Nye skritt for bevaring av kirkene: Regjeringen oppretter bevaringsfond

F.v. preses Olav Fykse Tveit, riksantikvar Hanna Geiran, statsråd Ingvild Kjerkol, statsråd Kjersti Toppe, statsråd Trygve Slagsvold Vedum, KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs og kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen. Foto: KA
Publisert: 03/08/2023
– Vi er glade for at arbeidet med riggingen av bevaringsprogrammet nå skyter fart, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.

Regjeringen oppretter et fond som skal sikre 10 milliarder til istandsetting av nærmere tusen kulturhistorisk viktige kirkebygg. Midlene skal komme fra tidligere Opplysningsvesenets fond (OVF) og nødvendige tilleggsbevilgninger over statsbudsjettet. Disse tenkes fordelt over en periode på 20 til 30 år.

– Stort vedlikeholdsetterslep

– Vi er glade for at arbeidet med riggingen av bevaringsprogrammet nå skyter fart. Det er et stort vedlikeholdsetterslep på disse kulturhistorisk viktige kirkebyggene. Det har vært dokumentert lenge, og det forverres på grunn av et våtere og villere klima, sier administrerende direktør i Hovedorganisasjonen KA, Marit Halvorsen Hougsnæs.

Regjeringens fremlegg bekrefter tidligere stortingsvedtak om at staten skal sikre om lag 10 milliarder kroner til istandsetting av norske kirker. Planene om et kirkebevaringsfond ble presentert på en pressekonferanse i Erkebispegården i Trondheim torsdag ettermiddag. Til stede var finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), tros- og livssynsminister Kjersti Toppe (Sp) og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Skal sikre fremtidig finansiering

Også etter den anslåtte 20-30-årsperioden vil midlene som kommer fra Opplysningsvesenets fond bli brukt til istandsetting av kirker. Dette skal sikre fremtidig finansiering av et statlig bevaringsprogram slik at kulturhistorisk verdifulle kirkebygg sikres ekstra statlige midler til vedlikehold i generasjoner fremover, heter det i regjeringens pressemelding.

Bakgrunnen for satsingen er den politiske løsningen som Stortinget vedtok for eierskapet til OVF våren 2020: Staten overtok eierskapet til mesteparten av verdiene av fondet. Som gjenytelse forpliktet staten seg til å finansiere et bevaringsprogram i en størrelsesorden som tilsvarte statens nye eierandel av fondet. Denne har tidligere vært beregnet til å være på om lag 10 milliarder kroner.

Administrasjonen legges til Trondheim

Administrasjon av fondet med tilhørende programsekretariat er besluttet lokalisert til Trondheim. I pressemeldingen fra regjeringen heter det at «bevaringsprogrammet skal kunne ha tett kontakt med lokale kirkeeiere og kommuner over hele landet. Den norske kirke ved Kirkerådet og Preses, og KA, som er lokale kirkeeiere sin egen organisasjon og kirkens nasjonale fagmiljø, involveres tett i arbeidet.»

– Trondheim er som kirkelig hovedstad med sine kirkebygg og sin rike historie, kombinert med mange nye og tunge kompetansemiljøer både innen bygg, energi/miljø og tradisjonshåndverk, en naturlig plassering av dette programsekretariatet, sier Hougsnæs.

Medlemsorganisasjon og fagmiljø for kirkeeierne

KA samarbeider i dag allerede med en lang rekke relevante fagmiljøer, understreker hun.

– Vi ser frem til å være tett involvert også i arbeidet for å få dette sekretariatet etablert og å samarbeide videre med dem om gjennomføringen av bevaringsprogrammet. Som de lokale kirkeeieres egen medlemsorganisasjon og fagmiljø, vil en slik tett involvering være avgjørende for at bevaringsprogrammet skal kunne lykkes.

Hougsnæs sier at KA allerede er i dialog med Barne- og familiedepartementet om den videre uttegning av en fremtidig styrings- og samhandlingsmodell i tråd med de tydelige føringer som regjeringen her har gitt.

TILSTANDSRAPPORT: Norske middelalderkirker i stein (2021)

KART: Her finner du middelalderkirkene i stein

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone