Høring: Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Vår dato: 21.01.2017     Saksbehandler: Øystein Dahle

Det vises til Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 20. oktober 2016 med forslag til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

KA er en arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Vi har om lag 70 barnehager som medlemmer. Vi har en samarbeidsavtale med PBL at alle KAs barnehagemedlemmer også tilbys medlemskap i PBLs interessevirksomhet. 

De fleste av KAs barnehagemedlemmer har bestemmelser om utvidet kristent formål. Vi er tilfreds med at høringsforslaget presiserer at den nye rammeplanen fortsatt skal gi adgang for ulike eiere og barnehageprofiler. Dette sikrer mangfoldet i sektoren. 

Kvalitet og innhold i barnehagen
Vi tror forslaget til rammeplan kan bidra til å stille tydelige krav til kvalitet og innhold som kan bidra til å sikre alle barn et godt barnehagetilbud. Vi vil her bl.a peke på følgende:

  • Rammeplanen understreker barnehagens som et pedagogisk tilbud med klare faglige krav og individuell tilpasning av tilbudet for det enkelte barn. Dette vil også stille høyere krav om utdanning og kompetanse hos de tilsatte i barnhagen.
  • Det er positivt at forslaget til rammeplan vektlegger krav til personalets bevissthet om det å være rollemodeller når det gjelder holdninger, verdigrunnlag og atferd. 
  • Det er positivt at rammeplanen tydelig anerkjenner lekens egenverdi, samtidig som det vektlegges at barnehagen bidrar til utvikling og læring. Vi er også tilfreds med at løfter fram omsorg inn i en profesjonell sammenheng. 

Barn med spesielle behov for tilrettelegging
Det er positivt at forslaget til rammeplan ønsker å styrke rettighetene til barn med behov for spesiell tilrettelegging. Mange av KAs barnehagemedlemmer er eiere av små barnehager med begrenset økonomisk handlingsrom. Planen må derfor synliggjøre hvilke rettigheter barn med spesielle behov har, samtidig som det må gjøre det tydelig hvem som har ansvaret for å sikre at barnehagen har ressurser for å ivareta alle barn på en god og tilpasset måte.

Grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon
I formålsparagrafen til barnehageloven står det at barnehagen skal bygge på «grunnleggende verdier i kristen og ¬humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet». Nåværende rammeplan for barnehagen gir en særlig omtale av hvordan disse verdiene, og beskriver hva denne arven og disse verdiene betyr. Dette utkastet til ny rammeplan har fjernet mye av denne omtalen av de verdiene som står i barnehageloven. Forslaget innføre og presenterer i stedet flere tilleggsverdier. 

KA finner det påfallende at departementets forslag til rammeplan velger å omgå en tydeligere omtale av de verdiene som Stortinget har vedtatt i barnehageloven. Vi savner også en klarere begrunnelse for dette valget. Er det uttrykk for en nedtoning av de verdiene som er omtalt i barnehageloven? Og hva mener departementet er sammenhengen mellom de grunnleggende verder i kristen og humanistisk arv og tradisjon og de nye verdiene som løftes fram i rammeplanen? 

KA vil også be om en klargjøring av forholdet mellom adgangen til å fastsette egne livssynsformål for private barnehager samtidig som alle barnehager er omfattet av denne rammeplanen. Utkastet skaper usikkerhet om det er frihet fra å forankre verdiene i formålsparagrafen i kristen og humanistisk arv og tradisjon, samtidig som alle skal være bundet av de tilleggsverdiene som rammeplanen omtaler i sitt verdigrunnlag. Her er det behov for en klarere gjennomtenkning av forholdet mellom felles rammeplan for alle barnehager og det rom for mangfold som kan være mellom ulike typer barnehager.  


Vennlig hilsen
KA

 

Øystein Dahle
direktør
 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone