Om KA/Organer i KA

Organer i KA

KA har to valgte styringsorganer: Landsrådet og styret. Det er KAs medlemmer som velger representanter til Landsrådet - KAs øverste organ. I tillegg er Norges kirkevergelag en del av KAs organisasjon.

Landsrådet

KAs øverste ansvarlige organ er Landsrådet.

KAs landsråds sammensetning: Lokale kirkelige organer i Den norske kirke velger inntil 5 representanter og minimum 3 representanter, fra hvert bispedømme. For lokale kirkelige organ med over 100 årsverk gis det ett tilleggsmandat. På nåværende tidspunkt gjelder det fire fellesråd. Rettssubjektet Den norske kirke med dets organer representeres med 1 medlem pr. 93 årsverk. På nåværende tidspunkt utgjør det 17 representanter. Øvrige medlemmer velger ett landsrådsmedlem pr. 93 årsverk. Denne gruppen skal samlet minimum ha 3 medlemmer i landsrådet.

Neste ordinære landsråd er 29.-30. april 2019. Frist for å melde saker er 8 uker før (1. mars).

Informasjon om hvem som er valgt til representanter til KAs landsråd 2017-2021 finnes under Relaterte dokumenter. 

Styret

Mellom landsrådene ledes KA av et styre på syv representanter valgt for to år. Leder og nestleder velges også av landsrådet. Du finner en oversikt over styremedlemmene i lenken ved siden av denne artikkelen.

Er du eller vet du om en aktuell styrekandidat?

Å sitte i KAs styre er et verv på 2 år. Styret består av 7 medlemmer og har tre varamedlemmer. 1. vara møter fast. Styret har møter ca 6 ganger i året. Styret er ansvarlig for at landsrådets vedtak gjennomføres, og forbereder landsrådssaker, behandler saker om medlemskap, budsjett med mer. Valg til styret for perioden 2019-2021 blir på KAs landsråd i april 2019. Valgkomiteen har startet sitt arbeid, og skal legge frem forslag til kandidater til styret og ønsker innspill på aktuelle styrekandidater. Alle KAs medlemmer kan melde forslag til styrekandidater. Vi ber om at innspill sendes ka@ka.no innen 1. desember.

På bildet øverst på siden: Styret i KA 2017-2019. F.v. Siv Mari Forsmark, Gard Sandaker-Nielsen, Lill Tone Grahl-Jakobsen, Hege Hovland Malterud (leder), Dag Landmark (nestleder), Helga Hjetland og Harald Askeland.

 

Norges kirkevergelag

Norges kirkevergelag (NKVL) er et rådgivende kompetansenettverk innen KA.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone