Hovedtariffavtale for organisasjonsmedlemmer – 01.01.2018-30.04.2018. Oppdater tekst 2018-2020 kommer

Vi viser til rundskriv 13/2017 om uravstemning over ny HTA for organisasjonsmedlemmer. Uravstemningen er nå gjennomført, og medlemmene har vedtatt det anbefalte forslaget til ny HTA. Avtalen trer i kraft 01.01.2018. Dette rundskrivet berører kun organisasjonsmedlemmer, og medfører ingen endringer for øvrige KA-medlemmer.

I. Uravstemningen

Ved fristens utløp 14. desember 2017 klokken 12:00 hadde tre av fire organisasjonsmedlemmer avgitt stemme, og alle stemte «ja» til forslaget. Den nye avtalen er med det vedtatt, jf. KAs vedtekter § 5, og trer i kraft og iverksettes 01.01.2018.

 

II. Virksomheter

Hovedtariffavtalen for organisasjoner gjelder foreløpig følgende virksomheter: 
•    IKO 
•    KIFO 
•    K-stud
•    Vestby frivilligsentral

Andre organisasjoner (virksomheter som ikke er organer i Den norske kirke) som har meldt seg inn eller som kommer til å melde seg inn i KA, skal godkjennes av de sentrale parter før de formelt kan tiltre avtalen.

For øvrige medlemmer av KA vil det ikke skje noen endringer. 

 

III. Innholdet i avtalen

For en gjennomgang av innholdet i den nye Hovedtariffavtalen, vises det til KAs rundskriv 13/2017. KA vil rett over nyttår komme tilbake med nærmere veiledning og beskrivelser for endringer av pensjonsordninger m.m. Selve avtaleteksten ligger på KAs nettsider under «Tariff».


IV. Frister, overgangsordninger

Som nevnt i rundskriv 13/2017, er det for virksomhetene nevnt i pkt. II avtalt overgangsregler for innføring av ny pensjonsordning. Ny pensjonsordning i henhold til avtalen må for disse være på plass senest innen utgangen av 2018. KA oppfordrer virksomhetene å starte prosessen så raskt som mulig da det vil måtte påregnes noe tid for å få til gode interne prosesser i overensstemmelse med de retningslinjer som er fastsatt.

For eventuelt nye virksomheter som tiltrer avtalen vil det måtte avtales overgangsordninger i hvert enkelt tilfelle.

 

V. Hovedavtalen

Det er én Hovedavtale i KA. Organisasjonsmedlemmer vil fortsatt være bundet av denne i likhet med KAs øvrige medlemmer. Hovedavtalen ble ved forhandlinger i desember i år prolongert med ett år, ut 2018. Det er kun én endring fra 01.01.2018, og den gjelder kun for organisasjonsmedlemmer. På KA-området har det frem til nå ikke vært anledning til å permittere av rent økonomiske årsaker. For virksomheter bundet av HTA for organisasjonsmedlemmer er dette nå endret, og følgende bestemmelse er inntatt i Hovedavtalen som ny § 13-1 c):

c) For virksomheter bundet av Hovedtariffavtalen for organisasjoner: 
Når det foreligger saklig grunn som gjør det nødvendig for virksomheten, og dagpengerettigheter tilstås. Ved permittering kan ansiennitet fravikes når det foreligger saklig grunn. Denne bestemmelsen er ikke til hinder for bruk av rullerende permittering.

 

VI. Varighet og senere forhandlinger

For å følge de vanlige intervallene for hovedtariffavtaler, vil denne avtalen kun gjelde til 30.04.2018. Deretter vil den reforhandles i hovedtariffoppgjøret 2018.  

KA vil ha som mål å gjøre avtalen ytterligere tilpasset organisasjons-medlemmer. I den forbindelse vil det også bli innkalt til en egen arbeidsgiver-konferanse for organisasjonsmedlemmer i forkant av forhandlingene til våren.

VII. Fagforeninger som er part i avtalen
Følgende fagforeninger er part i den nye Hovedtariffavtalen for organisasjoner:
•    Akademikerforbundet
•    Delta
•    Diakonforbundet
•    Fagforbundet
•    Fellesorganisasjonen
•    Forskerforbundet
•    Kirkelig undervisningsforbund
•    Lederne
•    Parat
•    Presteforeningen
•    Samfunnsviterne
•    Utdanningsforbundet

 

VIII. Spørsmål og kontaktinformasjon

Ved spørsmål til det materielle innholdet i Hovedtariffavtalen, kontakt spesialrådgiver Mona C. Sjødal.
Dersom du har øvrige spørsmål, kan forhandlingsleder Marianne Liaklev kontaktes.

 

Frank Grimstad                           Marit Halvorsen Hougsnæs
administrerende direktør           direktør

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone