Hovedavtalen for KAs tariffområde

Hovedavtalen gjelder for alle KAs medlemmer av arbeidsgivervirksomheten dvs. alle medlemmer som er tariffbundet. I forbindelse med overgangen fra staten hadde rettssubjektet Dnk en egen tilleggsavtale til Hovedavtalen. Tilleggsavtalen er nå fjernet, og bestemmelsene er enten bortfalt eller integrert i HA.

Dette medfører at avtalen nå inneholder noen bestemmelser som gjelder kun for rDnk eller for fellesråd/menighetsråd/organisasjonsmedlemmer. I avtalen er dette markert slik at enkeltbestemmelsene som bare gjelder for rDnk er kursivert. Dessuten er det øverst i samtlige bestemmelser som gjelder kun for rDnk eller kun for fellesråd, menighetsråd eller organisasjonsmedlemmer angitt en forklarende setning om dette.

Hovedavtalen gjelder for 4 år, partene har imidlertid anledning til å si opp avtalen etter 2 år. Dersom avtalen ikke sies opp etter to år gjelder den ut fireårsperioden. Det vil si til 31.12.2025.

Hovedavtalen beskriver sammenhengene mellom de øvrige avtalene i tariffområdet, og regulerer samspillet mellom arbeidsgiver/KA og arbeidstakerorganisasjonenes lokale og sentrale ledd. Partene er opptatt av at dette samspillet følger de ordningene som er fremforhandlet og som er nedfelt i denne avtalen.

Målsettingen er å etablere best mulige samarbeidsgrunnlag både sentralt og lokalt. Slikt samarbeid må være bygget på tillit, og gjensidig kunnskap og respekt for hverandres roller og ansvar. Partene har i fellesskap utarbeidet en veiledning til Hovedavtalen, og håper med det å bidra til å klargjøre sentrale arbeidsrettslige begreper og lette forståelsen for avtalens oppbygning, struktur og målsetting. Veiledningen er trykket i heftet sammen med avtaleteksten.

Følgende arbeidstakerorganisasjoner er parter i denne avtalen:
Akademikerforbundet, Creo, Arkitektenes fagforbund, Naturviterne, Delta, NITO, Den norske kirkes presteforening, Norges Juristforbund, Det Norske Diakonforbund, Norsk Lektorlag, Econa, Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Parat, Fellesorganisasjonen, Samfunnsviterne, Forskerforbundet, Samfunnsøkonomene, Kirkelig Undervisningsforbund, Tekna, Lederne, Utdanningsforbundet

 

Del i sosiale medier:
Relaterte artikler

Powered by Cornerstone