Hovedtariffavtalen for Den norske kirke 01.05.2020 – 30.04.2022

Hovedtariffavtalen (HTA) gjelder for arbeidsgivere som er organer i Den norske kirke. Vi gjør oppmerksom på at andre medlemmer i KA («organisasjonsmedlemmer») har en egen HTA. Informasjon om endringer i forhold til forrige avtaleperiode samt iverksetting av forhandlingsresultatet er gitt i rundskriv 04/2021.

Vi presiserer at avtalen inneholder noen bestemmelser som gjelder kun for enten rettssubjektet Den norske kirke (rDnk) eller for fellesråd/menighetsråd. I avtalen er dette markert slik at enkeltbestemmelser som gjelder kun for rDnk er kursivert.

Dessuten er det øverst i samtlige bestemmelser/kapitler som gjelder kun for rDnk eller kun for fellesråd/menighetsråd angitt en forklarende setning om dette.


Det er ellers gjort noen redaksjonelle endringer siden forrige avtale:
• Gammelt kapittel 2, vedlegg 2 og vedlegg 3 utgår, jf. særavtale om pensjonsbestemmelser i Den norske kirke
• Kapittel 6 «Lærlinger» blir nytt kapittel 2 «Lærlinger»
• Kapittel 7 «Varighet» blir nytt kapittel 6 «Varighet»
• Vedlegg 7 «Om kompetanseutvikling» blir nytt vedlegg 2 «Om kompetanseutvikling»
• Vedlegg 8 «Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak)» blir nytt vedlegg 3 «Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak)»
• Vedlegg 9 «Hjelpetabell» blir nytt vedlegg 7 «Hjelpetabell»
• Vedlegg 10 utgår


Der hvor det gjelder egne eller supplerende bestemmelser i kapittel 1 for virksomheter i Oslo som tidligere fulgte Oslo kommunes Dok. 25, er dette markert med symbolet  ved det aktuelle punktet/den aktuelle paragrafen.

Klikk her for å lese og laste ned den oppdaterte hovedtariffavtalen.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone