Gleder seg over penger til bevaringsprogram for steinkirker

Marit Halvorsen Hougsnæs, administrerende direktør i KA. Foto: KA
Publisert: 21/11/2018
Den endelige avtalen om statsbudsjett for 2019 gir 10 millioner til bevaring av steinkirker, 10 millioner til klimasikring av utsatte og verneverdige kirkebygg, øker rammetilskuddet til Den norske kirke, gjenåpner rentekompensasjonsordningen og reverserer det opprinnelige kuttet til KABB.

Tirsdag kveld ble regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti enige om statsbudsjettet for 2019. Det er flyttet på drøyt 4,3 milliarder i forhold til regjeringens opprinnelige forslag. Flere av endringene berører KAs arbeidsområder. Blant annet er det satt av 10 millioner et program for bevaring av steinkirker fra middelalderen. I tillegg er det bevilget 10 millioner til klimasikring av utsatte og verneverdige kirkebygg.

– Vi er svært glade for dette. Prioriteringen viser at vår rapport om kirkenes tilstand er blitt lagt merke til og blir fulgt opp, sier administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, Marit Halvorsen Hougsnæs.

– Økt nasjonal satsning for bevaring av kirkebygg

Hun viser til «Kirkekontroll», en rapport som KA utarbeider hvert fjerde år, senest nå i vår. Årets rapport har et ekstra fokus på hvordan klimaendringer vil intensivere behovet for ettersyn og vedlikehold i fremtiden.

Rapporten viser også at middelalderkirkene i stein er den gruppen kirkebygg som er i dårligst forfatning. KA har derfor satt et særlig søkelys på disse kirkene de siste månedene og lagt fram skisse til et statlig bevaringsprogram, som det nå altså er bevilget penger til i 2019.

– Vi ser fram til å kunne bidra inn i det vi oppfatter som starten på en økt nasjonal satsning for bevaring av kirkebygg som viktige lokale og nasjonale kulturskatter, sier Hougsnæs.

– Det er også gledelig at rentekompensasjonsordningen for kirkebygg er åpnet opp igjen, legger hun til.

Denne ordningen fungerer slik at staten dekker rentene på lån som kommunene ta opp til bygging og vedlikehold av kirker.

– Trenger forutsigbarhet i finansieringen

I regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett var tilskuddet til Kirkerådet, som blant annet har ansvaret for hele presteskapet, kuttet med 46 millioner kroner. I tillegg ble det foreslått et effektiviserings- og innsparingskrav på 0,5 prosent, tilsvarende om lag 10 millioner, slik at det totale kuttforslaget var på 56 millioner.

I det ferdige budsjettet er hele kuttet reversert. I tillegg er det lagt på 14 millioner, som vil gå til diakonale tiltak samt til kirkebygg, skriver Kirkerådet i en pressemelding.

– Det er et viktig signal at statsbudsjettet for 2019 øker rammetilskuddet til Den norske kirke. Fristillingen fra staten er av ny dato, og behovet for forutsigbarhet i finansieringen er av stor betydning både for de nærmere 4 millioner kirkemedlemmer og for å kunne videreutvikle kirken som arbeidsplass, sier Marit Halvorsen Hougsnæs i KA.

– Folk skal kunne være trygge på at kirken er nærværende over hele landet med kvalifisert personell og et tilgjengelig tjenestetilbud.  Det gir også drahjelp i arbeidet for å rekruttere til kirkelig arbeid, påpeker hun.

 Anerkjenner KABBs arbeid

KA er også tilfreds med at det foreslåtte kuttet til organisasjonen KABB er fjernet i den endelige budsjettavtalen. KABB har i flere fått tilskudd til å drive et lydbokbibliotek på oppdrag fra det offentlige, men regjeringen foreslo først å samle alt ansvar for dette hos den statlige virksomheten Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) og dermed kutte bevilgningen på mer enn 3 millioner i året.

– Vi gleder oss over at budsjettpartnerne ser verdien av KABBs arbeid og anerkjenner organisasjonen som en viktig aktør på sitt felt. Vi har jobbet for reversering av det foreslåtte kuttet, og sammen med KABB vil vi nå arbeide for å sikre en mer langsiktig og forutsigbar statlig finansiering, sier Marit Halvorsen Hougsnæs i KA.

KIRKEKONTROLL: Klimaendringene truer kirkene våre

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone