Særavtalene for Den norske kirke er ferdig forhandlet

Forhandlingssjef i KA, Anne Cecilie Andresen. Foto: KA
Publisert: 09/03/2021
– Vi opplever enighet om veien videre, sier KAs forhandlingssjef Anne Cecilie Andresen.

Etter tre forhandlingsdager er KA og fagforeningene i Den norske kirke i mål med åtte sentrale særavtaler med bestemmelser knyttet til blant annet arbeidstid, reiseregulativ og barnehager. Avtalene gjelder fra 1. januar 2021 og ut 2022.

– Vi er glade for å ha kommet i gang med samarbeidet igjen etter streiken og for at vi opplever enighet om veien videre, sier forhandlingssjef i KA, Anne Cecilie Andresen.

Viktige utvalgsarbeider i 2021

I 2021 skal partene på KA-sektoren sammen ta fatt på flere store oppgaver, der partssammensatte utvalg om felles lønnssystem og tilleggslønn for alle ansatte i Den norske kirke vil være blant de viktigste og mest krevende.

– Disse utvalgene er et resultat fra konflikten i hovedtariffoppgjøret, og partene skal søke å løse store utfordringer. Det er derfor viktig for oss at særavtaleforhandlingene nå har lagt grunnlag for et godt og konstruktivt forhandlingsklima, sier Andresen.

De fleste videreført uten endringer

Fordi partene nå skal jobbe grundig med lønnsbestemmelsene og ønsker å prioritere dette utvalgsarbeidet, ble fleste særavtalene videreført uten endringer. Partene kan imidlertid reforhandle flere av avtalene i perioden der man ser behov for det. Dette gjelder spesielt avtalene om arbeidstid og reiseregulativ.

Styret i KA godkjente forhandlingsresultatet 9. mars. Også fagforeningene må godkjenne resultatet før avtalene kan tre i kraft.

Dette er avtalene som nå er ferdigforhandlet:

Særavtale om reiseregulativet

Det er gjort følgende endringer i punkt 3 i avtalen om bruk av egen bil i tjenesten

  • Maksimumssatsen for kompensasjon for bruk av egen bli i tjenesten er økt til 14.300 kroner.
  • I partenes felles veiledning til dette punktet legges det til en setning om at det kan utarbeides virksomhetsinterne retningslinjer for praktisering av denne bestemmelsen.
  • Partene er dessuten enige om å gjennomføre en undersøkelse for å kartlegge bruken av kompensasjon for bruk av egen bil i tjenesten.

Særavtale om arbeidstid og fritid i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen)

Videreført uten endringer.

Det pågår for tiden en virksomhetsintern evaluering av arbeidstidsordningen for prester i rettssubjektet Den norske kirke, inkludert avtaler som regulerer arbeidstid.

Fagforeningene og KA er derfor enige om at de sammen skal se på resultatet av evalueringen når den er klar. Dersom begge parter da ser behov for revisjon av avtalen, er partene enige om at forhandlinger kan gjenopptas i avtaleperioden. Det legges til grunn at partene bør være enige om en reforhandling. Det er likevel enighet om at dersom kun én av partene anser en reforhandling tvingende nødvendig som følge av evalueringen, er det anledning for å kreve revisjon for punktene 4 (arbeidsplan) og 5 (timeoversikt og avspasering).

Særavtale om fridager for proster og enkelte sokneprester og spesialprester i rettssubjektet Den norske kirke (lederavtalen)

Videreført uten endringer.

Det pågår for tiden en virksomhetsintern evaluering av arbeidstidsordningen for prester i rettssubjektet Den norske kirke, inkludert avtaler som regulerer arbeidstid.

Fagforeningene og KA er derfor enige om at de sammen skal se på resultatet av evalueringen når den er klar. Dersom begge parter da ser behov for revisjon av avtalen, er partene enige om at forhandlinger kan gjenopptas i avtaleperioden.

Særavtale om kirkelige stillinger

Det er gjort følgende endringer vedrørende punkt 4 Leirarbeid og liknende

  • Satsen i punkt 4.3 godtgjøring fra og med det 8. leirdøgnet er økt til 820 kroner
  • Det partssammensatte utvalget som ble nedsatt i 2019 for å se på leirbestemmelsene har fått utsatt frist og skal sluttføre sitt arbeid innen 1. oktober 2022. Utvalget ser blant annet på praktisering av reglene om leir, og skal utrede premisser og vurdere mulighet for en rammeavtale for arbeid på leir.

Det pågår for tiden en virksomhetsintern evaluering av arbeidstidsordningen for prester i Den norske kirke, inkludert avtaler som regulerer arbeidstid.

Fagforeningene og KA er derfor enige om at de sammen skal se på resultatet av evalueringen når den er klar. Dersom begge parter da ser behov for revisjon av avtalen, er partene enige om at forhandlinger kan gjenopptas i avtaleperioden. Det legges til grunn at partene bør være enige om en reforhandling. Det er likevel enighet om at dersom kun én av partene anser en reforhandling tvingende nødvendig som følge av evalueringen, er det anledning for å kreve revisjon for punktene 2 og 5.6.

Særavtale om arbeidstøy

Ingen vesentlige endringer, men det legges til en merknad om at det er utarbeidet egne administrative bestemmelser om arbeidstøy hos Kirkerådet.

Særavtale for ledere

Ingen endringer i denne avtalen, som gjelder lederstillinger i kapittel 3.4.1 i tariffavtalen, bl.a. kirkeverge/daglig leder, leder, assisterende leder o.a.

Særavtale for barnehager og skolefritidsordninger

Videreført uten endringer.

Særavtale for barnehager – Oslo

Videreført uten endringer.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone