OU-trekk november 2017

De sentrale partene er enige om et felles arbeid med opplæring og utvikling (OU) i KA-området. Som en del av avtalen skal det avsettes midler lokalt fra både arbeidsgiver og arbeidstaker til dette formålet. Arbeidsgiver skal foreta trekk hos de tilsatte ved utlønning i november. Dette rundskrivet gjelder ikke for rettssubjektet Den norske kirke, som har en egen ordning for OU-trekk.

Avtalegrunnlag
Avtalen med mandatet for OU-styrets arbeid er tatt inn som vedlegg 6 i Hovedtariffavtalen.

Finansiering av OU-arbeidet
OU-arbeidet finansieres med et trekk fra de lokale parter som tilsvarer 0,15 % av den registrerte grunnlønnsmassen hvert år i tariffperioden. Det konkrete beløpet beregnes og faktureres fra KA til den enkelte arbeidsgiver ut fra de dataene som innrapporteres til lønns- og personalregisteret (LPR) pr 1. desember 2017.

Arbeidstakers andel
Den delen av finansieringen som den enkelte arbeidstaker skal dekke, er fastsatt til kroner 210 pr. årsverk pr. år. Arbeidsgiver foretar et engangstrekk i lønn fra hver arbeidstaker på novemberlønnen 2017. Trekket er ikke skattefritt, det vil si at det skal trekkes av netto lønn. Alle fastlønte og timelønte skal trekkes, inkludert de som er i vikariater og engasjementer av mer enn 6 måneder varighet. Det skal beregnes forholdsvis for deltidsstillinger.

Oppbevaring og betaling av trekket
Trekket oppbevares av arbeidsgiver som kortsiktig gjeld i balanse-regnskapet i 2017. I løpet av første halvår 2018 sender KA en faktura som inneholder både arbeidstakernes (trekket fra novemberlønn) og arbeidsgivers andel av OU-midlene. Fakturaens pålydende (totalt 0,15 % av grunnlønnsmassen pr 1. desember) minus arbeidstakers andel blir arbeidsgivers andel. 

Rettssubjektet Den norske kirke
Rettssubjektet Den norske kirke (rDnk) har en egen OU-ordning, og dette rundskrivet gjelder derfor ikke for rDnk.  
 

Frank Grimstad
adm.dir.

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone