Debatt: «En svekking av OVF vil ramme verdifulle kirker»

Bjørg Tysdal Moe er styreleder i Hovedorganisasjonen KA. Foto: KA
Publisert: 21/03/2024
Flytting av verdier fra Opplysningsvesenets fond til Statskog vil svekke arbeidet med bevaring av kulturhistorisk verdifulle kirker, skriver styreleder Bjørg Tysdal Moe i et innlegg i Vårt Land.

Innlegget ble først publisert i Vårt Land.

Flytting av verdier fra Opplysningsvesenets fond til Statskog vil svekke arbeidet med bevaring av kulturhistorisk verdifulle kirker. Tilgangen på jakt og fiske sikres like godt uten endringer i eierskapet.

Bjørg Tysdal Moe
styreleder, Hovedorganisasjonen KA

Norges Jeger- og Fiskerforbund tar i en høringsuttalelse til orde for å overføre skogseiendom fra Opplysningsvesenets fond (OVF) til Statskog for å sikre allmennheten et jakt- og fisketilbud. Statskog foreslår det samme med en lignende begrunnelse.

Imidlertid tilbyr OVF allerede i dag allmenn tilgang til jakt og fiske på fondets eiendommer til priser som tilsvarer Statskogs. Samarbeid med lokale jeger- og fiskerforeninger gir lokal tilknytning og god helårlig forvaltning. Denne praksisen bør kunne videreutvikles til glede for allmenheten.

En overføring, slik både forbundet og Statskog selv foreslår, er derfor ikke nødvendig. Tvert imot – OVF har langsiktige forpliktelser og trenger den sikkerheten som ligger i å eie disse eiendommene.

Kritisk for mange kirkebygg

Da regjeringen i februar lanserte Bevaringsstrategi for kulturhistorisk verdifulle kirkebygg, var Erkebispegården i Trondheim et passende sted. Gården har i mer enn 800 år vært arena for viktige møter, og den ligger vegg i vegg med selveste Nidarosdomen – et prakteksempel på restaurering og kompetanseutvikling anerkjent og registrert av UNESCO som god vernepraksis.

Domkirken er imidlertid ikke representativ for tilstanden til de kulturhistorisk verdifulle kirkene i Norge. Situasjonen for mange kirkebygg er kritisk, og viktig kulturhistorie står på spill. Bevaringsstrategien kommer sent, men forhåpentlig godt.

Trenger forutsigbarhet

Det økonomiske fundamentet for kirkebevaringsstrategien er årlige utbytter fra OVF. Regjeringens ambisjon er å tilføre kirkebevaringsfondet 500 millioner kroner årlig, og de vil supplere med midler over statsbudsjettet de årene OVF ikke kan levere så store utbytter.

Men politiske vinder kan snu fort. Derfor er det viktig å sikre at Opplysningsvesenets fond kan gi så store utbytter som mulig nå og i fremtiden, og på den måten sikre bevaringsstrategien uavhengig av politiske vinder og årlige budsjettforhandlinger.

Derfor går alarmen når Norges Jeger- og Fiskerforbund og Statskog tar til orde for å overføre alt av utmarks- og skogseiendommer fra OVF til Statskog. Dette er eiendommer verdt flere milliarder kroner. En oppdeling av OVF vil redusere evnen til å gi utbytte i dag og muligheten til å utvikle verdier og utbytter i fremtiden. Bevaringsstrategien er avhengig av en solid, økonomisk plattform.

Må finansieres med skatt

En overføring til Statskog er altså verken nødvendig, effektiv, kostnadsmessig forsvarlig eller hensiktsmessig for å oppnå det formålet som OVF og høringsinstansene er enige om: At allmenheten skal sikres tilgang til statlig eid skog og utmark. Tvert imot vil en overføring av skogeiendommene til Statskog svekke et omdannet OVF sin mulighet til å løse sine samfunnsoppdrag.

Blir OVF svekket, må kirkebevaringen i større grad finansieres med skattekroner i konkurranse med helse-, skole-, sikkerhetspolitikk og andre viktige områder. Da kan satsingen som kirkebevaringsstrategien legger opp til svekkes. Det vil være svært uheldig for de kulturhistorisk verdifulle kirkebyggene som sårt trenger et løft.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone