Hovedtariffavtalen for Den norske kirke 01.05.2018 – 30.04.2020

Hovedtariffavtalen er reforhandlet for perioden 2020-2022. En oppdatert utgave av avtalen kommer snart, i mellomtiden henviser vi til rundskrivene om iverksetting av tariffoppgjøret for oppdatert informasjon om lønnstabeller etc.

En trykt utgave av avtalen kan kjøpes i vår nettbutikk.

Du kan laste ned pdf-versjon av den trykte utgaven her.

Innhold

KAPITTEL 0   HOVEDAVTALENS DEL A

KAPITTEL 1   FELLESBESTEMMELSER

§ 1        Innledende bestemmelser

§ 2        Tilsetting

§ 3        Oppsigelse, omplassering

§ 4        Arbeidstid

§ 5        Godtgjøring for særskilt arbeidstid m.m.

§ 6        Overtid - forskjøvet arbeidstid

§ 7        Ferie

§ 8        Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon

§ 9        Lønn under avtjening av verneplikt

§ 10      Ytelser etter dødsfall/gruppelivsforsikringer

§ 11      Erstatning ved yrkesskade/yrkessykdom

§ 12      Lønnsansiennitet og andre lønnsbestemmelser

§ 13      Stedfortredertjeneste/konstituering

§ 14      Permisjon

§ 15      Lønnsutbetaling

KAPITTEL 2   PENSJONSFORHOLD

2.0        Definisjon

2.1        Tjenestepensjonsordning

2.2        Avtalefestet pensjon (AFP)

2.3        Tilleggslønn og forholdet til pensjonsgivende inntekt

2.4        Arbeidstakere med særaldersgrenser

KAPITTEL 3   GENERELLE LØNNS- OG STILLINGSBESTEMMELSER

3.0        Bruttolønn

3.1        Endret plassering i lønnskapittel

3.2        Lokal lønnspolitikk

3.3        Kompetanse – læring og utvikling

3.4        Ledere

3.5        Hovedtillitsvalgt/områdetillitsvalgt/fellestillitsvalgt – avlønning

3.6        Tilleggslønn

KAPITTEL 4   SENTRALT LØNNS- OG STILLINGSREGULATIV

4.1        Lokale forhandlinger

4.2        Særskilte forhandlinger

4.3        Beholde og rekruttere arbeidstakere

4.4        Regulering 2. avtaleår

4.5        Innledende merknader

4.6        Lønnsgrupper, stillingskoder, garantilønn

4.7        Lønnsgrupper, stillingskoder, garantilønn rDnk

4.8        Unge arbeidstakere

KAPITTEL 5   LOKALT LØNNS- OG STILLINGSREGULATIV

5.0        Innledende merknader

5.1        Stillinger

5.2        Årlig lønnsforhandling

5.3        Annen lønnsregulering

5.4        Prinsipper for lønnsfastsettelse

KAPITTEL 6   LÆRLINGER

KAPITTEL 7   VARIGHET

VEDLEGG 1     Stillingskoder

VEDLEGG 2     Vedtekter for Tjenestepensjonsordning – TPO

Kapittel 1     Pensjonsordningens formål og organisasjon

Kapittel 2     Hvem pensjonsordningen omfatter

Kapittel 3     Unntak fra medlemskap

Kapittel 4     Pensjonsgrunnlaget

Kapittel 5     Medlemstid

Kapittel 6     Aldersgrense

Kapittel 7     Alderspensjon

Kapittel 8     Midlertidig uførepensjon og uførepensjon

Kapittel 9     Ektefellepensjon

Kapittel 10   Barnepensjon

Kapittel 11   Fratreden før aldersgrensen

Kapittel 12   Utbetaling, tilbakekreving og krav om folketrygdytelser

Kapittel 13   Premie

Kapittel 14   Opphør og flytting

Kapittel 15   Anke

Kapittel 16   Styre og administrasjon

VEDLEGG 3     Vedtekter for Avtalefestet pensjon – AFP

VEDLEGG 4     Retningslinjer for lokale forhandlinger - god forhandlingsskikk

VEDLEGG 5     Lokale retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid

VEDLEGG 6     Avtale om OU-arbeid

VEDLEGG 7     Om kompetanseutvikling

VEDLEGG 8     Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak)

VEDLEGG 9     Hjelpetabell med lønnssatser

VEDLEGG 10   Tariffavtale om avtalefestet pensjon (AFP)

 

KAPITTEL 0   HOVEDAVTALENS DEL A

 

KAPITTEL 1   FELLESBESTEMMELSER

 

§ 1     Innledende bestemmelser

 

1.0        Omfang

Denne hovedtariffavtale gjelder for arbeidsgivere som er organer i Den norske kirke.

 

1.1        Hovedregel

Denne hovedtariffavtale gjelder for alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid (ev. gjennomsnittlig arbeidstid) pr. uke, dog med de unntak som er nevnt i de enkelte paragrafer.

 

1.2        Deltidsstillinger

Med deltidstilsatte forstås arbeidstaker som har et fast forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid (ev. i gjennomsnitt) pr. uke, som er mindre enn den som gjelder for heltidstilsatte i samme arbeidsområde. Deltidstilsatte arbeidstakere har samme rettigheter etter Hovedtariffavtalen som heltidstilsatte dersom ikke annet framgår av den enkelte bestemmelse.

 

1.3        Ekstraordinært arbeid

Settes det i gang ekstraordinære arbeider for å avhjelpe arbeidsløshet, skal det være adgang til å opprette egen tariffavtale for disse arbeiderne.

 

1.4        Gjelder kun for rettssubjektet Den norske kirke:

Lønn

Definisjon av lønn: Lønn omfatter avtalt lønn i stillingen og faste månedlige tillegg dersom annet ikke er avtalt i denne avtale, eller i særavtale inngått mellom KA og arbeidstakerorganisasjonene.

 

Månedslønn er årslønn dividert med 12. Daglønn er månedslønn dividert med 30. Med timelønn forstås årslønn dividert med 1850 hvis ikke annet er avtalt.

Tilbake til innholdsfortegnelse

 

§ 2     Tilsetting

 

2.1        Formkrav

Tilsetting skal skje skriftlig, jf. arbeidsmiljøloven.

 

2.2        Kvalifikasjoner

Ved tilsetting og opprykk skal det i første rekke tas hensyn til søkernes kvalifikasjoner (teoretisk og praktisk utdanning samt skikkethet for stillingen).

 

Når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt eller tilnærmet likt, kan søker hvis kjønn er underrepresentert foretrekkes når dette er i samsvar med likestillings- og diskrimineringsloven. Når søkere for øvrig står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes den søker som har lengst tjeneste i virksomheten.

 

2.3        Heltid/deltid/midlertidig tilsatt

 

2.3.1     Heltids-/deltidsstillinger

Det skal som hovedregel tilsettes i heltidsstilling, med mindre omfanget av arbeidet eller en vurdering av arbeidssituasjonen tilsier noe annet. Ved ledighet foretas en gjennomgang av arbeidsplaner og oppgavefordeling for å vurdere sammenslåing av deltidsstillinger.

 

Arbeidsgiver skal informere og drøfte prinsippene for bruk av deltidsstillinger med de tillitsvalgte. Ved ledig stilling skal deltidstilsatte ved intern utlysning tilbys ut-videlse av sitt arbeidsforhold inntil hel stilling, dersom vedkommende er kvalifisert for stillingen.

 

De lokale parter skal drøfte utarbeidelsen av retningslinjer for hvordan det kan til- strebes redusert bruk av deltidsstillinger. Det vises til vedlegg 5: «Lokale retnings- linjer for redusert bruk av uønsket deltid».

 

2.3.2     Midlertidig tilsetting – innleie

Arbeidsgiver skal informere og drøfte prinsippene for bruk av oppdragstakere, innleid arbeidskraft og midlertidige tilsettinger. Unntatt herfra er vikariater. Arbeids-markedstiltak forutsettes behandlet etter de regler som gjelder for disse.

 

2.4        Helseopplysninger

Se arbeidsmiljøloven § 9-3.

 

Tilbake til innholdsfortegnelse

 

§ 3     Oppsigelse, omplassering

 

3.1        Formkrav

Oppsigelse skal skje skriftlig.

 

3.2        Oppsigelsesfrister

 

3.2.1     Hovedregel

Som hovedregel gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder regnet fra opp-sigelsestidspunktet.

 

Vedrørende eldre arbeidstakere mv., se arbeidsmiljøloven § 15-3 (3).

 

3.2.2     Prøvetid mm

For arbeidstakere som er tilsatt med en prøvetid på inntil 6 måneder og for arbeidstakere som er inntatt til å utføre et arbeid av forbigående art av inntil 2 måneders varighet gjelder en oppsigelsestid på 14 dager.

 

3.2.3     Andre frister

Ved oppsigelse av arbeidsavtaler i henhold til arbeidsmiljøloven § 14-9 før avtalens utløp, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned regnet fra oppsigelsestidspunktet.

 

3.3        Innskrenkning/rasjonalisering

Ved innskrenkning/rasjonalisering skal, under ellers like vilkår, de med kortest tjeneste innenfor vedkommende arbeidsområde i virksomheten sies opp først, jf. arbeidsmiljøloven § 15-7 (2) og Hovedavtalen § 9-4.

 

3.4        Omplassering

 

3.4.1     Ved omplassering/overgang til lavere lønnet stilling i samme virksomhet* pga. omorganisering, sykdom, skade, rasjonalisering eller andre grunner som ikke skyldes arbeidstakerens forhold, skal arbeidstakeren beholde sin nåværende lønnsplassering som en personlig ordning.

 

Gjelder kun for rettssubjektet Den norske kirke:

For stillinger i lønnsgruppe omfattes de til enhver tid gjeldende opprykks-bestemmelser hvis omplassering skyldes sykdom eller yrkesskade.

 

3.4.2     Andre forhold

Arbeidstaker som etter avtale med menighetsrådet/fellesrådet/virksomheten* går over til lavere lønnet stilling i virksomheten, kan som en personlig ordning beholde inntil sin tidligere stillings lønn på overgangstidspunktet når dette er en del av avtalen.

 

* virksomhet i denne sammenheng: selvstendig juridisk enhet

Tilbake til innholdsfortegnelse

 

§ 4     Arbeidstid

 

4.1        Definisjon

Arbeidstid er den tid arbeidstaker etter lov og avtale står til disposisjon for arbeids-giver. Aktivt arbeid regnes i sin helhet med i arbeidstiden, mens hjemmevakt medregnes forholdsmessig, jf. pkt. 4.3.

 

4.2        37,5 t.

Den ordinære arbeidstid skal ikke overstige gjennomsnittlig 37,5 timer pr. uke, jf. arbeidsmiljøloven §§ 10-4 og 10-12.

 

4.2.1     Kontoradministrasjon

Kontoradministrasjonens ordinære arbeidstid skal være den som nå gjelder i den enkelte virksomhet, dog ikke ut over hva som følger av pkt. 4.2.

 

4.2.2     35,5 t.

Ukentlig arbeidstid skal ikke overstige gjennomsnittlig 35,5 timer i følgende tilfelle:

 

1  I turnusordninger hvor ordinært arbeid må utføres mellom kl. 20.00 og kl. 06.00.

2  Ved arbeid minst hver 3. søndag.

3  Ved døgnkontinuerlig skiftarbeid.

 

4.2.3     33,6 t.

Ukentlig arbeidstid skal ikke overstige gjennomsnittlig 33,6 timer ved helkontinuerlig skiftarbeid eller i sammenlignbare turnusordninger.

 

4.2.4     Tredelt skift- og turnusarbeid

For tredelt skift- og turnusarbeid som ikke faller inn under pkt. 4.2.3 og som innebærer at den enkelte arbeidstaker må arbeide minst hver tredje søndag, reduseres den ordinære arbeidstiden med utgangspunkt i 37,5 timer pr. uke slik:

-   Hver arbeidet time på søn- og helgedag, jf. arbeidsmiljøloven § 10-10 (1), regnes lik 1 time og 10 minutter.

-   Hver arbeidet time om natten, jf. arbeidsmiljøloven § 10-11 (1), regnes lik 1 time og 15 minutter.

Det gis bare kompensasjon for arbeid som utføres enten om natten, eller på søn- og helgedag. Arbeidstiden kan maksimalt reduseres til 33,6 timer i løpet av en uke og skal ikke overstige 35,5 timer pr. uke.

 

4.3        Beredskap/vaktordninger/hjemmevakt

1.  Behovet for beredskap/vaktordninger/hjemmevakt drøftes med arbeidstakerens tillitsvalgte før ordningen iverksettes, jf. aml §§ 10-3, 10 4 og 10-5.

2.  Vaktordningen skal innarbeides i en plan. Beregning av arbeidstiden følger bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

3.  Arbeidstakeren plikter å delta i den vaktordningen som blir etablert.

4.  Arbeidsplaner med beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet må utarbeides i samsvar med arbeidsmiljølovens krav om arbeidsfrie perioder, jf. aml § 10-8.

%

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone