Hovedavtalen for KAs tariffområde

Hovedavtalen gjelder for alle KAs medlemmer av arbeidsgivervirksomheten dvs. alle medlemmer som er tariffbundet. I forbindelse med overgangen fra staten hadde rettssubjektet Dnk en egen tilleggsavtale til Hovedavtalen. Tilleggsavtalen er nå fjernet, og bestemmelsene er enten bortfalt eller integrert i HA.

Dette medfører at avtalen nå inneholder noen bestemmelser som gjelder kun for rDnk eller for fellesråd/menighetsråd/organisasjonsmedlemmer. I avtalen er dette markert slik at enkeltbestemmelsene som bare gjelder for rDnk er kursivert. Dessuten er det øverst i samtlige bestemmelser som gjelder kun for rDnk eller kun for fellesråd, menighetsråd eller organisasjonsmedlemmer angitt en forklarende setning om dette.

Hovedavtalen gjelder for fire år. Partene har imidlertid anledning til å si opp avtalen etter to år. Dersom avtalen ikke sies opp etter to år gjelder den ut fireårsperioden, det vil si til 31.12.2025.

Hovedavtalen beskriver sammenhengene mellom de øvrige avtalene i tariffområdet, og regulerer samspillet mellom arbeidsgiver/KA og arbeidstakerorganisasjonenes lokale og sentrale ledd. Partene er opptatt av at dette samspillet følger de ordningene som er fremforhandlet og som er nedfelt i denne avtalen.

Målsettingen er å etablere best mulige samarbeidsgrunnlag både sentralt og lokalt. Slikt samarbeid må være bygget på tillit, og gjensidig kunnskap og respekt for hverandres roller og ansvar. Partene har i fellesskap utarbeidet en veiledning til Hovedavtalen, og håper med det å bidra til å klargjøre sentrale arbeidsrettslige begreper og lette forståelsen for avtalens oppbygning, struktur og målsetting. Veiledningen er trykket i heftet sammen med avtaleteksten.

Parter

Den enkelte arbeidstakerorganisasjon er part i Hovedtariffavtalen.

Følgende arbeidstakerorganisasjoner er parter i avtalen per november 2023:

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone