Tarifforberedende arbeidsgrupper

På denne siden vil det komme løpende orientering/referater fra arbeidet i de tarifforberedende arbeidsgruppene i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen og forvaltningsreformen for Den norske kirke. De første saksdokumenter og referater vil legges ut om kort tid.

Solbergregjeringen planlegger å gjennomføre en virksomhetsoverdragelse av statlig tilsatt personell til et nytt nasjonalt rettssubjekt for Den norske kirke.  Virksomhetsoverdragelsen antas å bli gjennomført i 2017.

Kirkerådet inngikk på bakgrunn av dette en samarbeidsavtale med KA høsten 2014 om bistand i det forberedende arbeid med virksomhets-overdragelsen. Kirkerådet uttrykker videre en intensjon om å melde seg inn i KA med virkning fra den dato virksomhetsoverdragelsen trer i kraft.

KA inviterte i april 2015 alle arbeidstakerorganisasjonene med kirkelig personell som medlemmer til et møte for å drøfte den aktuelle situasjon.  KA fremmet også forslag om etablering av 3 uformelle, partssammensatte arbeidsgrupper.  De fremmøtte arbeidstakerorganisasjoner ga sin tilslutning til den foreslåtte arbeidsform og det ble meldt inn konkret forslag på arbeidstakerrepresentasjon til de ulike arbeidsgruppene.

Målet med arbeidsgruppene er å kartlegge aktuelle tariffutfordringer som knytter seg til den aktuelle virksomhetsoverdragelsen fra staten til Den norske kirke i forhold til eksisterende avtaleverk på KA-sektoren, samt å skissere mulige løsninger på disse.

Arbeidsgruppene er av uformell karakter. Reelle forhandlinger vil bli gjennomført når partene er i posisjon til dette, med de organisasjoner som har ansatte som omfattes av virksomhetsoverdragelsen.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone