Høy strømregning? Snakk med kommunen

Photo by Dana Ward on Unsplash
Publisert: 19/01/2022
Strømprisene gir halvparten av fellesrådene «betydelige økonomiske utfordringer». KA forventer at kommunene bruker av ekstrabevilgningen fra staten til å hjelpe kirken.

– Kommunene har fått økte rammer over statsbudsjettet, blant annet for å kompensere for ekstra utgifter til koronahåndtering og økte strømpriser. Kommunene bør derfor kunne bidra til å dekke økte strømutgifter også i kirkebygg, sier avdelingsdirektør Marit Brandt Lågøyr i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

Vårt Land omtalte nylig KAs undersøkelse blant de kirkelige fellesrådene. 46 prosent oppgir å ha «betydelige økonomiske utfordringer» knyttet til strømprisen. Nesten alle disse har satt i verk eller vurderer sparetiltak som senket brukstemperatur, bedre oppvarmingsstyring, redusert bruk og/eller midlertidig stenging.

Får støtte fra statsråd Toppe

Den norske kirke er ikke en del av strømstøtteordningen til frivillligheten, men statsråd Kjersti Toppe (Sp) oppfordrer kommunene til å bidra til å holde kirkene åpne:

– Kommunene har fått en stor økning i frie midler av vår regjering, og jeg håper de kan finne gode løsninger for kirker over hele landet slik at kirkelig aktivitet i denne pandemitiden ikke blir skadelidende av høye strømpriser, men jeg vil følge med på situasjonen og utviklingen her, sa Toppe til Vårt Land i helgen.

Få har tatt kontakt med kommunen

Bare 11 prosent av de fellesrådene som oppgir at de har utfordringer med strømregningen, har tatt kontakt med kommunen, men flere oppgir at dette står på agendaen og/eller at de avventer. Flere oppgir at de på grunn av kommunens økonomiske situasjon ikke har håp om å få ekstra tilskudd.

Om lag halvparten av fellesrådene svarte på undersøkelsen. Kun ett av disse oppgir at de har fått ekstra støtte til strøm fra kommunen.

Vårt Land på lederplass: Kommunene må ta sitt ansvar

Inviterer til webinar fredag 28. januar

I romjulen lanserte KA en veileder for strømsparing i kirkebygg. Denne er nå oppdatert med en bolk om forholdet til kommunen.

Her heter det blant annet: «I de tilfeller der økte strømutgifter gir en vesentlig endret budsjettsituasjon, vil det være grunnlag for at kirkelig fellesråd søker kommunen om ekstra tilskudd for 2022. Det vises her til kommunenes finansielle ansvar for blant annet drift og vedlikehold av kirkebygg.»

KA arrangerte webinar om dette teamet fredag 28. januar klokka 10.00.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone