Landsrådet samlet seg om ny strategiplan

Det ekstraordinære landsrådet vedtok forslaget til ny strategiplan. Foto: KA
Publisert: 23/04/2018
Ekstraordinært landsråd ga sin tilslutning til styrets forslag til ny strategiplan for KA.

– Med dette vedtaket har landsrådet angitt retning for styrets arbeid de neste årene, sier styreleder Hege Hovland Malterud.

Samtidig som KAs øverste organ, landsrådet, våren 2017 vedtok ny strategiplan for organisasjonen, ble det bestemt å avholde et ekstraordinært landsråd i 2018 for en mer omfattende gjennomgang av planen. Landsrådet samles normalt bare hvert andre år.

– Det er tatt viktige og riktige skritt

Høsten 2017 ble det arrangert en innspillskonferanse for et utvalg av KAs medlemsvirksomheter. Alle medlemmer ble deretter invitert til å delta i en høring. På bakgrunn av innspillene la styret fram et forslag til ny strategiplan til det ekstraordinære landsrådet som var samlet i Oslo 23. april.

– Vi er tilfredse med at prosessen fram mot den strategiplanen vi nå har vedtatt, har vært god for bredden av KAs medlemskategorier. I møtet ga flere delegater uttrykk for at de anerkjenner at det er tatt viktige og riktige skritt siden landsrådet i fjor. Det er vi i styret glade for, sier Malterud.

Fullmakt til redaksjonelle endringer

Landsrådet ga sin enstemmige tilslutning til den strategiplanen som styret foreslo. I det foreslåtte punktet om lovgivning ble det i tillegg lagt inn et nytt ledd (kursivert) om at KA skal jobbe for «en fremtidig kirkelovgivning som understøtter kirkens oppdrag og demokratiske styreform» (Medlemmenes rammebetingelser → Arbeidsrett, styring og ledelse, punkt 7).

Det ble også vedatt å gi styret fullmakt til å vurdere redaksjonelle endringer knyttet til «Samfunnsansvar» og «Omdømme og samfunnskontakt» samt hvor detaljert kompetansebyggingsvirksomheten skal beskrives (Medlemsrådgiving og kompetansebygging → Arbeidsrett, styring og ledelse, punkt a 2).

Den nye strategiplanen gjelder fram til KAs landsråd i 2021.

Nedsatte arbeidsgruppe

I sitt møte i forkant av landsrådets møte 23. april, vedtok styret i KA å få utredet behovet for en justering av organisasjonens vedtekter.

– Det er behov for å tydeliggjøre spilleregler for håndtering av spørsmål og saksfelt der Kirkemøtet i rollen som øverste organ i Den norske kirke har bestemmende innflytelse over viktige elementer i andre medlemmers rammebetingelser. Styret har derfor besluttet å nedsette en arbeidsgruppe som skal jobbe med denne problemstillingen og komme tilbake til KAs styret med konkrete forslag, sier Malterud.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone