Endringer i arbeidsmiljøloven fra nyttår

Illustrasjonsfoto: TK Film
Publisert: 07/12/2023
Flere virksomheter får krav på seg til å ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg. «Fireårsregelen» for fast ansettelse etter midlertidig arbeid blir til en treårsregel.

1. januar 2024 endres arbeidsmiljøloven:

  • Reglene i kapittel 6 skjerpes med hensyn til hvilke virksomheter som må ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Alle virksomheter som omfattes av de nye ordningene bør få dette på plass før 1. januar 2024.
  • En person som har utført midlertid arbeid i tre år har krav på fast tilsetting, mot tidligere fire år.
  • Det er opp til oppdragsgiver å bevise at en person som utfører arbeid for virksomheten er oppdragstaker og ikke arbeidstaker.
Endringer i arbeidsmiljøloven fra nyttår

Spesialrådgiver Marianne Brekke (bildet) forklarer nærmere:

Endringer om verneombud:

Alle virksomheter skal i utgangspunktet ha verneombud. I virksomheter med færre enn 5 ansatte kan partene skriftlig avtale en annen ordning, for eksempel at det ikke skal være verneombud i virksomheten. Reglene i seg selv er de samme som i dag, men grensen settes ned fra 10 ansatte.

Det er tydeliggjort i loven at verneombudet også har et ansvar for å til å påse at arbeidstakernes psykososiale arbeidsmiljø er ivaretatt.

Det presiseres at verneombudet også skal ha de samme oppgavene overfor innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere som gjør arbeid i nær tilknytning til virksomheten, som man har for «ordinære» ansatte.

Endringer i regler om arbeidsmiljøutvalg (AMU):

Virksomheter som jevnlig har minst 30 ansatte skal ha arbeidsmiljøutvalg (endret fra 50 ansatte i dag).

Det skal også opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomheter som har mellom 10 og 30 arbeidstakere hvis en av partene krever det (se arbeidsmiljøloven § 7-1).

Se mer informasjon fra Arbeidstilsynet om valg og oppgaver for AMU.

Fra fire til tre år for krav om fast tilsetting:

Det skjer endringer i bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 14-9 om når midlertidige arbeidsavtaler automatisk blir faste arbeidsavtaler, for midlertidig tilsetting når arbeidet er av «midlertidig karakter» (typisk prosjektarbeid etc.).

Fram til nå har det vært en fireårsregel med hensyn til når arbeidstakeren vil ha krav på fast tilsetting ved arbeid av midlertidig karakter. Fra 1. januar 2024 vil en treårsregel gjelde både for midlertidig tilsetting i vikartilfellene og for midlertidig tilsetting for «arbeid av midlertidig karakter» i § 14-9.

Arbeidstaker – oppdragstaker:

Det kommer inn en ny definisjon av begrepet «arbeidstaker» i arbeidsmiljøloven § 1-8. Bakgrunnen er at lovgiver vil gjøre det tydeligere hvem som skal anses som «arbeidstaker» og «oppdragstaker».

Hovedregelen er at man er arbeidstaker, med mindre oppdragsgiver gjør det overveiende sannsynlig at det foreligger et selvstendig oppdragsforhold. Vurderingsmomenter er tatt inn i lovteksten. Bevisbyrden for oppdragstakerstatus ligger nå altså på arbeidsgiver/oppdragsgiver.

Dette er ikke ment å utgjøre materielle endringer, men å tilgjengeliggjøre vurderingsmomentene og hovedregelen.

Bestemmelsen vil se slik ut:

§ 1-8 Arbeidstaker og arbeidsgiver

  1. Med arbeidstaker menes i denne lov enhver som utfører arbeid for og underordnet en annen. Ved avgjørelsen skal det blant annet legges vekt på om vedkommende løpende stiller sin personlige arbeidskraft til disposisjon, og om vedkommende er underordnet gjennom styring, ledelse og kontroll. Det skal legges til grunn at det foreligger et arbeidstakerforhold med mindre oppdragsgiver gjør det overveiende sannsynlig at det foreligger et selvstendig oppdragsforhold.
Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone