Politiattest for ansatte og frivillige

Å innhente politiattest fra ansatte og frivillige handler først og fremst om å beskytte barn og unge mot seksuelle overgrep og andre krenkelser.

Gå til samleside om seksuell trakassering og overgrep

Innhenting av politiattester fra ansatte og frivillige er et viktig signal om at kirken og kirkelige organisasjoner tar overgrepsproblematikken på alvor. Det primære formålet med å innhente politiattest fra ansatte og frivillige som har oppgaver overfor mindreårige, er å forebygge seksuelle overgrep og andre krenkelser mot barn og unge.

Virksomheter som ønsker å innhente politiattest fra ansatte eller frivillige trenger lovhjemmel. For tros- og livssynssamfunn er det trossamfunnsloven som gir hjemmel for innhenting av politiattest. I § 20 heter det at Tros- og livssynssamfunn kan kreve at personer som med eller uten lønn skal tilsettes, utføre oppgaver eller inneha tillitsverv der de vil ha omsorg for eller oppgaver knyttet til mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal legge fram politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd.

I praksis kan dette gjelde mange stillingskategorier i Den norske kirke, blant annet prester, kateketer, menighetspedagoger, ungdomsledere, diakoner, diakonimedarbeidere, kirkemusikere, kirketjenere og administrativt personell. Denne bestemmelsen er en «kan»-bestemmelse, og organer i Den norske kirke er ikke pålagt etter lov å innhente politiattest fra ansatte og frivillige.

For frivillige organisasjoner er det politiregisterforskriften § 34-1 som regulerer innhenting av politiattest.

Barnehager har en egen hjemmel, og det følger av barnehageloven § 30 at det skal innhentes politiattest fra de ansatte.

KA anbefaler alle kirkelige virksomheter til å kreve politiattest fra ansatte og frivillige der det er hjemmel for det, som ett av flere ledd i det forebyggende arbeidet for å skape et trygt miljø for barn og andre utsatte grupper.

For ansatte kan det bare kreves politiattest ved ansettelse, samt i enkelte tilfeller ved utvidelse av stilling eller skifte av stilling innen virksomheten. Dersom det kreves tilfredsstillende fremlagt politiattest ved ansettelse, må dette fremkomme av stillingsutlysningen. For nærmere fremgangsmåte for innhenting av politiattest ved ansettelse, se politiets nettside.

For frivillige kan det kreves politiattest selv om vedkommende har hatt det aktuelle vervet tidligere uten å bli avkrevd attest. I tillegg anbefaler KA alle kirkelige virksomheter om å sørge for opplæring, rolleforståelse og utarbeide retningslinjer for de frivillige lederne.

I forbindelse med at det i 2011 for første gang ble åpnet for innhenting av politiattester ved arbeid og frivillighet i Dnk, ble det utarbeidet en rapport og forslag til retningslinjer. Rapporten kan leses her.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone