlig» handlet om. Enhver henvendelse eller mistanke skal uansett tas på alvor og behandles slik at kirkens holdning til overgrep og krenkelser formidles i praksis.

Overgrep og krenkelser skjer også innad staber og mellom ansatte. Slike saker kan komme inn under bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og likestillingsloven i tillegg til straffelovens ulike bestemmelser om overgrep.

Ressurser:

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone