Nesseby kirke i Finnmark. Innfelt: Seniorrådgiver Harald Ringstad i KA. Foto: Jechstra/Flickr/KA
2019-01-10

Nytt verktøy skal sikre bedre kartlegging av vedlikeholdsbehov

En mer profesjonell forvaltning av kirkebyggene krever mer av fellesrådene. KAs nye tilstandsanalyseverktøy gir kirkevergen grunnlag for egne prioriteringer og dokumenterer behovet bedre overfor kommunen.

– KA erkjenner at det er et behov for å gjennomføre periodiske tilstandsanalyser for alle kirkebygg, som grunnlag for regelmessige vedlikeholdsarbeider. Dette tilstandsanalyseverktøyet skal være til hjelp for den lokale kirkebyggforvalter, sier Harald Ringstad, seniorrådgiver i avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning i KA.

De kirkelige fellesrådene sitter med ansvaret for kirkebyggforvaltningen lokalt. Dette ansvaret er krevende og profesjonaliseringen på dette området øker stadig. KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter ønsker å hjelpe de lokale folkevalgte med å forenkle dette arbeidet, samtidig som man opprettholder kvaliteten. Derfor har man utviklet et analyseverktøy som skaffer fellesrådene en oversikt over kirkebyggets tilstand, og samtidig gir et kostnadsestimat over vedlikeholdsbehovet de neste fem årene.

Gir oversikt over kostnader

– Verktøyet skal bidra til en enkel og praktisk gjennomføring av anbudsprosess for anskaffelse av en fagrådgiver, og for å gjennomføre selve tilstandsanalysen av kirkebygget, sier Ringstad.

Kort fortalt inneholder analyseverktøyet en veileder for fellesrådet for gjennomføring av tilstandsanalysen, et konkurransegrunnlag for innhenting av teknisk fagkonsulent, en veileder for fagkonsulent med førende anvisninger, en sjekkliste for gjennomføring av selve analysen.

Dette ender opp i en tilstandsrapport, som inkluderer en estimert kostnad for de neste fem årene.

Fagkonsulenten får også en løsning for å registrere dataene i Kirkebyggdatabasen (KBDB).

Dypdykk i tilstanden

Ringstad påpeker hva som er spesielt med denne analysen kontra andre kontroller.

– Tilstandsanalysen skal utføres av en fagperson med nødvendige kvalifikasjoner og kan ikke likestilles med egenkontrollen som KA henter fra kirkevergene hvert fjerde år, sier han.

En tilstandsanalyse etter NS 3424 (standard for analyse av byggverk) skal gi kirkebyggforvalter et grundig dypdykk i byggets tilstand.

– Tilstandsanalysen vil også dokumentere budsjettbehov og vil tjene som et beslutningsdokument i budsjettprosesser og overfor fellesrådet og ikke minst overfor kommune, sier seniorrådgiveren.

Les mer om verktøyet her

Powered by Cornerstone