Politiattest for ansatte og frivillige

Å innhente politiattest fra ansatte og frivillige handler først og fremst om å beskytte barn og unge mot seksuelle overgrep og andre krenkelser.

Innhenting av politiattester fra ansatte og frivillige er et viktig signal om at kirken og kirkelige organisasjoner tar overgrepsproblematikken på alvor. Det primære formålet med å innhente politiattest fra ansatte og frivillige som har oppgaver overfor mindreårige, er å forebygge seksuelle overgrep og andre krenkelser mot barn og unge.

Virksomheter som ønsker å innhente politiattest fra ansatte eller frivillige trenger lovhjemmel. Lovbestemte organer i Den norske kirke har etter kirkeloven § 29 rett til å innhente politiattest fra frivillige og ansatte som skal «utføre oppgaver eller inneha tillitsverv der vedkommende vil ha omsorg for eller oppgaver knyttet til mindreårige».

I praksis gjelder dette mange stillingskategorier i Den norske kirke blant annet prester, kateketer, menighetspedagoger, ungdomsledere, diakoner, diakonimedarbeidere, kirkemusikere, kirketjenere og administrativt personell. Denne bestemmelsen er en «kan»-bestemmelse, og organer i Den norske kirke er ikke pålagt etter lov å innhente politiattest fra ansatte og frivillige.

Frivillige organisasjoner har etter politiregisterforskriften § 34-1 rett til å innhente politiattest fra ansatte og frivillige som skal utføre «oppgaver for organisasjoner som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming».

Forskjellen på barneomsorgsattest etter kirkeloven § 29 og politiattest etter politiregisterforskriften § 34-1 er at barneomsorgsattesten ikke gjelder for arbeid med voksne (over 18 år) med utviklingshemming.

For barnehager følger det av barnehageloven §19 at det kan innhentes politiattest fra de ansatte.

KA anbefaler alle kirkelige virksomheter til å kreve politiattest fra ansatte og frivillige.

For ansatte kan det bare kreves politiattest ved ansettelse, samt i enkelte tilfeller ved utvidelse av stilling eller skifte av stilling innen virksomheten. Dersom det kreves tilfredsstillende fremlagt politiattest ved ansettelse, må dette fremkomme av stillingsutlysningen. For nærmere fremgangsmåte for innhenting av politiattest ved ansettelse, se politiets nettside.

For frivillige kan det kreves politiattest selv om vedkommende har hatt det aktuelle vervet tidligere uten å bli avkrevd attest. For fremgangsmåte for innhenting av politiattest fra frivillige se nettsiden til Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. I tillegg anbefaler KA alle kirkelige virksomheter om å sørge for opplæring, rolleforståelse og utarbeide retningslinjer for de frivillige lederne. For mer informasjon om rolleavklaring og retningslinjer, se denne artikkelen om utfordringer spesielt knyttet til unge ledere.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone