Smittevernveileder for Den norske kirke

Foto: Engin Akyurt/Unsplash
Publisert: 13/01/2022
Bransjestandard for Den norske kirke. Versjon 12.4. Oppdatert 13. januar 2022 kl. 22.30.

Se også KAs råd til arbeidsgivere i forbindelse med de nasjonale koronatiltakene. Andre koronarelaterte spørsmål knyttet til arbeidsgiveri og håndtering av gravferd kan rettes KA.

Øvrige spørsmål rettes til Kirkerådet.

Her finner du oppdaterte  plakater med informasjon om smittevern i kirkene og registreringslister for arrangementer.

Innledning

Del I: 

Regler og anbefalinger

1.1   Nasjonale regler for arrangementer

a)      Definisjon av arrangement 

b)      Utpeke ansvarlig arrangør 

c)      Antall deltakere på arrangement 

d)      Avstand – minst en meter 

e)      Registrering av deltakere

f)       Munnbind

1.2   Nasjonale anbefalinger

a)      Servering av mat og drikke

b)      Ventilasjon

c)      Hygiene, renhold og bruk av felles utstyr 

d)      Fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år 

e)      Fritidsaktiviteter for voksne fra 20 år 

f)       Utsatte grupper og personer med funksjonsnedsettelser 

1.3   Lokale regler

1.4   Trafikklysmodellen for barne- og ungdomsarbeidet 

1.5   Kontorarbeidsplasser, møter mv. 

a)      Kontorarbeidsplasser 

b)      Arbeidsreiser 

c)      Rådsmøter etc. 

1.6   Ivaretakelse av frivillige og ansatte

a)      Smittevernforsvarlig drift 

b)      HMS, renhold og opplæring

c)      Frivillige medarbeidere og frivillige organisasjoner 

d)      Kontinuitetsplanlegging

Del II: 

Sjekkliste for arrangementer

Del III: 

Endringslogg

 

Innledning

Regjeringen varslet 13. januar enkelte lettelser i smitteverntiltakene som ble innført i desember 2021. Endringene gjelder allerede fra midnatt, natt til fredag 14.01.22. Endringene er knyttet til antall på arrangementer og gjennomføring av fritidsaktiviteter.

Barn og unge prioriteres også i denne runden. Vi forstår at flere har holdt igjen oppstarten av barne- og ungdomsarbeidet etter jul på grunn av smitteverntiltakene. Nå har vi en klar oppfordring til alle menigheter om å finne gode løsninger for å skape ny aktivitet og tilbud om fellesskap for barn og unge i nærmiljøet. 

Dette er en forenklet og mer overordnet veileder. Formålet er å gi en oversikt over de gjeldende nasjonale reglene og anbefalingene som påvirker kirkelig virksomhet.

Kommunene kan innføre strengere tiltak enn de nasjonale. Alle må derfor holde seg oppdatert på hvilke regler som gjelder – både nasjonalt, regionalt og lokalt. Kirkerådet og KA kan også veilede i det nasjonale regelverket.

Denne versjonen er utarbeidet av Kirkerådet, Bispemøtet, KA og Norges Kirkevergelag. En tidligere versjon ble også utarbeidet i dialog med fagforeninger og hovedverneombudet. Disse er velkomne til å fremme innspill til det videre arbeidet med smittevernveilederen.

Smittevernveilederen for Den norske kirke vil bli oppdatert dersom det kommer nye nasjonale regler eller anbefalinger.

Oslo, 13. januar 2022, kl. 22.30

 

Ingrid Vad Nilsen

Olav Fykse Tveit

Marit Halvorsen Hougsnæs

Martin Stærk

Direktør i Kirkerådet

Preses i Bispemøtet

Adm.dir. i KA

Styreleder i Norges Kirkevergelag

 

 

 

Del I:

Regler og anbefalinger

 

  1. Nasjonale regler for arrangementer
 1. Definisjon av arrangement

Et arrangement er en sammenkomst på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut. Gudstjenester (også barnehage- og skolegudstjenester), kirkevandring, seremonier, konserter, teateroppvisninger, seminar, og medlemsmøter er eksempler på arrangementer.

Fritidsaktiviteter som konfirmasjonsundervisning, leirer og aktiviteter for barn og unge vil normalt ikke regnes som arrangement etter covid-19-forskriften. Hvis leiren eller aktiviteten avsluttes med en cup eller en oppvisning med tilskuere (for eksempel foresatte eller andre) vil selve oppvisningen/kampen/cupen mv. anses som et arrangement.

Fritidsaktiviteter som kor- og musikkøvelser for deltakere i alle aldre vil heller ikke regnes som arrangement.

Åpen kirke, altså en kirke som holder dørene åpne innenfor en angitt åpningstid, som ikke har aktiviteter utover lystenning, stille bønn og mulighet for en-til-en-samtaler, regnes ikke som et arrangement. Kirkevandring derimot er å anse som et arrangement.

I tvilstilfeller må arrangører selv ta stilling til om en sammenkomst eller tilstelning er å anse som arrangement. Kommuneoverlegen kan gi veiledning om dette.

 1. Utpeke ansvarlig arrangør

På innendørs arrangementer skal det utpekes en ansvarlig arrangør som politi og helsemyndigheter kan forholde seg til, og som vil være i stand til å ivareta oppgaven. Kirkens ledelse anbefaler at dette er en navngitt person.

De som er til stede, skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.

Hovedprinsipper for kirkelig virksomhet:

 • Prosten i dialog med presten fatter beslutning om gudstjenester/kirkelige handlinger. Presten er normalt ansvarlig arrangør av gudstjenester og kirkelige handlinger. Alle beslutninger må tas i tett samråd med fellesråd/kirkeverge og prost som arbeidsgivere.  
 • Soknet ved menighetsrådet i dialog med kirkeverge/daglig leder fatter beslutning og er ansvarlig arrangør for soknets øvrige virksomhet. Alle beslutninger må tas i tett samråd med fellesråd/kirkeverge og prost som arbeidsgivere.
 • Ved utleie av kirken til konserter og andre arrangementer vil det normalt være leietageren som er ansvarlig arrangør. Dette bør være tydelig avklart og fremgå av leieavtale.
 • Når en forening eller en frivillig organisasjon har virksomhet i kirken e.l. vil det normalt være denne foreningen/organisasjonen som er ansvarlig arrangør. For tiltak som skjer i et avtalt samarbeid mellom menigheten og en frivillig organisasjon, bør begge parter ta ansvar for nødvendige smittevernstiltak i tråd med rammer lagt i samarbeidsavtale e.l.

 

Ved alle kirkelige arrangementer skal det være avklarte ansvarsforhold. Alle beslutninger må tas i tett samråd med fellesråd/kirkeverge og prost som arbeidsgivere. Dette for å sikre god samordning mellom menighetsråd, kirkelig fellesråd/kirkeverge og sokneprest/prost slik at ansvar er plassert for ulike smittevernoppgaver.

 

 1. Antall deltakere på arrangement

Det skilles på arrangementer med og uten faste tilviste plasser, og innendørs og utendørs arrangementer. Avstandskravet vil alltid ha forrang. Medvirkende (ansatte/frivillige begrenset til hva som er nødvendig for å gjennomføre et kirkelig arrangement) skal ikke telles med i antall deltakere.

 

 

Innendørs

Utendørs

Faste tilviste plasser

200 deltakere.

600 deltakere fordelt på tre kohorter á 200 deltakere.

Uten faste plasser

30 deltakere.

200 deltakere.

 

Merk at private sammenkomster (sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid, inkludert tilstelninger etter seremonier) har grense på maks 30 deltakere innendørs og 50 utendørs. Minnesamvær etter begravelse/bisettelse har grense på maks 50 deltakere.

Fast tilvist plass

Arrangøren må sikre at det er nok verter til stede for å ivareta de strenge kravene til «fast, tilvist plass».

Faste tilviste plasser betyr at deltakerne skal sitte på stol, benk eller lignende under hele arrangementet med unntak av nødvendig bevegelse ved f.eks. dåp og nattverdutdeling. Plassene er tilviste når verter viser deltakerne til nummererte plasser eller at man har billetter til nummererte plasser.

Det skal føres oversikt over hvor den enkelte deltaker sitter.

Inndeling i kohorter

På større arrangementer utendørs skal inndeling i kohorter gjøre det mulig å ivareta godt smittevern, samt forenkle arbeidet med smittesporing om det i etterkant viser seg at noen på arrangementet får påvist smitte.

Kohortene skal holdes adskilt med to meter, bruke separate inn-/utganger og ikke blandes, heller ikke ved nattverd.

Utendørs arrangementer

Arrangementer utendørs skal være på et avgrenset område, slik at det er mulig å ha oversikt over hvem som er tilstede. Dette kan sikres med sperrebånd eller på annen egnet måte.

 1. Avstand – minst en meter

Alle deltakere som ikke bor sammen skal holde minst en meter avstand under hele arrangementet. Dette gjelder også f.eks. i kø til nattverdutdeling. Arrangør må planlegge for at kravet kan overholdes.

For deltakere som sitter i faste, tilviste plasser gjelder et unntak. I følge covid-19-forskriften er det tilstrekkelig med en ledig plass (om lag en meter) mellom deltakere som sitter på samme rad. Deltakere fra samme husstand og tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst. Alle benker kan benyttes ved faste, tilviste plasser uavhengig av avstanden mellom benkene; praktiseringen av dette må vurderes ut fra lokale forhold. Kirkens ledelse oppfordrer likevel til å legge til rette for en meter avstand i alle retninger.

Merk at munnbindpåbudet omtalt i 1.1 f) er knyttet til en meter målt i alle retninger, uavhengig av hvordan deltakerne sitter.

Unntak fra avstandsregelen gjelder blant annet:

 • de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
 • utøvere på kulturarrangement når det er nødvendig for å kunne utøve aktiviteten.
 • ved utføring av konkrete religiøse handlinger mellom prest/diakon/nattverdutdeler, og enkeltperson som ved utdeling av nattverd, forbønn med håndspåleggelse, dåp o.l.
 1. Registrering av deltakere

Arrangør har plikt til å registrere samtlige deltakere med navn og telefon, og deltakerne skal opplyses om dette. Dersom deltakerne er delt inn i kohorter jf. 1.1 c), skal hver kohort registreres for seg. Ansatte, frivillige og medvirkende bør også registreres.

Ved offentlige arrangementer med faste, tilviste plasser skal arrangører også sørge for oversikt over hvor den enkelte deltaker sitter (nummererte plasser).

Dersom kommunen ber om det etter et smitteutbrudd, skal arrangør ta ansvar for å varsle deltakere. Hvem som utfører denne varslingen, må avklares lokalt.

Registreringslister skal oppbevares sikkert i 14 dager, før de skal makuleres.

Registrering kan f.eks. skje gjennom billettbestilling eller ved ankomst på eget skjema.

 1. Munnbind

Det er påbudt for deltakerne å bruke munnbind på innendørs arrangementer når man ikke kan holde en meters avstand i alle retninger.

Barn under 12 år og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind er unntatt.

  1. Nasjonale anbefalinger
 1. Servering av mat og drikke

Gjennomfør servering bare dersom det er mulig å holde minst en meters avstand.

Personer involvert i servering av mat og drikke skal praktisere god håndhygiene og ha en plan for hvordan avstanden skal overholdes.

 1. Ventilasjon

Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære.

 1. Hygiene, renhold og bruk av felles utstyr

Sørg for tilgjengelig såpe der det er mulig å vaske hender. Håndsprit bør være tilgjengelig ved inngang og før/etter bruk av felles utstyr og situasjoner der man kommer i nær kontakt eller skal servere. Berøringspunkter som håndtak, toaletter mm, bør gås over mellom hvert arrangement.

Se informasjon på FHIs nettside om renhold.

 1. Fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år

Barn og unge under 20 år kan delta på fritidsaktiviteter innendørs i grupper på inntil 20 deltakere, med mindre alle barna er fra samme kohort i skole eller barnehage. Flere grupper kan trene/øve i samme lokaler dersom gruppene holdes adskilt med minst to meters avstand og ellers kan følge smittevernrådene.

Det er ikke nødvendig for barn i barnehage- og grunnskolealder å holde avstand på fritidsaktiviteter. Barn som er ferdige med ungdomsskolen bør holde en meters avstand.

Det er ikke anbefalt begrensninger i gruppestørrelse for utendørsaktiviteter.

 1. Fritidsaktiviteter for voksne fra 20 år

Voksne kan ha organiserte fritidsaktiviteter innendørs, men det er anbefalt å være maks 20 personer og holde en meters avstand. Ved trening på høy intensitet/sang/blåseinstrumenter anbefales 2 meter avstand.

Det er ikke anbefalt begrensninger i gruppestørrelse for utendørsaktiviteter.

 1. Utsatte grupper og personer med funksjonsnedsettelser

Det er særlig viktig å vektlegge inkluderende fellesskap. Personer med nedsatt funksjonsevne og utsatte grupper og eldre kan ha behov for ekstra tilrettelegging og oppfølging.

  1. Lokale regler

Kommunen kan vedta strengere lokale regler. Gjennom kommunens nettside og i dialog med kommuneoverlegen, kan man få oppdatert informasjon om eventuelle lokale tiltak.

Vær oppmerksom på at regjeringen også kan vedta strengere regionale regler.

  1. Trafikklysmodellen for barne- og ungdomsarbeidet

Regjeringen gitt klare nasjonale anbefalinger om fritidsaktiviteter for barn og unge (omtalt i 1.2 d). Derfor gjeninnføres ikke trafikklysmodellen for barne- og ungdomsarbeidet i kirken nå.

  1. Kontorarbeidsplasser, møter mv.
 1. Kontorarbeidsplasser

Alle som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor.

Regjeringen anbefaler en meter avstand på arbeidsplassen så langt som mulig, og bruk av munnbind dersom det ikke er mulig.

Der det ikke er mulig å holde en meter, anbefales bruk av munnbind.

Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.

 1. Arbeidsreiser

Det er ikke innført råd om innenlandsreiser/arbeidsreiser.

 1. Rådsmøter etc.

Møter som ledd i ordinert arbeid regnes ikke som arrangement. Dette er for eksempel rådsmøter og stabsmøter. Likevel bør de vanlige smittevernreglene med hensyn til avstand, renhold og hygiene følges.

Medlemsmøter, som for eksempel menighetens årsmøte o.l. vil regnes som et arrangement og må følge forskriftens regler på lik linje med andre arrangementer.

  1. Ivaretakelse av frivillige og ansatte

 

  1. Smittevernforsvarlig drift

Smittevernforsvarlig drift innebærer at alle som bidrar i og deltar i kirkelig virksomhet samarbeider godt. Alle ansatte og frivillige som deltar, er forpliktet til å følge rådene i denne veilederen.

  1. HMS, renhold og opplæring

Kirkelig fellesråd er ansvarlig for å etablere internkontrollrutiner som sikrer at innemiljøet i de kirkelige lokalene fremmer helse, miljø og sikkerhet, og forebygger sykdom. Fellesrådet har derfor ansvar for å sikre forsvarlig renhold av byggene som ivaretar nødvendige smittevernhensyn. Ved bruk av andre lokaler må det være avklart hvem som sørger for forsvarlig renhold på tilsvarende måte. Renhold og forsvarlig smittevern skal være avklart før utleie av kirken kan finne sted eller når foreninger/frivillige organisasjoner disponerer kirkelige lokaler. Se informasjon på FHIs nettside om renhold.

 

Som arbeidsgiver har kirkelig fellesråd v/kirkeverge ansvar for at arbeidsmiljøet for egne ansatte er fullt ut forsvarlig, jf. aml. § 4-1. Tilsvarende ansvar har prost for prestene. Som største arbeidsgiver har fellesrådet v/kirkevergen også hovedansvar for å samordne HMS-arbeidet. De ansatte har medvirkningsplikt og skal bidra både til å gjennomføre og følge opp virksomhetens HMS-arbeid, jf. aml. § 2-3.

 

Ansatte og vikarer skal få opplæring av arbeidsgiver i å gjennomføre nødvendige smitteverntiltak som beskrevet i denne veilederen. Arbeidsgiverne (ved kirkeverge og prost) anbefales å samarbeide om felles opplæringstiltak for ansatte som normalt samarbeider om den kirkelige oppgaveløsningen. Det presiseres at ansvarlig fagperson og/eller prosjektleder for aktivitetene tas med i risikovurdering og planlegging av lokale smitteverntiltak rundt de ulike tiltakene.

 

Denne veilederen kommer i tillegg til vedtatte HMS-rutiner i den enkelte virksomhet.   

  1. Frivillige medarbeidere og frivillige organisasjoner

Menighetsråd og ansatte må avklare hvordan frivillige medarbeidere skal få nødvendig informasjon og opplæring.

 

For tiltak i menighetens lokaler som skjer i regi av en frivillig organisasjon e.l., har   organisasjonen ansvar for å sikre at tiltakene gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. For tiltak som skjer i et avtalt samarbeid mellom menigheten og en frivillig organisasjon, må begge parter ta ansvar for nødvendige smittevernstiltak i tråd med rammer lagt i samarbeidsavtale e.l.

 

  1. Kontinuitetsplanlegging

For å sikre at kritiske oppgaver knyttet til beredskapstjeneste og begravelser kan gjennomføres, oppfordrer kirkens ledelse til kontinuitetsplanlegging. Denne planleggingen bør skje i samarbeid mellom prest/prost og menighetsråd/kirkeverge. Dette kan gjøres ved å dele inn ansatte i arbeidslag slik at kritiske funksjoner kan gjennomføres. Denne planleggingen bør ta høyde for sykefravær og karantene. For økt beredskap særlig på mindre steder, bør det vurderes å opprette samarbeid med nabofellesråd om dette.

 

 

Del II:

Sjekkliste for arrangementer

Tiltak

Ansvarlig

Merknad

Vurdering og avklaringer

 

 

Vurdere om aktiviteten er et arrangement.

 

 

Avklare ansvarlig arrangør.

 

 

Avklare hvem som bistår dersom kommunen ber arrangør om å kontakte deltakere.

 

 

Gjøre en enkel risikovurdering av tiltaket.

 

 

 

 

 

Opplæring til ansatte og frivillige

 

 

Sikre at alle ansatte og frivillige som bidrar under arrangementet har fått opplæring i smittevernreglene.

 

 

Fordele arbeidsoppgaver knyttet til smittevern (registrering, vise deltakere til faste, tilviste plasser hvis dette benyttes, etc.).

 

 

 

 

 

Redusert kontakt mellom personer

 

 

Fastsette antall deltakere og vurdere evt. bruk og håndheving av ordning med faste, tilviste plasser og fordeling i kohorter.

 

 

Legge plan for å ivareta nødvendig avstand gjennom hele arrangementet fra start til slutt, også ved inngang/utgang, kø til garderobe og nattverd etc.

 

 

Legge plan for registrering av deltakere.

 

 

Personer med forkjølelsessymptomer skal ikke delta.

 

 

Dersom noen blir syke under arrangementet, skal det avsluttes.

 

 

 

 

 

Hygiene og renhold

 

 

Sikre tilgjengelig håndsåpe og håndsprit.

 

 

Avklare renholdsrutiner, inkl. hyppighet og metode.

 

 

Desinfisere gjenstander som benyttes av flere – f.eks. penner, mikrofoner, pianotangenter etc.

 

 

Planlegg servering for å ivareta hygiene og forhindre trengsel.

 

 

 

 

 

Informasjon

 

 

Henge opp plakater om smittevern i kirken og registrering.

 

 

Minne om avstand og bruk av munnbind ved start, slutt og bevegelse i rommet under arrangementet.

 

 

Del III:

Endringslogg

Versjon 12.2 publisert 14.12.21 har følgende endringer:

 • Innledningen er oppdatert med omtale av viktigheten med åpne kirkerom og kontinuitetsplanlegging. Formulering om barne- og ungdomsarbeid tatt ut.
 • 1.1 Overskrift oppdatert, ordet innendørs strøket.
 • 1.1 a) lagt til formulering om kirkevandring og åpen kirke.
 • 1.1 c) oppdatert med nye antallsbegrensninger inne og ute, at kor ikke skal telles med, samt omtale av utendørsarrangementer. Lagt til formulering om krav om oversikt over hvor deltakere i faste, tilviste plasser sitter.
 • 1.1 d) formulering om avstandskrav ved faste, tilviste plasser er presisert og lagt inn anbefaling om å holde en meter i alle retninger.
 • 1.1 e) lagt til formulering om at hvem som bistår kommunen med å varsle deltakere må avklares lokalt.
 • 1.1 f) oppdatert med det nye munnbindpåbudet.
 • 1.1 g) lagt til nytt punkt om kirkevandring.
 • 1.2 a) presiseringer knyttet til matservering og avstand.
 • 1.2 c) lagt inn lenke til FHIs artikkel om renhold.
 • 1.2 d) fritidsaktiviteter for barn og unge oppdatert med ny anbefaling om gruppestørrelse innendørs samt avstand for barn over grunnskolealder.
 • 1.2 e) oppdatert med anbefaling om å avlyse fritidsaktiviteter for voksne innendørs.
 • 1.2 g) lagt til regjeringens anbefaling om arrangementer og kirkens ledelses oppfordring til å ikke lukke kirkedøren.
 • 1.4 oppdatert formulering om at trafikklysmodellen for kirkens barne- og ungdomsarbeid ikke innføres nå, med henvisning til anbefalingene om gruppestørrelse i 1.1 d).
 • 1.5 oppdatert med sterkere påbud om hjemmekontor og anbefaling om munnbind.
 • 1.6 d) lagt til nytt punkt om kontinuitetsplanlegging.
 • Del II, sjekklisten oppdatert med nytt punkt under «vurderinger og avklaringer» om å avklare hvem som bistår kommunen.

Versjon 12.3 publisert 14.12.21 kl 1730 har følgende endringer:

 • Innledningen er justert, for å tydeliggjøre hva som ligger til grunn for oppdateringer (korrigering fra departementet).
 • 1.1 c) er oppdatert der omtale av kor ved kirkevandring er tatt ut, og hvem som kan unntas fra å telle med i antall deltakere er spesifisert nærmere.
 • 1.1 f) presisert med «i alle retninger».

 

Versjon 12.4 publisert 13.01.21 kl 22.30 har følgende endringer:

 • Innledningen er justert
 • 1.1 c) antallsbegrensningene er oppdatert
 • 1.1 d) lagt inn påminnelse om at munnbindpåbudet gjelder knyttet til avstand målt en meter i alle retninger.
 • 1.1 f) presisert at det gjelder deltakere.
 • 1.1 g) om kirkevandring er tatt ut, da dette var en tidsavgrenset regel knyttet til jul
 • 1.2 d) lagt til at flere grupper kan delta  på fritidsaktiviteter hvis gruppene holdes adskilt.
 • 1.2 e) åpnet opp for innendørs fritidsaktiviteter for voksne.
 • 1.2 g) om gjennomføring av arrangementer som inkluderte regjeringens tidligere anbefaling om å avlyse/utsette er tatt ut.
 • 1.4 forenklet.
Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone