Styrker innsatsen for digitale fellesløsninger

Produkteiere fra KA i Den norske kirkes digitaliseringsarbeid. F.v. Martin Stærk, Kjersti Kambestad og Anders Kirkebø Giske. Foto: KA
Publisert: 14/09/2023
KA trapper opp digitaliseringsarbeidet på vegne av fellesrådene. Snart er ny produkteier for lønn, personal og regnskap på plass.

– Det overordnede målet er å gjøre det enklere for virksomhetene, spesialrådgiver Anders Kirkebø Giske i KA.

Landsrådet, KAs øverste organ, vedtok i 2021 at KA skal «understøtte arbeidet med å realisere felles digitaliseringsstrategier i Den norske kirke med særlig vekt på å ivareta lokalkirkelige behov». Arbeidet handler om å utvikle fellesløsninger som fellesrådene kan velge å slutte seg til.

– Det ligger mye godt arbeid og samarbeid bak disse løsningene. Vi lykkes dersom virksomhetene i fremtiden kan bruke mindre tid og ressurser på systemer og mer på kjernevirksomheten, sier Anders Kirkebø Giske.

Rundskriv 06/2023: Digitaliseringsavgift for fellesråd (frivillig)

Ansettelse skal gi mer kapasitet

Han er spesialrådgiver med blant annet budsjett/regnskap og økonomistyring som arbeidsområder, og inntil videre er han produkteier for fellesløsninger på områdene lønn, personal og regnskap. Her er det imidlertid på gang en nyansettelse som skal gi ytterligere kapasitet.

Fra og med i fjor gikk KA inn med egne midler for å ivareta digitaliseringsoppdraget, i tillegg til at fellesrådene ble oppfordret til å betale inn frivillig digitaliseringsavgift, noe 237 av 349 valgte å gjøre. Ny faktura sendes ut i slutten av september.

– Midlene vi får inn brukes i hovedsak på produkteiere for LPR og gravplass. I tillegg brukes noe til å utvikle programvaren videre. Dette gir fellesrådene større påvirkning inn i prosjektene, og programvare utvikles til det beste for våre medlemmer, sier direktør i avdeling for økonomi og administrasjon i KA, Knut Are Hole.

Skal gi nytte for kirken lokalt

I et ferskt rundskriv understrekes det at KAs rolle på dette digitaliseringsområdet ikke innskrenker fellesrådenes selvstendighet og driftsansvar for virksomhetens IKT-løsninger:

«Mandatet er derfor avgrenset til utviklingsoppgaver på de områder der kirken lokalt vil ha nytte av å få etablert og eller tilpasset ulike former for felles fag- eller administrative systemer. Digitaliseringsstrategien og samstyringsmodellen for Den norske kirke ligger til grunn og er utgangspunkt for KAs arbeid på området.»

Gravplass og kirkebygg

Spesialrådgiver Martin Stærk er produkteier for det som har med gravplass å gjøre. Her er det for tiden tre prosjekter under arbeid: Nettsidemal for gravplassadministrasjon, digital gravferdsmelding og anskaffelse av fagsystem for gravplassadministrasjon.

KAs eiendomsdatabase (Kirkebyggdatabasen) er finansiert av Barne- og familiedepartementet, men er tatt inn i Den norske kirkes digitaliseringsstrategi. Her er spesialrådgiver Kjersti Kambestad produkteier.

Les mer her:

Rundskriv 06/2023: Digitaliseringsavgift for fellesråd (frivillig)

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone