KAs landsråd

KAs øverste organ er landsrådet.

Landsrådet i KA (tilsvarende generalforsamling) består av representanter valgt for fire år. Landsrådet møtes annet hvert år.

Fra 2017 er KAs landsråd sammensatt slik: Lokale kirkelige organer i Den norske kirke velger inntil 5 representanter og minimum 3 representanter fra hvert bispedømme. For lokale kirkelige organ med over 100 årsverk gis det ett tilleggsmandat. For tiden gjelder det fire fellesråd.

Rettssubjektet Den norske kirke med dets organer representeres med 1 medlem per 93 årsverk. For tiden utgjør det 15 representanter.

Øvrige medlemmer velger én landsrådsrepresentant pr. 93 årsverk. Denne gruppen skal samlet minimum ha 3 representanter i landsrådet. Landsrådet møtes normalt annen hvert år fra 2017, jf. vedtektene § 7. Representantene velges for fire år.

Landsrådsrepresentantene valgt for perioden 2021-2025 samles neste gang 26.-27. april 2023.

Her finner du representantene til KAs landsråd 2021-2025.

Landsrådets oppgaver:

 • Velge dirigentskap og fastsette forretningsorden.
 • Vedta valgregler for valg til KAs organer.
 • Vedta vedtektsendringer og retningslinjer for kontrollkomiteens arbeid.
 • Vedta strategiplan for KAs virksomhet.
 • Fastsette rammer for medlemskontingenten.
 • Fastsette styrehonorar og regler for arbeids- og møtegodtgjøringer etter forslag fra valgkomiteen.
 • Velge styre, valgkomité og kontrollkomité.
 • Velge revisor.
 • Forelegges rapport fra kontrollkomiteen.
 • Forelegges styrets toårsmelding, årsberetning og regnskap til orientering.
 • Behandle øvrige saker som fremmes av styret, samt saker foreslått av medlemmene. Slike saker må være sekretariatet i hende senest 8 uker før møtet.
 • Landsrådets oppgaver er nedfelt i KAs vedtekter § 7.

Bildet over er fra landsrådet i 2021.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone