Koronapandemiens betydning for kirkens oppsøkende virksomhet

Photo by Martha Dominguez de Gouveia on Unsplash
Publisert: 12/03/2020
Både arrangementer i kirkens lokaler og oppsøkende virksomhet, som institusjonsbesøk, soknebud og andre besøk i private hjem, berøres av koronaviruset.

Artikkelen er sist oppdatert 12.03.20.

Myndighetenes pålegg og anbefalinger endres stadig. KA ber alle arbeidsgivere i Den norske kirke og eventuelle andre medlemsvirksomheter med tilsvarende oppsøkende virksomhet om å holde seg oppdatert på hvilke restriksjoner som til enhver tid gjelder. Lenker til ulike viktige nettsider og ressurser finnes nederst i artikkelen.

Denne artikkelen har til hensikt å opplyse om hvilke lover og regler våre medlemmer må være kjent med, samt hvilke vurderinger, herunder risikovurderinger, som må tas dersom aktiviteter som innebærer smitterisiko skal gjennomføres.

Den pågående koronapandemien fører til at flere deler av kirkelig virksomhet ikke kan fortsette som før. Dette gjelder så vel arrangementer i kirkens lokaler som mer oppsøkende virksomhet, som f.eks. soknebud, besøk i institusjoner, herunder for eksempel sykehjem og sykehus, og andre besøk i private hjem.

 

Arbeidsmiljøloven og smittevernloven

Kirkelige arbeidsgivere må sette seg inn i de aktuelle regler som gjør seg gjeldende i den situasjonen som har oppstått. Virksomhetene må sørge for at aktivitetene ikke medfører fare for ytterlige spredning av viruset, og de må på lik linje som andre i samfunnet forholde seg til smittevernloven. Samtidig er virksomhetene i kraft av å være arbeidsgivere forpliktet til å sørge for at ansattes arbeidsmiljø til enhver tid er «fullt forsvarlig», jf. arbeidsmiljøloven (aml.) § 4-1.

Hva som er et fullt forsvarlig arbeidsmiljø vurderes ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på de ansattes fysiske og psykiske helse og velferd. I vurderingen må det også tas individuelle vurderinger for å sikre at ansatte som er særlig helsemessig sårbare for smitte ikke utsettes for unødig risiko. Det er viktig at arbeidsgiver har en løpende dialog med ansatte som skal utføre arbeidsoppgaver som innebærer en særlig risiko. Det vises for øvrig til aml. § 2-3 om arbeidstakers medvirkningsplikt.

Arbeidsgiver må derfor både 1) ivareta egne ansatte, 2) sørge for at egne ansatte ikke utgjør en smitterisiko for andre samt 3) sørge for at virksomheten ikke opptrer på tvers av de smitteverntiltak som helsemyndighetene har fattet med hjemmel i smittevernloven.

 

Risikovurderinger og samordning mellom de to arbeidsgiverlinjene i Den norske kirke

Det er særdeles viktig at alle aktiviteter som skal gjennomføres i kirkelig regi risikovurderes av arbeidsgiver. Alle aktiviteter som skal gjennomføres som innebærer kontakt med mennesker må derfor vurderes både opp mot arbeidsmiljøloven og smittevernloven.

Det er flere arbeidsgivere på lokalt nivå i Den norske kirke. Det er en forutsetning at den enkelte arbeidsgiver tar ansvar for sine egne ansatte.

Kirkelig fellesråd ved kirkevergen har det formelle ansvaret for diakoner, diakonimedarbeidere, gravplasspersonell mv. Kirkemøtet har det overordnede arbeidsgiveransvar for prestetjenesten som landsdekkende virksomhet. Ledelsen av prestetjenesten i det enkelte bispedømme er lagt til biskopen. Det bør avklares internt i rettssubjektet Den norske kirke både hva slags overordnede beslutninger som skal tas på nasjonalt nivå og også hva som er delegert til den enkelte prost.

Kirkelig fellesråd som «hovedbedriften» har imidlertid, i tillegg til ansvar for egne ansatte, et samordningsansvar for HMS-arbeidet for de to arbeidsgiverlinjene i Den norske kirke, jf. aml. § 2-2.

God informasjon og samordning mellom arbeidsgiverlinjene vil sikre lik informasjon til ansatte på samme arbeidsplass, best mulig vurderingsgrunnlag for arbeidsgiverne lokalt og vil dessuten kunne avlaste kommunehelsetjenesten og andre instanser fra å få henvendelser fra begge arbeidsgiverlinjer i Den norske kirke på lokalt plan.

 

Soknebud, hjemmebesøk o.l.

Kirkelig personell vil kunne være særlig utsatt i situasjoner hvor det gjennomføres soknebud, hjemmebesøk eller andre fysiske møter utenfor kirkens lokaler.

For å få snarlig kontroll og oversikt over slike aktiviteter, er det viktig at arbeidsgiverne gir instruksjon til ansatte om at alle slike aktiviteter skal godkjennes av arbeidsgiver.

Arbeidsgiver har et betydelig ansvar for å sørge for at de ansatte ikke utsettes for smittefare. Det følger direkte av aml. § 4-1 at arbeidsgiver ved planlegging og utforming av arbeidet skal legge vekt på å forebygge skader og sykdommer. Arbeidsmiljøloven stiller ekstra strenge krav hvor det er biologisk helsefare, jf. aml. § 4-5. I forskrift om utførelse av arbeid kapittel 6, se forskriften her, er det gitt bestemmelser om arbeid i omgivelser som kan medføre eksponering for biologisk faktorer.

Det følger av forskriftens § 6-1 at «Arbeidsgiver skal for enhver aktivitet vurdere om det kan være fare for at arbeidstaker utsettes for biologiske faktorer. Kan aktiviteten medføre fare for deres helse eller sikkerhet, skal eksponeringen kartlegges og det skal vurderes hvordan eksponeringen finner sted. Både smitterisiko og andre helsefarer skal vurderes. På dette grunnlag skal arbeidsgiver risikovurdere forholdene.»

 

Kontakt med personer som er omfattet av smitteverntiltak

Personer som er omfattet av enten hjemmekarantene, hjemmeisolering eller isolering i sykehus er underlagt restriksjoner.

Selv om smittefaren i utgangspunktet er lav for personer som er i hjemmekarantene og som ikke viser tegn til symptomer på covid-19, er det forutsatt at disse ikke skal ha kontakt med andre utenfor husstanden.

Ved ønske om at kirkelige ansatte skal komme på hjemmebesøk til personer som er underlagt smitteverntiltak, bør det foretas en vurdering om behovet for hjemmebesøk kan løses på en alternativ måte, enten ved telefonsamtale eller annen kontakt som ikke innebærer fysisk kontakt. Bispemøtet har gitt råd vedrørende gjennomføring av soknebud i eget skriv (12. mars).

Dersom behovet ikke kan avhjelpes på en alternativ måte, må et hjemmebesøk skje i tett dialog med kommuneoverlegen, som ansvarlig myndighet for smitteverntiltaket. Arbeidsgiver må i tillegg i samråd med kommuneoverlegen foreta en risikovurdering med tanke på fare for smitte for den ansatte. Tilgang til, opplæring i bruk og riktig håndtering av smittevernutstyr vil være helt avgjørende for at slike besøk skal kunne gjennomføres. For helsepersonell kan informasjon om beskyttelsesutstyr etc. finnes hos FHI. Hvorvidt kirkelig personell vil kunne få tilgang til smittevernutstyr tilsvarende som for helsepersonell, vil måtte avklares konkret i dialog med kommunelege/lokal helseinstitusjon.

 

Sykehjem og andre helseinstitusjoner

Det er per 12.03.20 innført restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner.

Kirkelig ansattes eventuelle fysiske tilstedeværelse på sykehjem kan derfor ikke gjennomføres uten nær forutgående dialog med og tillatelse fra det aktuelle sykehjem/sykehus. På samme måte som andre fysiske møter, må slike besøk også risikovurderes av arbeidsgiver og det må forutsettes tilgang til nødvendig smittvernutstyr.

 

Hjemmebesøk hos personer som ikke er underlagt smitteverntiltak

Gitt den uoversiktlige situasjonen med ukontrollert smitte må all kontakt med kirkens medlemmer/brukere risikovurderes. God håndhygiene og tilstrekkelig avstand vil kunne vil kunne redusere risokoen for smitte.

Vi antar at den generelle smittefaren vil variere fra kommune til kommune. Det forutsettes at arbeidsgiver oppretter kontakt med kommuneoverlegen for å få medisinfaglig rådgivning ved vurdering av hvorvidt hjemmebesøk er forsvarlig å gjennomføre.

 

Verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Verneombud og arbeidsmiljøutvalg har sentrale roller i saker som angår arbeidsmiljøet, jf. aml. kapittel 6 og 7. Det er derfor svært viktig at disse involveres i eventuelle vurderinger og beslutninger som tas i forbindelse med koronaepidemien og som har betydning for arbeidsmiljøet.

For små virksomheter som der det etter loven ikke opprettes arbeidsmiljøutvalg, minner KA om muligheten til å etablere en såkalt arbeidsmiljøgruppe bestående av daglig leder/kirkeverge og verneombud, jf. Hovedavtalen § 11-2.

 

Vurdere bedriftshelsetjeneste

Iht. aml. § 3-3 plikter arbeidsgiver å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet når risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Vurderingen av om slik plikt foreligger skal foretas som ledd i gjennomføringen av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Dersom det blir aktuelt for virksomhetene å gjennomføre besøk som innebærer nær kontakt med smittede, anbefaler vi at virksomheten knytter seg til bedriftshelsetjenesten, for å få bistand til risikovurderinger og planlegging av tiltak for å redusere smittefaren.

 

Viktige ressurssider:

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone