KAs ti bud for god kirkebyggforvaltning 

1. Hold taket tett
Sjekk hvert år at vann ikke trenger inn gjennom tak og tårn. Tett lekkasjer omgående.

2. Vedlikehold veggene
Sjekk hvert år at kledning og puss er hel og fin. Hold vinduer, dører og inngangspartier i god stand.

3. Led vannet vekk
Sjekk takrenner og nedløp for skader hvert år, og gjør det mens det regner. Rens takrenner, åpne nedløp og sjekk sandfang hver høst. Vedlikehold dreneringen.

4. Pass på uteområdet
Ryddighet forebygger skadeverk og brann. Hold parkeringsplasser, veier, belysning og så videre i orden. Søppeldunker må plasseres minst 10 meter fra kirken. Vegetasjon må holdes nede slik at den ikke skader kirken.

5. Kontroller tekniske anlegg og enøk
Gjennomfør sakkyndig kontroll av tekniske anlegg og termografering i henhold til gjeldende krav eller oftere ved behov. Gjennomfør anbefalte servicerutiner og reparer feil raskt.

6. Skap et godt inneklima og et lavt energiforbruk
Fellesrådet bør utnevne en enøk-ansvarlig. Det bør innføres brukstilpasset varmestyring og tilstrekkelig oppvarmingseff ekt (KA anbefaler mellom 27 og 35 W/m3). Dette reduserer energiforbruket og gir et godt bevaringsmiljø for interiør, inventar og orgel. Bruk KAs enøk-veileder.

7. Sørg for god tilgjengelighet for alle
Sjekk at ramper, teleslynge og andre tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne er i orden. Hold rømningsveger åpne, ryddige og snøfrie.

8. Ha god sikring av bygg og verdigjenstander
Lag sikringsplan for verdigjenstander og oppbevar dem på riktig plass og sjekk at innbruddssikring og -alarm fungerer. Ikke oppbevar penger i kirken. Sjekk brannsikringsutstyr og gjennomfør pålagte øvelser og branntekniske kontroller, bruk KAs brannverndokumentasjon og mal for brannteknisk gjennomgang. Sørg for at en sikringsplan er tilgjengelig for brannvesenet.

9. Ha gode rutiner for drift, vedlikehold og dokumentasjon
Etabler gode rutiner for renhold, daglig drift, vaktmestertilsyn og mindre vedlikehold. Etabler et årshjul for vedlikehold med sjekk av alle kirker og bygg etter KAs sjekkliste hver høst. Etabler vedlikeholdsplaner og dokumentasjon av utførte tiltak.

10. La kirken leve!
Hvert fjerde år gjennomføres en tilstandsanalyse av en fagkonsulent etter KAs analyseverktøy. Analysen registreres i Kirkebyggdatabasen.

Powered by Cornerstone